| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą;

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł ,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,43 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej -10,24 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł,

e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego od 1m 2 powierzchni użytkowej -3,68 zł,

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m 2 powierzchni użytkowej - 6,25 zł,

g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym garaże - 7,36 zł.

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 7 grudnia 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2011 r zmieniają Uchwałę Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 7 grudnia 2010 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Elżbieta Horodecka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Świebodzicach określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W obwieszczeniu ministra finansów z dnia 19 października 2011 r ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 95, poz. 961, zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zmianami), gdzie zostały ogłoszone górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości. Stawki te uległy podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane ew górę do pełnych groszy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r wynosi 4,2 %.

W projekcie niniejszej uchwały zaproponowano;

1. obniżenie górnej stawki o 50% tj. z kwoty 7,36 zł na kwotę 3,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego.

2. podwyższenie o 4 % stawki dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego tj. za 1 m2 powierzchni użytkowej z kwoty 6,01 zł do kwoty 6,25 zł,

3. w pozostałych przypadkach przyjęcie maksymalnych stawek.

Powyższa propozycja obniżenia górnej stawki o 50% uwarunkowana jest posiadaniem przez podatników, dużych powierzchni obiektów gospodarczych, uprzednio związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego, często nie wykorzystanych z powodu złego stanu technicznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »