| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Złotoryja

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241 ,z 2010r.Nr 28,poz.142 i 146,Nr 40,poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011r. Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281) oraz art. 5 ust 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr 96,poz.620,Nr 225,poz.1461 i 226, poz.1475 oraz z 2011r. Nr 102,poz.584,Nr 112,poz.654 i 171, poz.1016) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:

§ 1. Roczna wysokość stawki podatku od nieruchomości wynosi:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m2 powierzchni ----------- 0,84 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -------- 4,33 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1 m2 powierzchni ---------- 0,33 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej -------- 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1m 2 powierzchni użytkowej ------19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej ------- 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- od 1 m 2 powierzchni użytkowej -------- 4,45 zł

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w tym:

- garaży ------ 6,00 zł

- inwentarskich i komórek ------- 3,00 zł

- stodół i szop ------ 0,60 zł

- innych ------- 7,36 zł

3. od budowli --------- 2% ich wartości

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle przeznaczone na cele:

1) działalności sportowej i rekreacyjnej;

2) ochrony zdrowia;

3) ochrony przeciwpożarowej;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/309/10 Rady Gminy Złotoryja z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawlus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »