| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Bardzie

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 5, art. 6 ust. 12, art.7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku ( M.P. Nr 95, poz.961). Rada Miejska w Bardzie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości :

1. od 1 m2 powierzchni gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,72 zł

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,22 zł

2. od 1 ha powierzchni gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,14 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,60 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,80 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,24 zł

e) zajętych na garaże 6,63 zł

f) gospodarczych (np. stodoły, komórki) 5,52 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,04 zł

4. od budowli:

a) związanych z uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0.02% ich wartości.

b) pozostałych - 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle, budynki i grunty służące wykonywaniu zadań związanych z ochroną przeciwpożarową pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

2) budowle, budynki i grunty związane z działalnością kulturalną i sportową oraz związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

3) grunty zajęte na cmentarze oraz posadowione na nich budynki i budowle.

§ 3. Podatnicy wpłacają podatek od nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, BS O/Bardo nr 18953310432002000030980002 lub sołtysowi, pobierającemu podatek w drodze inkasa.

§ 4. Inkasentowi (sołtysowi) przysługuje prowizja od pobranych podatków w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/302/10 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bardzie


mgr Andrzej Kardaś


Uzasadnienie

W dniu 19 października 2011roku Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku. Ogłoszone stawki wzrosły o 4,2% w stosunku do stawek maksymalnych z 2011 roku. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Kreując gminną politykę podatkową należy wziąć pod uwagę fakt, że ustalenie stawek podatku od nieruchomości na poziomie niższym od ustawowych ma wpływ na poziom części wyrównawczej subwencji ogólnej. Na 2012 rok proponuje się wzrost stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w roku 2011 o 5,2%, co spowoduje wzrost dochodów gminy o kwotę 100.178,00 zł. Planowane skutki odstąpienia od stawek maksymalnych dopuszczalnych przez prawo i przyjęcie proponowanych stawek w przedkładanym projekcie uchwały wyniosą ( wg aktualnej podstawy opodatkowania) 303.578,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »