| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 779,68 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 300,71 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 560,84 zł.

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 1 936,04 zł,

b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 1 936,04 zł,

2) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 1 936,04 zł,

b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 2 978,53 zł.

3) cztery i więcej osi jezdnych:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 2 978,53 zł,

b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 2 978,53 zł.

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 820,96 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:

1) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 017,31 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 319,49 zł,

2) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 302,20 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 978,53 zł.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 560,84 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:

1) jedna oś jezdna:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 820,96 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 302,20 zł,

2) dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 820,96 zł,

b) powyżej 36 ton - 2 302,20 zł.

3) trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 550,50 zł,

b) powyżej 36 ton - 1 777,65 zł.

7. od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 394,20 zł,

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 302,20 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXV/295/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik


Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa w drodze Uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę na 2012 rok nie może przekroczyć poziomu stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961). Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%). Wysokość stawek podatkowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, nie może być niższa niż określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962). W uchwale dla większości przedmiotów opodatkowania wprowadzono górne stawki podatkowe ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, z wyjątkiem: 1) samochodów ciężarowych określonych w ustępie 2, w punkcie 1, w podpunkcie a i b oraz w punkcie 2, w podpunkcie a uchwały, 2) ciągników siodłowych i balastowych określonych w ustępie 4, w punkcie 1, w podpunkcie a i b uchwały, 3) przyczep i naczep określonych w ustępie 6, w punkcie 3, w podpunkcie a i b uchwały, 4) autobusów określonych w ustępie 7 punkt 1 niniejszej uchwały, dla których wysokość stawek podatkowych wzrosła o stopę inflacji, tj. o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących w Gminie Żarów w roku 2011. Poszczególne stawki podatku od środków transportowych konsultowane były z przedstawicielami firm posiadających środki transportowe na terenie Gminy Żarów i zyskały ich akceptację. Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »