| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Chojnów

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Chojnów:

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

779,68 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.300,71 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.560,84 zł

2. Od ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 od niniejszej uchwały;

3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

1.820,96 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.820,96 zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.820,96 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1.560,84 zł

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc

1.820,96 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2.302,20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Traci moc uchwała nr LVIII/318/2010 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 217, poz. 3472 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący


mgr Andrzej Pyrz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON - ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi. Dopuszczalna masa całkowita w tonach.

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

2.978,53

2.978,53

13

14

2.978,53

2.978,53

14

15

2.978,53

2.978,53

15

2.978,53

2.978,53

TRZY OSIE

12

17

2.978,53

2.978,53

17

19

2.978,53

2.978,53

19

21

2.978,53

2.978,53

21

23

2.978,53

2.978,53

23

25

2.978,53

2.978,53

25

2.978,53

2.978,53

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

2.978,53

2.978,53

25

27

2.978,53

2.978,53

27

29

2.978,53

2.978,53

29

31

2.978,53

2.978,53

31

2.978,53

2.978,53


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON - ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

18

2.302,20

2.302,20

18

25

2.302,20

2.302,20

25

31

2.302,20

2.302,20

31

2.302,20

2.302,20

TRZY OSIE

12

włącznie do 36

2.302,20

2.302,20

powyżej 36

40

2.978,53

2.978,53

40

2.978,53

2.978,53


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/93/2011
Rady Gminy Chojnów
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON - ART.8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚ

12

18

1.820,96

1.820,96

18

25

1.820,96

1.820,96

25

1.820,96

1.820,96

DWIE OSIE

12

28

1.820,96

1.820,96

28

33

1.820,96

1.820,96

33

36

1.820,96

1.820,96

36

38

2.302,20

2.302,20

38

2.302,20

2.302,20

TRZY OSIE

12

włącznie do 36

1.820,96

1.820,96

powyżej 36

38

2.302,20

2.302,20

38

2.302,20

2.302,20


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie ustawowej delegacji art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, stosownie do którego rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem górnych granic stawek kwotowych. W myśl art. 20 cyt. ustawy górne granice stawek kwotowych określone m.in. w art. 10 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.07.2011 r. (M.P. Nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 (4,2%). W związku z tym dokonano przeliczenia górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.Stosownie do powyższego Minister Finansów Obwieszczeniem z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok 2012, określone w art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj.: od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: * powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł; * powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,71 zł, * powyżej 9 ton - 1.560,84 zł; * od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy - 2.978,53 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy; * od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 1.820,96 zł; * od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie - 2.302,20 zł, - powyżej 36 ton - 2.978,53 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy. * od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 1.560,84 zł; * od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: - do 36 ton włącznie - 1.820,96 zł, - powyżej 36 ton - 2.302,20 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy; * od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: - mniejszej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł, - równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł. Stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach, o których mowa, określone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku.Są to stawki minimalne. Zasadą jest, że stawki określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »