| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Przeworno

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) ) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.2) ) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych3) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.4) ) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.5) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:

1) uchwała Nr XIV/74/07 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny;

2) uchwała Nr XIV/75/07 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości;

3) uchwała Nr XIV/76/07 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Tomera


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/50/11 Rady Gminy Przeworno z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rada Gminy w drodze uchwały, określa wzory formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 6a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Obecnie obowiązują trzy uchwały Rady Gminy w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla każdego z podatków oddzielnie z dnia 30 listopada 2007 r. Od tego czasu nastąpiło szereg zmian zapisów w ww. ustawach między innymi dotyczących zmiany identyfikacji podatników, nadania nowego brzmienia przedmiotowi opodatkowania w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz działalności gospodarczej, co spowodowało konieczność zmiany formularzy. W przedkładanym projekcie uchwały wzory formularzy zostały określone w jednej uchwale. dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Proponowane wzory formularzy podatkowych zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania i są niezbędne do wymiaru i poboru podatków lokalnych.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.

3) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, poz. 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ZN-1A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

IR-1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DR-1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1A

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

ZR-1B

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

IL-1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

DL-1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1A

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/50/11
Rady Gminy Przeworno
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1B

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »