| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/144/11 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 640,00 zł,

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1068,00 zł,

c) powyżej 9 t 1305,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi

osie jezdne z zawiesz. pneum.lub uznawanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

a) dwie osie

1394,00 zł

1552,00 zł,

b) trzy osie

1612,00 zł

1956,00 zł,

c) cztery osie i więcej

2606,00 zł

2786,00 zł;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 852,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1069,00 zł,

c) powyżej 9 ton 1305,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

osie jezdne z zawiesz. pneum.lub uznawanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

-dwie osie

1750,00 zł

2154,00 zł,

-trzy osie

1984,00 zł

2140,00 zł,

b) powyżej 36 ton

-dwie osie

2480,00 zł

2786,00 zł

- trzy osie

2480,00 zł

2786,00 zł

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 732,00 zł,

b) powyżej 10 ton 782,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

osie jezdne z zawiesz. pneum.lub uznawanym za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

-jedna oś

852,00 zł

909,00 zł,

-dwie osie i więcej

1240,00 zł

1603,00 zł,

b) powyżej 36 ton

-jedna oś

1076,00 zł

1118,00 zł,

-dwie osie i więcej

1832,00 zł

2110,00 zł;

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc 852,00 zł,

b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie 870,00 zł,

c) powyżej 30 miejsc 1786,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/478/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy


Joanna Gadzińska


Uzasadnienie

do uchwały nr XII/144/11

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 25 listopada 2011 r.

Uchwałę podejmuje się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami, organem upoważnionym do określania wysokości stawek podatkowych jest Rada Gminy, która uwzględniając ustawowe ograniczenia w zakresie możliwości ustalania stawek (górne granice stawek), ustala ich wysokość w drodze uchwały. Przy uchwalaniu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych Rada Gminy zobowiązana jest również do uwzględnienia minimalnych stawek w tym podatku określonych w załącznikach do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na 2010 r. górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961). Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 4,20 %.

Z uwagi na fakt, iż stawki podatku od środków transportowych nie były korygowane od 2009 r., proponuje się podwyższyć obowiązujące na terenie Miasta stawki o 4,20 % w stosunku do stawek obowiązujących w latach ubiegłych tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2011 r. Proponowana podwyżka ma na celu niedopuszczenie do spadku realnych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

Przewiduje się, iż w wyniku podniesienia stawek podatkowych wymiar podatku od środków transportowych będzie wyższy o około 50 tys. zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »