| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/97/11 Rady Gminy Kostomłoty

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Kostomłoty oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy dotację na dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Kostomłoty.

§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez spółkę wodną pisemnego wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego

3) nazwę banku i numer rachunku bankowego

4) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania

5) termin i miejsce realizacji zadania

6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania

7) wielkość wnioskowanej dotacji

8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy.

4. Wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć wcześniej, w innym terminie z zastrzeżeniem § 7.

5. Informację o możliwości złożenia wniosku w innym terminie niż 30 września Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku wzywa się spółkę wodną do ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Wójt Gminy rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 30 dni od daty wpływu.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowe Gminy

2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów

3) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla spełnienia prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wód

3. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny i rozpatzreniu wniosku.

4. Informacja o spółce wodnej, której przyznano dotację podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej:

1) szczegółowy opis zadania

2) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego

3) wysokość dotacji na realizację zadania

4) tryb przekazywania dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, który nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego

5) tryb kontroli zadania

6) termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części nie dłuższy niż termin zwrotu dotacji określonej w ustawie o finansach publicznych

7) termin i sposób rozliczenia dotacji

8) osobę merytorycznie nadzorującą wykonanie zadania.

§ 5. 1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania.

2. Zakres kontroli może obejmować:

1) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową

2) kontrolę dokumentów związanych z jego realizacją.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisywany przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.

4. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień do Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy ma prawo:

1) wezwać spółkę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

2) wstrzymać przekazywanie dotacji

3) rozwiązać umowę

4) żądać zwrotu dotacji.

§ 6. 1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Rozliczenie końcowe zadania powinno nastąpić w terminie 15 dni od jego zakończenia.

3. Spółka wodna obowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania dotacji zamieścić klauzulę "powyższa kwota została wydatkowana z dotacji z Gminy Kostomłoty zgodnie z umową nr………..z dnia…..".

4. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dołącza się kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania dotacji.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem , nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 1. Zapisy § 2 pkt.4 mają po raz pierwszy zastosowanie dla wniosków na rok 2013.

2. Wnioski o dotację na rok 2012 będą składane w terminie określonym i ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Wójta Gminy Kostomłoty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


JANINA GAWLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »