| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/68 /2011 Rady Gminy Żukowice

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł. od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł. od 1m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,20 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,10 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem

f) budynków gospodarczych stanowiących własność rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których stawka wynosi 2,55 zł. od 1 m2 powierzchni.

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z:

1. działalnością sportową i rekreacyjną,

2. ochroną przeciwpożarową,

3. działalnością kulturalną,

4. pomocą społeczną,

5. gospodarką odpadami,

6. oczyszczaniem ścieków,

7. zaopatrzeniem w wodę,

8. pochówkiem zmarłych,

za wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXV/199/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowice.

Przewodniczący Rady Gminy Żukowice


Ryszard Penc


Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XII/68/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 ) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic określonych corocznie w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 7 ust.3 cytowanej ustawy Rada Gminy może również wprowadzić zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości inne niż określone w ustawie.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »