reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/78/11 Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2012r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z poźn. zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95 poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz .962) Rada Gminy Łagiewniki, uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 3.

Traci moc uchwała nr LIII/320/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku w 2011r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łagiewniki


Maria Łaskarzewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/78/11
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 24 listopada 2011 r.

Rada Gminy Łagiewniki co roku swoją uchwałą, stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kreuje politykę podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określić zwolnienia przedmiotowe z podatków oraz różnicować stawki w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. Przedkładany projekt uchwały o stawkach kwotowych w podatku od środków transportowych na 2012 rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych - minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych (art.10 ust. 1 ). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy . Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2% . Zgodnie z art. 18 projektu ustawy budżetowej na 2012 rok prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,8%. Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/78/11
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wysokość rocznych stawek od środków transportowych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama