| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części:

a) na terenie miasta Ziębice i miejscowości Henryków - 0,65 zł za 1 m2 powiezchni użytkowej,

b) w pozostałych miejscowościach na terenie gminy 0,60 zł od 1 m2 powiezchni użytkowej.

2) od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powieżchni użytkowej,

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,35 zł od 1 m2 powieżchni użytkowej.

3) od pozostałych budynków lub ich części:

a) od budynków pozostałych lub ich części - 5,41 zł od 1 m2 powierzchni uzytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 7,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy, za wyjątkiem budowli, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - dla których stawka podatku wynosi 1 % ich wartości.

5) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,23 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle, grunty zajęte na działalność w zakresie:

1) opieki, oświaty i wychowania,

2) kultury, kultury fizycznej,

3) ochrony przeciwpożarowej,

4) grunty zajęte pod cmentarze komunalne,

- pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez właścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działalności statutowej, do której zostały powołane. Powyższe zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodarczych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wraz ze związanymi z tymi obiektami gruntami.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miejskim w Ziębicach, Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach oraz na tablicy ogłoszeń na terenie miasta i wszystkich wsi gminy Ziębice.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5. Tracą moc uchwały Nr XLVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 września 2010 roku zmieniona uchwałą Nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2012 i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Domagała


Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych obwieszczanych przez ministra właściwego d/s finansów publicznych. Przedstawione w niniejszej uchwale stawki uwzględniają wzrost stawek wobec obowiązujących w 2011 r. o 4,2 %. Przyjęty wzrost stawek uwzględnia prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych będący podstawą opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok. Zatem założony wzrost jest konsekwencją dostosowania poziomu stawek do założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się w 2012 roku trendu wzrostu cen. Podjęcie niniejszej uchwały jest koniecznie i uzasadnione.

BURMISTRZ ZIĘBIC


dr Antoni Herbowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »