| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Żukowice

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 730,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, kwota - 1000,00 zł,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1650,00 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, kwota - 1450,00 zł,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 455,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 875,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/202/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żukowicach.

Przewodniczący Rady Gminy Żukowice


Ryszard Penc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Żukowice
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1100,00

1320,00

13

14

1210,00

1430,00

14

15

1320,00

1540,00

15

1430,00

1650,00

Trzy osie

12

17

1210,00

1430,00

17

19

1320,00

1540,00

19

21

1430,00

1650,00

21

23

1540,00

1760,00

23

25

1650,00

1870,00

25

1760,00

1980,00

Cztery osie i więcej

12

25

1430,00

1650,00

25

27

1650,00

1870,00

27

29

1760,00

1980,00

29

31

1980,00

2560,00

31

2200,00

2560,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Żukowice
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1320,00

1430,00

18

25

1430,00

1540,00

25

31

1540,00

1650,00

31

1650,00

2023,00

Trzy osie

12

40

1650,00

1950,00

40

1980,00

2660,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy Żukowice
z dnia 9 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów : naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)/

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

990,00

1100,00

18

25

1050,00

1160,00

25

1100,00

1210,00

Dwie osie

12

28

1050,00

1160,00

28

33

1100,00

1210,00

33

38

1210,00

1348,00

38

1650,00

1774,00

Trzy osie

12

38

1430,00

1540,00

38

1760,00

1870,00


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Żukowice Nr XII/70/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. ) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic określonych corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »