| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Chojnów

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Chojnów:

1.

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni:

0,84 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:

4,33 zł

c)

pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,35 zł

2.

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej:

0,70 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, za 1 m2 powierzchni użytkowej:

21,60zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1 m2 powierzchni użytkowej:

10,24zł

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1 m2 powierzchni użytkowej:

4,45zł

e)

pozostałych za 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

7,00zł

-

przeznaczonych na potrzeby letniskowo - rekreacyjne, za 1 m2 powierzchni użytkowej:

7,36zł

3.

od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 cytowanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt.2e), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty, budynki i budowle służące wykonywaniu zadań związanych z wykorzystaniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów Nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 200, poz. 3092) oraz uchwała Rady Gminy Chojnów Nr V/26/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów Nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 55, poz. 722).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący


mgr Andrzej Pyrz


Uzasadnienie

Uchwała w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowi wykonanie ustawowej delegacji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), stosownie do którego rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych. W myśl art. 20 cyt. ustawy górne granice stawek kwotowych określone m.in. w art. 5 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.07.2011 r. (M.P. Nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 (4,2%). W związku z tym dokonano przeliczenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.Stosownie do powyższego Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok 2012, określone w art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj.: 1)od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni; 2)od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Niniejsza uchwała stanowi również wykonanie ustawowego uprawnienia, przyznanego radzie gminy przez art. 7 ust. 3 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do wprowadzenia na terenie gminy zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »