| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/114/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Tryb powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 2. 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 12 członków, w tym:

1) czterech przedstawicieli Rady Powiatu Wałbrzyskiego;

2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego;

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działających na terenie powiatu wałbrzyskiego.

2. Wybór członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.

3. Przedstawicieli Rady Powiatu Wałbrzyskiego wyznacza Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

4. Przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wyznacza Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 3. |1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zawierające szczegółowe informacje na temat naboru, zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

2. Każda organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) działające na terenie powiatu wałbrzyskiego mają prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzez:

1) dostarczenie w formie pisemnej Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały;

2) dostarczenie w formie elektronicznej, poprzez wysłanie na adres e-mail pracownika Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) karty zgłoszeniowej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Do karty zgłoszeniowej dołącza się oświadczenie kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

5. Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1-4, zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, do czasu powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

§ 4. 1. W terminie 30 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w § 3 ust. 5, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przeprowadzone zostaną wybory na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. O terminie ich przeprowadzenia organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zostaną poinformowane drogą elektroniczną nie później niż 7 dni przed datą wyborów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) mogą głosować na dwóch kandydatów na karcie do głosowania, której wzór określi Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 5. 1. W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadzana jest druga tura wyborów między kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali taką samą liczbę głosów.

2. Druga tura wyborów przeprowadzana jest w tym samym terminie co pierwsze głosowanie, jako głosowanie powtórne, zgodnie z § 4, ust. 2.

3. Drugą turę wyborów wygrywa kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów.

4. Wyniki głosowania umieszczone zostaną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

§ 6. 1. Powołanie przedstawicieli Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pierwszej kadencji powinno nastąpić nie później niż 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Powołanie przedstawicieli na kolejną kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powinno nastąpić nie później niż 30 dni po upływie obecnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

§ 7. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

§ 8. Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa dwa lata.

§ 9. 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje na posiedzeniach jawnych.

2. Każdy członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu decyzji wymagających głosowania.

3. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 10. 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków.

2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz wybierani są spośród członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na pierwszym zebraniu w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3. Odwołanie przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza następuje w takim samym trybie, co wybór.

§ 11. 1. Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwołuje Starosta Wałbrzyski w celu jej ukonstytuowania się.

2. Następne posiedzenia zwołuje przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. O terminach posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkowie zawiadamiani są drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 12. 1. Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego we wszelkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania reprezentuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego sporządzany jest protokół, do którego dołącza się listę obecności.

3. Za sporządzenie protokołu z obrad odpowiedzialny jest sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

4. Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podpisany przez prowadzącego obrady i sporządzającego protokół zamieszczany jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

§ 13. 1. Członkostwo w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego ustaje:

1) z upływem kadencji;

2) w przypadku rezygnacji członka;

3) w przypadku śmierci członka;

4) w przypadku zrzeczenia się lub wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego;

5) w przypadku wycofania rekomendacji przez desygnującą organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2. W przypadku ustania członkostwa osoby w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na czas do końca kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołuje na jej miejsce inną osobę, przy czym:

1) jeżeli osoba ta była przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi kolejna osoba, która w głosowaniu na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzyskała największą ilość głosów;

2) jeżeli osoba ta była przedstawicielem Rady Powiatu Wałbrzyskiego, w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona zgodnie z § 2 ust. 3;

3) jeżeli osoba ta była przedstawicielem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona zgodnie z § 2 ust. 4.

§ 14. Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wykonują swoją funkcję społecznie, a udział w posiedzeniach jest dobrowolny i nieodpłatny.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Szymon Heretyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

karta zgłoszenia kandydata

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

oświadczenie - wyrażenie zgody na kandydowanie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/11
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Dankowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »