| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie górne stawki opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadajace stosowne zezwolenie, w nastepujący sposób:

1. usuwanie odpadów komunalnych ciekłych: wywóz samochodem - 21,00 zł/m3 brutto,

2. usuwanie odpadów komunalnych stałych luzem - 63,00 zł/m3 brutto,

3. usuwanie odpadów komunalnych stałych z eksploatacją pojemnika - 71,00 zł/m3 brutto.

§ 2. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:

1) nr XL/237/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku,

2) nr XVIII/102/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku,

3) nr LI/309/2006 z dnia 25 maja 2006 roku,

4) nr XVII/91/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku,

5) nr XXXI/159/2008 z dnia 30 października 2008 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała utrzymuje zatwierdzone wcześniej przez Radę Miejską w Żarowie stawki opłat, regulując je pod wzgledem podatku VAT, jak również reguluje zakres czynności objetych opłatami. W aktualnie obowiązujacej uchwale zatwierdzone stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych określone były jako stawki netto, powinny być zaś cenami brutto.Obecna uchwała w porównaniu do pierwotnej nie obejmuje stawek opłat za zamiatanie i oczyszczanie chodników, oczyszczanie chodnków ze śniegu i lodu oraz likwidację śliskości chodników a także za usuwanie odpadów komunalnych stałych z koszy ulicznych. W aktach prawnych nie ma jednoznacznego odniesienia do regulacji stawek dla powyższych czynności. Ponieważ stawki te nie obciążają mieszkańców a są należnością Gminy, ich wysokość wynikać powinna z postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawie zmiany uchwały w powyższym zakresie wpłynęło również do Urzędu Miejskiego w Żarowie pismo od Prokuratora Rejonowego w Świdnicy z prośbą o dostosowanie uchwały, aby mogła bez przeszkód funkcjonować w obwodzie prawnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »