| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Oławie

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 27/1 i 27/5 AM-33, położonych przy ul. Szkolnej w Oławie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr LI/375/2010 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 października 2010 r. oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława, uchwalonego uchwałą nr XLI/307/2009 r. Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/1 i 27/5 AM-33, położonych przy ul. Szkolnej w Oławie, obejmujący obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ze względu na zakres i przedmiot miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie określa się:

1)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

2)szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości;

3)szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy;

4)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

5)określeniu zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego służą przepisy § 3 ust. 1 oraz 3 - 6.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w § 1, ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica opracowania;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;

4)nieprzekraczalnie linie zabudowy.

§ 3. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)dopuszczalne:

a) usługi do 30% całkowitej powierzchni użytkowej budynku,

b) budynki gospodarcze lub garaże,

c) parking.

2. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowanych może być realizowana po ich wstępnym oczyszczeniu do stopnia odpowiadającego wymogom odprowadzenia ścieków do wód i ziemi;

2)ogrzewanie budynku należy zapewnić w sposób nie powodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery.

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)w strefie ochrony konserwatorskiej "B" obejmującej cały obszar planu, obowiązują następujące wymogi:

a) należy dostosować planowaną zabudowę do otaczającej zabudowy historycznej oraz wytworzonej kompozycji przestrzennej w zakresie usytuowania, skali, bryły, form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziałów otworów okiennych i drzwiowych oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej przy założeniu ich harmonijnego współistnienia,

b) nowa zabudowę należy odpowiednio wpisać w otaczający krajobraz,

c) wysokość nowoprojektowanej zabudowy nie może przekroczyć wysokości, istniejących na sąsiednich działkach, obiektów o podobnej funkcji,

d) w granicach terenów o określonym przeznaczeniu należy stosować dachy: dwuspadowe, symetryczne, kryte dachówka ceramiczną lub cementową w kolorze ceglasto matowym,

e) forma zabudowy winna być starannie wpisana w krajobraz,

f) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki, ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych, lokalizowania dominant przestrzennych, umieszczania reklam lub innych tablic, nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących element obcy na tym obszarze,

g) dopuszcza się umiejscowienie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie;

2)w strefie ochrony zabytków archeologicznych "OW", jednoznacznej z obszarem ujętym w ewidencji zabytków archeologicznych oraz dla stanowiska archeologicznego 1/4/83-31 AZP obejmującego cały obszar planu dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi ustala się wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1)liczba kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego nie może przekraczać 3, w tym poddasze użytkowe;

2)wysokość budynku nie może przekraczać 12 m;

3)nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4)dach o nachyleniu połaci od 35o do 45o, kryty dachówką ceramiczną;

5)dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

6)budynek gospodarczy lub garaż może być wyłącznie parterowy i winien mieć formę dachu odpowiadającą formie budynku mieszkalnego;

7)minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki;

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)frontowe ogrodzenie winno być ażurowe, o wysokości nie wyższej niż 1,7m i zastosowaniu takich materiałów jak cegła, drewno, kamień, metaloplastyka, zakazuje się stosowania prefabrykowanych elementów betonowych;

2)tablice reklamowe i informacyjne związane z ewentualnymi usługami powinno być umieszczane w rejonie wejścia do budynku lub na teren nieruchomości.

6. W zakresie zasad uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną ustala się:

1)ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowe;

2)ustala się wymóg odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej;

3)ustala się wymóg odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej;

4)w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną, gaz, energię cieplna, w zakresie telekomunikacji, gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

§ 4. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Regiec

Załącznik do Uchwały Nr XI/88/11
Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do uchwały XI.88.11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »