| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Powiatu Głogowskiego

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zasad używania herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art.12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego zostały ustanowione uchwałą Nr XIX/169/2008 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera i pieczęci Powiatu Głogowskiego

2. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego są jego własnością, są znakiem prawnie chronionym i podlegają ochronie prawnej. Mogą być używane i wykorzystywane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Powiatu

3. Herb, flaga, banner i pieczęć Powiatu Głogowskiego mogą być używane tylko w kształtach, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorami określonymi w uchwale Rady Powiatu w sprawie ich ustanowienia

§ 2. 1. Wizerunek herbu Powiatu Głogowskiego może być używany bez ograniczeń przez podmioty wskazane w § 1 ust. 4 uchwały Nr XIX/169/08 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 17 czerwca 2008 r.

2. Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty niż wymienione w § 1 ust. 1 przywołanej powyżej uchwały pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Powiatu Głogowskiego

§ 3. 1. Zarząd Powiatu udziela zgody na używanie wizerunku herbu wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

2. Zarząd Powiatu przed udzieleniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o projekt graficzny przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb lub podanie innych szczegółowych informacji. Brak uzupełnienia wniosku w określonym przez Zarząd Powiatu terminie skutkuje nieudzieleniem zgody.

3. Podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 2 Zarząd może udzielić prawa do używania herbu w celach komercyjnych, w szczególności do umieszczenia herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego bądź przedmiotach mających charakter reklamowo - promocyjny i do zamieszczania herbu w znaku towarowym.

§ 4. 1. Wyrażenie zgody na używanie wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego w celach komercyjnych następuje odpłatnie.

2. Szczegółowe warunki używania herbu w celach komercyjnych określa zawarta w formie pisemnej umowa z podmiotem, któremu udziela się to prawo. Umowa określa prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego, czas jej trwania, termin i warunki jej wypowiedzenia oraz zasady odpłatności.

3. Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku herbu w celach komercyjnych w przypadku umieszczenia herbu na publikacjach i materiałach promujących Powiat.

§ 5. 1. Udzielona zgoda wygasa wskutek:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się uprawnionego do korzystania z wizerunku herbu;

3) zaprzestania przez uprawnionego działalności, z którą zgoda była związana.

2. Zarząd Powiatu odbiera prawo używania herbu jeżeli podmiot używający nie zachowuje warunków określonych w § 1 uchwały, gdy innymi działaniami narusza honor i dobre imię Powiatu lub działa na jego szkodę, a także narusza warunki umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 uchwały.

§ 6. Starosta Głogowski prowadzi rejestr wniosków o wydanie zgody na używanie wizerunku herbu Powiatu Głogowskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego


Marek Groffik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »