| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/250/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta i gminy Bogatynia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta i gminy Bogatynia przez osoby fizyczne lub inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego;

3) placówce - należy przez to rozumieć również przedszkole niepubliczne, szkołę niepubliczną oraz inną formę wychowania przedszkolnego;

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną niż gmina Bogatynia osobę prawną lub fizyczną prowadząca przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego;

5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Bogatynia;

6) kontrolowanym - należy przez to rozumieć organ prowadzący dotowaną placówkę;

7) kontrolującym - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3. Dotacje udzielane są podmiotom określonym w § 1 niniejszej uchwały w następujących wysokościach:

1) dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonym przez Gminę Bogatynia, w przeliczeniu na jednego ucznia. Na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bogatynia;

2) dla punktu przedszkolnego oraz zespołu wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonym przez Gminę Bogatynia, w przeliczeniu na jednego ucznia;

3) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Bogatynia;

4) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt. 3 przysługują na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Bogatynia, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4. 1. Dotację przyznaje się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek organu prowadzącego placówkę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego placówkę;

2) nazwę i adres placówki;

3) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący placówkę dotowaną;

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia;

5) planowaną liczbę uczniów uczęszczających do placówki w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy, z jednoczesnym wskazaniem liczby oraz danych adresowych uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin oraz liczby uczniów niepełnosprawnych;

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywana dotacja;

7) oświadczenie organu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym;

8) oświadczenie organu prowadzącego, że znane mu są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

§ 5. 1. Przekazywanie dotacji następować będzie w okresach miesięcznych do dnia 28 każdego miesiąca. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki w danym miesiącu.

2. Organ prowadzący placówkę do dnia 7 każdego miesiąca składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja będzie przekazywana na wskazany numer rachunku bankowego.

4. Dotacja za miesiące wakacyjne: lipiec, sierpień przysługuje:

1) na faktyczną liczbę uczniów - w przypadku placówki działającej bez przerwy wakacyjnej;

2) na średnią liczbę uczniów obliczoną za okres od stycznia do czerwca danego roku - w przypadku placówki, w funkcjonowaniu, której przewidziano przerwę wakacyjną.

§ 6. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej miesięcznego rozliczania. Rozliczenie to należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja była udzielana, organ prowadzący zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. W odniesieniu do placówek, dla których wysokość udzielonej dotacji uzależniona jest od wysokości poniesionych przez organ dotujący wydatków bieżących na jedno dziecko w placówce tego samego typu i rodzaju, w terminie do 15 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3 okaże się, że kwota udzielonej dotacji była niższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, w terminie do dnia 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji następuje wyrównanie kwoty dotacji do faktycznie należnej jej wysokości.

5. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 3 okaże się, że kwota udzielonej dotacji była wyższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia dotacji, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest na rzecz dotacji udzielanej w nowym roku budżetowym.

6. W przypadku zaprzestania działalności przez placówkę:

1) niedobór udzielonej dotacji zostanie przekazany do 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji, na wskazany rachunek organu, który prowadził placówkę;

2) nadwyżkę udzielonej dotacji organ prowadzący placówkę zwraca na konto organu dotującego w terminie do 31 marca roku, w którym dokonano weryfikacji.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:

1) faktycznej liczby dzieci uczęszczających do placówki w poszczególnych okresach roku kalendarzowego;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, zawierające wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres, którego kontrola dotyczy.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych przez kontrolowanego dokumentów.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole.

7. Protokół przekazuje się organowi prowadzącemu kontrolowaną placówkę w celu zapoznania się z nim oraz podpisania.

8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia winny zostać zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

9. Kontrolujący jest zobowiązany do dokonania weryfikacji zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8. Jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli. W sytuacji nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje swoje stanowisko kontrolowanemu.

10. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 9.

11. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, o czym informuje na piśmie, kontrolujący odnotowuje informację o zaistniałej sytuacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi jednak przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń wynikających z kontroli.

12. Kontrolujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania lub odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu kontroli do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego zawierającego ocenę kontrolowanej działalności, a w razie wystąpienia nieprawidłowości sformułowania wniosków i zaleceń kierowanych do organu prowadzącego placówkę.

13. Kontrolowany ma obowiązek, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Bogatynia


Patryk Stefaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/250/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI dla niepublicznego: przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/250/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/250/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Bogatynia dla niepublicznej placówki za miesiąc ………………………….. roku ………

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/250/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez gminę Bogatynia dla niepublicznej placówki za rok …………………..

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »