| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-66/2011/193/IX-C/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Ak-cyjna w Wałbrzychu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

posiadającego numer NIP: 886-23-64-690

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 16 listopada 2010 r. nr OWR-4210-31/2010/193/IX-A/DB w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedłużając ten okres do dnia 31 marca 2012 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu 16 listopada 2010 r. decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-31/2010/193/IX-A/DB, z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2011 r.

W dniu 1 grudnia 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie zmiany terminu jej obowiązywania. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło koniecznością ustalenia kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzajacym pierwszy rok stosowania taryfy, które służą do oceny kosztów planowanych. Tak więc właściwe informacje dotyczące kosztów poniesionych dostępne będą w przyszłym roku, po zatwierdzeniu bilansu za rok 2011.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo wniosło o przedłużenie terminu obowiązywania taryfy do dnia 31 marca 2012 r.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3) Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymuje:

1) Przedsiębiorstwo Eneergetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 19

58-306 Wałbrzych

2) Wojewoda Dolnośląski

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią zał. do tej ustawy - cz. I pkt 53 ppkt 1) - Starszy specjalista Dorota Balińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »