| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Syców:

1. od budynków lub ich części:

a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0, 66 zł

b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalny oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,76

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,00 zł

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,16zł

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,75 zł

2. od budowli 2% ich wartości

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0, 67 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4, 04 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0, 26 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sycowie Nr XLIII / 231 / 09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie


Bolesław Moniuszko


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).) ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach. W niniejszym projekcie uchwały zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którą Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 r. nie mogą przekroczyć stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. Nr 95, poz. 961). Zgodnie z w/w Obwieszczeniem Ministra Finansów, górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mając na względzie powyższe w przygotowanej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. podwyższono stawki podatku średnio o 7,2%, co w konsekwencji przyniesie wzrost podatku od nieruchomości w 2012r. o 495148 zł w stosunku do roku 2011r. Podniesienie stawek podatkowych, podyktowane jest rosnącą inflacją oraz brakiem ich wzrostu w 2011r. w relacji do wzrastających kosztów utrzymania i realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Syców w 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »