| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/119/2011 Rady Gminy Czernica

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zarządzenia w roku 2012 poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, ze zmianami), art. 6 ust. 12, art 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 ze zmianami) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz 969 ze zmianami) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz 1682 ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków i opłat:

1. podatku od nieruchomości,

2. podatku leśnego,

3. podatku rolnego,

4. opłaty targowej.

§ 2. 1. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1wyznacza się sołtysów.

2. Inkasent dokonując poboru podatku każdorazowo potwierdza pobór pokwitowaniem będącym drukiem ścisłego zarachowania.

3. Inkasent wpłaca na konto Urzędu Gminy Czernica pobrane podatki:

1) o których mowa w § 1pkt 1,2,3 - w terminie do 18 -stego marca, maja, września, listopada roku podatkowego.

2) opłatę o której mowa w § 1 pkt 4 - w terminie do 10-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

4. Jeżeli termin wpłaty pobranego podatku określony w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem wpłaty jest nastepny dzień pracujący.

§ 3. 1. Pobór w drodze inkasa podatków, o których mowa w § 1 pkt 1 - 3 następuje od osób fizycznych.

2. Pobór w drodze inkasa opłaty, o których mowa w § 1 pkt 4 następuje od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10 % od zebranych wpływów pieniężnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy czernica nr XXXVII/317/2010 z dnia 19 października 2010 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »