| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Nr Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/249/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przyjętego uchwałą Nr X/71/11z dnia 28 czerwca 2011 roku, Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

1) załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu - skala 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych;

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie;

6) przeznaczeniu równorzędnym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające przeznaczenie podstawowe w dowolnych proporcjach lub będące zamiennym sposobem zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych;

7) usługach publicznych- należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych w dziedzinach: oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usług ogólnospołecznych, realizowanych w ramach zadań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową;

8) usługach - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych (z wykluczeniem stacji paliw), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi;

9) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi niezaliczane do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

10) wskaźniku zabudowy działki - należy przez to rozumieć procent powierzchni działki zabudowany przez budynki;

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych w obrębie działki do powierzchni tej działki;

12) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w zewnętrznym obrysie murów przyziemia, mierzoną na poziomie terenu;

13) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej;

14) urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych lub stanowiących wyposażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, boksy na pojemniki i kontenery na odpady komunalne, tereny wód śródlądowych, dojścia i dojazdy, place manewrowe i postojowe oraz obiekty małej architektury;

15) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu, obiektami lub urządzeniami infrastruktury technicznej lub urządzeniami terenowymi komunikacji, ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy mogą być przekraczane przez schody, zadaszenia, wiatrołapy, gzymsy, balkony i inne elementy elewacji budynku, na odległość nie większą niż 2 m, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych dotyczących pasa drogi;

16) terenie usług sportu i rekreacji - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone na lokalizację terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i obiektów budowlanych: ośrodków sportu i rekreacji, boisk, zespołów małych boisk, kortów, hal sportowych, kręgielni, basenów, kąpielisk oraz innych obiektów (stadion) i urządzeń socjalnych, sanitarnych i zaplecza technicznego (oświetlenie, trybuny, parkingi) oraz innych urządzeń dla celów kultury fizycznej i rozrywki;

17) usługach turystyki - należy przez to rozumieć tereny, obiekty lub części obiektów z zakresu obsługi ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, hotele, itp.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa ochrony krajobrazu kulturowego "K";

6) strefa "OW" obserwacji archeologicznej.

2. Pozostałe ustalenia rysunku planu nie wymienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne, nie stanowią obowiązujących ustaleń planu.

§ 4. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, innego niż wynikającego z przepisów odrębnych, ze względu na brak takiej potrzeby.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 5MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1 kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

5) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia z Rozdziału 6 §10;

8) dla terenów w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami od 6MN do 9MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się realizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolnostojącej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1 kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

5) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN/UT do 4MN/UT ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1 kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała niekorzystny wpływ na przyrodę obszarów chronionych.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem od 1MW do 2MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1 kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia z Rozdziału 6 §10.

5. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MU do 9MU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego dopuszcza się budynki mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe oraz usługowe;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

b) tereny zieleni urządzonej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1 kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

5) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia z Rozdziału 6 §10;

8) dla terenów w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych;

9) dopuszcza się lokalizowanie ścian i murów przeciwpowodziowych.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UA/UP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług administracji i usług publicznych;

2) przeznaczenie równorzędne - tereny zabudowy usługowej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) tereny zieleni urządzonej;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 18 m do najwyższego elementu dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 80%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 4,0,

e) dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;

5) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

6) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

7) dla terenu w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UT ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej,

b) tereny zabudowy usługowej,

c) tereny sportu i rekreacji,

d) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

e) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 40%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UT/U/MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług turystyki, zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny sportu i rekreacji,

b) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

c) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 10 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4,

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, naczółkowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

h) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe;

5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 1US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do najwyższego elementu dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 20%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 40%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy : 0,4,

e) dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe i spadowe o nachyleniu połaci do 45 stopni;

4) do czasu realizacji wałów przeciwpowodziowych dopuszcza się remonty istniejących budynków oraz remonty, rozbudowy, i realizowanie nowych urządzeń sportowych otwartych: boisk sportowych, basenów itp.

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 2US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) tereny zieleni urządzonej i obiekty małej architektury;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz zabudowy terenu,

b) dopuszcza się boiska utwardzone, trybuny, ogrodzenia terenu i boiska ażurowe,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 50%;

4) dla terenu w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 18 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dachy strome, wielospadowe, w układzie symetrycznym, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach naturalnej czerwieni, o spadkach połaci dachowych 40-55 stopni,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) dopuszcza się dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci od 20-30 stopni,

h) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

i) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się zabudowę na granicy działki;

5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) dla terenu w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

12. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2P/U do 9P/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące w tym: infrastruktura komunikacyjna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna oraz obiekty gospodarcze i garażowe,

b) tereny zieleni urządzonej;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 14 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 70%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,

e) dachy strome, wielospadowe, w układzie symetrycznym, kryte dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach naturalnej czerwieni, o spadkach połaci dachowych 40-55 stopni,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,

g) dopuszcza się dachy płaskie lub spadowe o nachyleniu połaci od 20-30 stopni,

h) wysokość zabudowy przeznaczenia uzupełniającego nie może przekroczyć 1kondygnacji, nie więcej niż 4 m do okapu lub górnej najwyższej krawędzi elewacji,

i) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne z ustaloną geometrią dachu na terenie;

4) dopuszcza się zabudowę na granicy działki;

5) dla zabudowy istniejącej nie spełniającej ustalonych warunków dopuszcza się remonty i przebudowy zgodnie z powyższymi warunkami lub z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) dla terenu w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych;

7) dopuszcza się lokalizowanie ścian i murów przeciwpowodziowych.

13. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZD do 2ZD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny ogrodów działkowych;

2) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia technicznego), parkingi i miejsca postojowe, obiekty małej architektury,

b) dopuszcza się na terenie ogrodów działkowych jeden kompleks administracyjno-sanitarny,

c) dopuszcza się lokalizowanie ścian, murów i wałów przeciwpowodziowych.

14. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1KP do 2KP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej - parking;

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu: 10%.

15. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1R do 12R ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) dopuszcza się:

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 5-8 m,

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizację zbiorników i cieków wodnych, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo - wodne obszarów przyległych,

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych,

e) w ramach dopuszczonych dolesień, gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów,

f) dla terenów w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru ustala się zakaz zalesień;

3) ustala się zakaz lokalizowania budynków;

4) dla terenów 6R i 7R dopuszcza się realizację odcinków obwodnicy miasta.

16. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZI do 3ZI ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej;

2) ustala się zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską, wielopiętrową z udziałem minimum 50 % zieleni zimozielonej;

3) przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura komunikacyjna i techniczna.

17. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL do 6ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy;

2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów.

18. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZL1 do 2ZL1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy;

2) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

3) dopuszcza się wprowadzanie obiektów wypoczynku i rekreacji niewymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne np. w postaci "małpiego gaju", ścieżek zdrowia, parków linowych i innych obiektów plenerowych.

19. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WS do 9WS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

2) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych urządzeń wodnych oraz ścian, murów, wałów przeciwpowodziowych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się przebudowę, remont i realizację nowych mostów i kładek pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

20. Dla terenu oznaczonego symbolem 1Ew ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - teren elektrowni wodnej;

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i realizację nowych urządzeń.

21. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny usług administracji,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej,

c) urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 16 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;

4) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej ustalonych warunków, dopuszcza się remonty i przebudowy z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia z Rozdziału 6 §10;

6) dla terenu w granicach obszarów zalewanych wodami powodziowymi Q1% i Q10% ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

22. Dla terenów oznaczonych symbolami od 2E do 4E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka (stacja transformatorowa);

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i realizację nowych urządzeń.

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1W ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (zakład wodociągów);

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i realizację nowych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12 m do kalenicy dachu,

b) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%,

c) ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%,

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,

e) dachy strome, dwuspadowe, w układzie symetrycznym, o spadkach połaci dachowych zawartych między 40-55 stopni, lub mansardowe, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi w odcieniu naturalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub syntetycznym w odcieniu szarości,

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe;

5) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej ustalonych warunków, dopuszcza się remonty i przebudowy z zachowaniem istniejących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązują ustalenia z Rozdziału 6 §10;

7) teren objęty jest strefą ochrony bezpośredniej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

24. Dla terenu oznaczonego symbolem 2W ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę - ujęcie wody;

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i realizację nowych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) teren objęty jest strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej wewnętrznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się lokalizowanie ścian, murów i wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 .

2. Zakazuje się realizacji dachów o połaciach przesuniętych względem siebie w pionie kalenicy.

3. Dopuszcza się stosowanie naczółków, lukarn, okien dachowych, zadaszeń drzwi wejściowych o dowolnych spadkach połaci dachu.

4. Dopuszcza się remonty, przebudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu, w tym zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki oraz w granicach działek.

5. Dopuszcza się lokalizowanie garaży lub obiektów gospodarczych na granicach działek, jeżeli na działce sąsiedniej również zlokalizowany jest garaż na granicy działki.

6. Dla budynków istniejących niespełniających nieprzekraczalnej linii zabudowy dopuszcza się ich remonty, nadbudowy, rozbudowy z zakazem zbliżania się bryłą budynku do drogi, rozbudowy budynku w terenie poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) dla 1KD(G) drogi wojewódzkiej 364 w odległości 8m od krawędzi jezdni, a przypadku występowania historycznej linii zabudowy zgodnie z jej przebiegiem;

2) dla 2KD(G) drogi wojewódzkiej 297 w odległości 8m od krawędzi jezdni, a przypadku występowania historycznej linii zabudowy zgodnie z jej przebiegiem;

3) dla pozostałych zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 3.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny dróg i ulic publicznych oraz place w liniach rozgraniczających, tereny przyległe do dróg publicznych pomiędzy linią rozgraniczająca dróg a ustaloną linią nieprzekraczalną zabudowy oraz tereny usług publicznych oznaczone symbolem UA/UP.

2. W zakresie lokalizowania nośników reklamowych ustala się:

1) zakaz lokalizowania nośników reklamowych w liniach rozgraniczających dróg i placów za wyjątkiem tablic informacji turystycznej;

2) na terenach poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zastrzeżeniem §7, ust2 pkt 3 i 4, dopuszcza się:

a) lokalizowanie szyldów i reklam na elewacjach budynków, wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w budynku, o powierzchni tablicy nie większej niż 4 m2 ,

b) lokalizowanie wolnostojących reklam wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem P/U, przy czym powierzchnia tablicy nie może być większa niż 9 m2 ;

3) na innych zabytkach nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków dopuszcza się lokalizowanie reklam jako szyldów i reklam na elewacjach budynków, wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w budynku, o powierzchni tablicy nie większej niż 4 m2 ;

4) na terenach w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny oraz w obszarach Natura 2000:

a) dopuszcza się lokalizowanie reklam i szyldów na elewacjach budynków i ogrodzeniach wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną na terenie, o powierzchni tablicy nie większej niż 1m2 ,

b) zakazuje się stosowania reklam wszelkiego typu na terenach leśnych i rolnych za wyjątkiem tablic i oznaczeń informacji turystycznej oraz edukacji.

3. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów na drogach publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków:

1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych winny się charakteryzować jednakową wysokością lub wzajemnie dostosowanymi wysokościami ogrodzeń poszczególnych posesji;

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna przekraczać wysokości 2,1 m;

3) w graniach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego

§ 8. 1. 1 KD(G) - tereny drogi i ulicy klasy głównej ( droga wojewódzka 364):

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających w obecnym stanie władania;

2) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu - dwukierunkowa;

3) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi;

4) obsługa komunikacyjna terenów przyległych poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy, dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi.

2. 2 KD(G) - tereny drogi i ulicy klasy głównej ( droga wojewódzka 297):

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających w obecnym stanie władania;

2) ulica jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu - dwukierunkowa;

3) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi;

4) obsługa komunikacyjna terenów przyległych poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy, dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi.

3. od 1 KD(G)1 do 2 KD(G)1 - tereny planowanej obwodnicy miasta Lwówek Śląski klasy głównej:

1) do czasu realizacji użytkowanie terenu jak obecnie, z zakazem zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej;

2) zakaz obsługi terenów przyległych;

3) dopuszcza się realizację drogi na estakadzie.

4. od 1KD(D) do 16KD(D) - tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi;

3) dopuszcza się bezpośrednie zjazdy na drogę za zgodą zarządcy drogi.

5. od 1KDW do 3KDW- tereny dróg i ulic wewnętrznych - odpowiadające parametrom dróg pożarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej:

1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej za zgodą zarządcy drogi.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDPP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny ścieżek rowerowych;

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury.

7. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1KDJP do 2KDJP ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ciągów pieszo - jezdnych;

2) dopuszcza się realizacje ciągu pieszo - jezdnego bez wydzielonego krawężnikami chodnika, od jezdni;

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDP ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ciągów pieszych;

2) dopuszcza się ścieżki rowerowe;

3) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury.

9. Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

10. Remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu.

11. Dopuszcza się etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających.

12. Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc postojowych dla:

1) lokali mieszkalnych - 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

2) obiektów sportowych - 1 miejsce postojowe na 20 użytkowników jednocześnie;

3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej;

5) inne obiekty usługowe - 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni użytkowej;

6) obiekty produkcyjne - 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, mogą przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic oraz w liniach rozgraniczających innych przestrzeni publicznych; za zgodą ich zarządców; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza układem ulic z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu tych sieci;

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci, formalnego ustalenia zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i nowo projektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych:

1) dopuszcza się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do oczyszczalni gminnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych oczyszczalni;

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych;

3) dla budynków, które z powodów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być obsługiwane przez sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) dopuszcza się budowę sytemu odprowadzenia wód opadowych;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do dołów chłonnych lub zbiorników na własnym terenie;

3) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im prawidłowe użytkowanie.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej;

2) zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci i z godnie z przepisami odrębnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) dla nowych obiektów ustala się stosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła - energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, a także nowoczesnych wysokosprawnych źródeł energii opalanych paliwem stałym lub zaopatrzenie w ciepło z lokalnych grupowych kotłowni;

2) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła;

3) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji, zakazuje się likwidacji obiektów o walorach zabytkowych wybudowanych przed rokiem 1945;

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych, z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej;

3) zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i modernizacyjnych;

4) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej kablowej lub napowietrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasilania terenów nowego zainwestowania według technicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem normatywnych odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach odrębnych.

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci;

2) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów komunalnych do szczelnych pojemników kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na wysypisko odpadów komunalnych;

2) odpady sektora gospodarczego mają być gromadzone i transportowane zgodnie z uwarunkowaniami techniczno-prawnymi określonymi w przepisach odrębnych do najbliższych właściwych dla danego rodzaju odpadów instalacji odzysku i unieszkodliwiania przez uprawnione firmy działające w tym zakresie.

Rozdział 6.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 10. 1. Ustala się ochronę konserwatorską:

1) obszarów w granicach strefy ochrony krajobrazu kulturowego "K";

2) obszarów w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej;

3) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

2. Wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturowego "K" związaną z historycznym układem przestrzennym dla której obowiązują następujące ustalenia:

1) ochronie podlega:

a) historyczna granica założeń zieleni komponowanej,

b) rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni,

c) rozplanowanie dróg i ścieżek,

d) mała architektura, tj. ogrodzenia, bramy, i in.;

2) ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem poprzez zachowanie, konserwację i rewaloryzację w/w elementów zagospodarowania założeń zieleni;

3) ustala się restaurację zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem;

4) wyłączenie spod zabudowy terenów parków z dopuszczeniem zabudowy w miejscu zniszczonych obiektów lub w miejscu uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem zabytków na podstawie projektu rewaloryzacji parku;

5) ustala się w miarę możliwości ochronę form i sposobu użytkowania terenów takich jak: rozłogi pól, układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków wodnych;

6) ustala się poddanie nowej zabudowy szczególnym rygorom odnośnie gabarytów i sposobu kształtowania, dachy o stromych połaciach, kryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi, łupkiem naturalnym lub łupkiem syntetycznym, ewentualnie z użytkowym poddaszem skrytym w dachu, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej;

7) ustala się rezygnację z dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dachy płaskie.

3. W granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi budowlanymi obowiązuje uzyskanie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Inne zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, wskazane na rysunku planu:

1) Betleja, Budynek dyżurnego ruchu, 3 ćw. XIX w;

2) Betleja 1, Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.;

3) Betleja 2, Dom mieszkalny, pocz. XX w.;

4) Betleja 4, Dom mieszkalny, pocz. XX w.;

5) Betleja 4a, Dom mieszkalny, pocz. XX w.;

6) Betleja 7, Dom mieszkalny, k. XIX w.;

7) Graniczna 10, Dom mieszkalny, k. XIX w.;

8) Graniczna 11, Dawna stajnia, pocz. XIX w.;

9) Graniczna 6, Budynek gospodarczy, k. XIX w.;

10) Graniczna 8, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, k. XIX w.;

11) Potokowa 11, Dom mieszkalny, 2 ćw. XIX w., pocz. XX w.;

12) Rybna 15, Dom mieszkalny, XVIII - XIX w., pocz. XX w.;

13) Wiejska 10, Dom mieszkalny, 3 ćw. XIX w.;

14) Wiejska 12, Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.;

15) Wiejska 4, Dom mieszkalny, 4 ćw. XIX w.;

16) Wiejska 6, Dom mieszkalny, k. XIX w.;

17) Wiejska 8, Dom mieszkalny, k. XIX w.

5. Dla innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ustala się:

1) obowiązek zachowania budynków i obiektów w niezmienionej formie, w tym geometrii i kształtu dachów, detali architektonicznych, konstrukcji ścian zewnętrznych;

2) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę ramp i poszerzenie otworów wejściowych;

3) w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku obowiązuje:

a) stosowanie materiałów budowlanych zgodnych z pierwotnie użytymi lub wizualnie do nich zbliżonymi, w tym dachówki ceramicznej do pokrycia dachu,

b) stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz historycznym charakterem obiektu,

c) zachowanie architektury elewacji, w tym jej kompozycji,

d) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien i drzwi zewnętrznych - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, zakaz stosowania szprosów międzyszybowych;

4) decyzja o rozbiórce budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków może być uzależniona od wcześniejszego wykonania karty ewidencyjnej obiektu zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, której jeden egzemplarz należy przekazać do archiwum konserwatorskiego w Jeleniej Górze. Podjecie decyzji o wyburzeniu uzależnia się dodatkowo od pozytywnej opinii ekspertyzy budowlanej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz od potrzeby odbudowy budynku zachowując bryłę zewnętrzną, kształt dachu, konstrukcję, elementy detalu architektonicznego i wystroju elewacji. Dopuszcza się również w porozumieniu z konserwatorem zabytków budowę nowego budynku zachowując charakter budynku historycznego wykorzystując jego niektóre rozwiązania architektoniczne, konstrukcję i wystrój elewacji.

6. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub administracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów

§ 11. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec", na którym zakazuje się:

1) budowy składowisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych;

2) lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych stosujących technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska;

3) innej działalności gospodarczej mogącej spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

2. Teren zalewany wodami powodziowymi:

1) ustala się tereny zalewane wodami powodziowymi, wyznaczone na rysunku planu (obszar zalewany wodami powodziowymi Q1%, Q10%);

2) ustala się zakaz lokalizowania nowej zabudowy do czasu zrealizowania projektowanych wałów przeciwpowodziowych.

3. Na obszarze położonym na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz jego otuliny, w granicach określonych na rysunku planu:

1) obowiązują ustalenia zawarte w planie ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny oraz z przepisów odrębnych;

2) zakazuje się realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałwywać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco odziaływać na środowisko, za wyjątkiem tych które uzyskają decyzję o śrdowiskowych uwarunkowaniach;

3) zakazuje się prowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem zabezpieczeń przeciwpowodziowych i inwestycji drogowych;

4) zakazuje się zalesiania śródleśnych łąk, bagien i pastwisk;

5) zakazuje się osuszania terenów podmokłych, zmiany struktury hydrologicznej terenu, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych;

6) dla planowanej obwodnicy miasta należy rozpoznać okresowe drogi migracji płazów i zapewnić przejścia pod drogą;

7) przy urządzaniu zieleni obowiązuje stosowanie rodzimych gatunków roślin;

8) zakazuje się usuwania zadrzewień przydrożnych a w przypadku konieczności usunięcia drzew chorych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego nakazuje się zastąpienie wycinanych drzew nowymi tego samego gatunku, w ilości drzew usuniętych;

9) dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją danej inwestycji, a w przypadku zniszczenia siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków należy zastosować działania kompensacyjne;

10) ustala się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru zakaz budowy nowych obiektów przemysłowych i hadlowych o powierzchni zabudowy większej niż 200 m2 .

4. Na obszarze planu, w granicach określonych na rysunku planu, występuje obszar Natura 2000 - Specjalny Obszar Ochrony "Ostoja nad Bobrem" PLH020054, dla którego obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych.

5. Ustala się strefę ochrony bezpośredniej, w obrębie której zakazana jest działalność nie związana z eksploatacją ujęcia wody, w związku z tym należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze ujęcia.

6. Ustala się strefę ochrony pośredniej wewnętrznej w obrębie, której zakazane są roboty powodujące zmniejszenie wydajności ujęcia lub pogarszające jakość wód, a w szczególności:

1) wprowadzanie ścieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie;

2) ograniczone stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin;

3) wykonywania odwodnień budowlanych, górniczych i melioracyjnych;

4) budowa osiedli, dróg, lokalizowanie zakładów przemysłowych i ferm hodowlanych, magazynów produktów promieniotwórczych itp., wysypisk odpadów, parkingów i obozowisk, cmentarzy lub grzebania zwierząt.

7. Ustala się strefę ochrony pośredniej zewnętrznej , której nie wyznacza się w terenie. Jest to strefa ochrony chemicznej, ochrony zasobów i ma charakter planistyczny.

8. Dopuszcza się budowę systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w postaci wałów, ścian, jazów na całym obszarze opracowania planu.

9. Określa się dopuszczalne poziomy hałasu:

1) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej określone przepisami odrębnymi;

2) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MW obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego określone przepisami odrębnymi;

3) dla terenów oznaczonych symbolem MU obowiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej , określone przepisami odrębnymi;

4) dla terenów oznaczonych symbolem literowym UP, US (w przypadku lokalizacji szkoły, przedszkola, biblioteki, domu kultury) obowiązują standardy akustyczne jak dla budynków związanych za stałych lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży określone przepisami odrębnymi.

Rozdział 8.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12. 1. Ustala się minimalne szerokości frontu działki budowlanej (mierzone w linii usytuowania budynku):

1) w terenach oznaczonych symbolami MN, MN/UT = 20 m;

2) w terenach oznaczonych symbolami MW, MU, UA/UP, UT, UT/U/MN, P/U = 24 m.

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

1) w terenach oznaczonych symbolami MN, MN/UT:

a) dla zabudowy wolnostojącej = 800m2 ,

b) dla zabudowy bliźniaczej = 600 m2 ;

2) w terenach oznaczonych symbolami MW, MU, UA/UP, UT, UT/U/MN, P/U = 900 m2 .

3. Granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni.

4. Dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w ust 1 i 2 na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne, i w przypadku regulacji sytuacji prawno - własnościowej nieruchomości.

Rozdział 9.
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 13. Ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na całym obszarze planu.

Rozdział 10.
Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 14. Ustala się 30 % stawkę w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

Dział III.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/11
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.jpg

lwowek obreb3 zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/11
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

lwowek obreb3 zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/11
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

lwowek obreb3 zal3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »