| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 300,71 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 560,84 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 1 936,04 zł,

b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 1 936,04 zł,

2) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 1 936,04 zł,

b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 2 978,53 zł.

3) cztery i więcej osi jezdnych:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 2 978,53 zł,

b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 2 978,53 zł.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 820,96 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 017,31 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 319,49 zł,

2) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 302,20 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 978,53 zł.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 560,84 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:

1) jedna oś jezdna:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 820,96 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 302,20 zł,

2) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 820,96 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 302,20 zł.

3) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 550,50 zł,

b) powyżej 36 ton - 1 777,65 zł.

7. od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 394,20 zł,

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 302,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXV/295/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa w drodze Uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę na 2012 rok nie może przekroczyć poziomu stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%). Wysokość stawek podatkowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, nie może być niższa niż określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962). W uchwale dla większości przedmiotów opodatkowania wprowadzono górne stawki podatkowe ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, z wyjątkiem: 1) samochodów ciężarowych określonych w ustępie 2, w punkcie 1, w podpunkcie a i b oraz w punkcie 2, w podpunkcie a uchwały, 2) ciągników siodłowych i balastowych określonych w ustępie 4, w punkcie 1, w podpunkcie a i b uchwały, 3) przyczep i naczep określonych w ustępie 6, w punkcie 3, w podpunkcie a i b uchwały, 4) autobusów określonych w ustępie 7 punkt 1 niniejszej uchwały, dla których wysokość stawek podatkowych wzrosła o stopę inflacji, tj. o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących w Gminie Żarów w roku 2011. Poszczególne stawki podatku od środków transportowych konsultowane były z przedstawicielami firm posiadających środki transportowe na terenie Gminy Żarów i zyskały ich akceptację. Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Auditor, konsultant, trener w zakresie systemów zarządznia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »