| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 6 maja 2011 r. - w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 12, art. 13 ust. 1 - 2a, art. 14 ust. 3 - 5, art. 15, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 3 i ust. 4, art. 67 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) RADA GMINY W JANOWICACH WIELKICH uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 6 maja 2011 r. - w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowice Wielkie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 12 ust. 4 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: "11) przeznaczenia gruntu na posadowienie obiektu garażowego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Młodziński


Uzasadnienie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Ponadto uchwała rady gminy jest wymaga również w przypadku, gdy po umowie dzierżawy lub najmu zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Biorąc powyższe pod uwagę, celem umożliwienia efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Janowice Wielkie oraz mając na względzie fakt, że nadrzędnym celem działalności administracji samorządowej jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »