| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Przeworno

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.3) ) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.4) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Przeworno określa:

1) wysokość stawek opłaty targowej;

2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

§ 2. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Przeworno w wysokości 10 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadzenia.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza sie Urząd Gminy Przeworno.

3. Inkasent zobowiązany jest do wpłacania pobranych kwot opłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Przewornie w następnym dniu po dniu poboru opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLVII/295/10 Rady Gminy Przeworno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2011 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 230, poz. 3841).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Tomera


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/49/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 , poz.613 z późn. zm..) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W myśl wyżej wymienionej ustawy targowiskami są wszelkie miejsca , w których prowadzony jest handel.

W przedkładanym projekcie uchwały dzienną stawkę opłaty targowej na 2012 określono w kwocie 10zł podobnie jak w roku bieżącym, ponadto doprecyzowano zasady poboru i terminy płatności opłaty.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, ,Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466,Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »