| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XLVII/366/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 sierpnia 2010 r., po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka, uchwalony uchwałą Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 27.07.2006 r., poz. 2397, w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, obejmującego teren działki nr 211, w granicach określonych na załączniku do niniejszej uchwały.

2. Rysunek zmiany planu stanowiący integralną część oraz załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim określonych odpowiednią część załącznika nr 18 do uchwały Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku zmiany planu odpowiadają legendzie rysunku planu stanowiącej załącznik nr 23 do uchwały Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 19 maja 2006 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu.

4. W § 372 ust. 1 po słowach "MN 7" dodaje się "MN 8, MN 9".

5. W § 386 po słowach: "RO 14" dodaje się "RO 15".

6. W § 392 po słowach: "KDW 37" dodaje się "KDW 38".

7. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, o którym mowa w ust. 2 ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce


Witold Nazimek

Załącznik do Uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 21 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę Nr XLVII/366/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, obejmującego teren działki nr 211.
Celem zmiany planu jest poszerzenie obszaru przeznaczonego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami przydomowymi oraz drogą wewnętrzną.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej, zmiana aktu prawa miejscowego polega na uchyleniu niektórych jego przepisów, zastąpieniu niektórych jego przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niego nowych przepisów, zaś akt zmieniający może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy aktu prawa miejscowego zmienianego.
Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jaki jest on uchwalany, to jest w trybie art. 17 tej ustawy.
Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko w trybie właściwym dla sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do projektu zmiany planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz prognozę skutków finansowych. Projekt zmiany planu po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz wymaganych uzgodnień został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17.05. do 07.06.2011 r.; w wyniku wyłożenia projektu zmiany planu nie złożono uwag. W dniu 07.06.2011 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu, w trakcie której nie zgłoszono uwag.
Powierzchnia kompleksów gruntów rolnych III kl. przewidzianych na zabudowę mieszkaniową i drogę wewnętrzną nie przekracza 0,5 ha, zatem zmiana planu nie wymagała uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Stwierdzono brak skutków oddziaływania na środowisko oraz istotnych skutków finansowych wynikających ze zmiany planu. W wyniku zmiany planu nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, zatem brak jest przedmiotu rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w sprawie sposobu realizacji takich inwestycji oraz zasad ich finansowania.
Zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »