| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 68/XIII/11 Rady Miasta I Gminy Wleń

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym

Na podstawie art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji

b) sposób rozliczenia dotacji

c) sposób kontroli wykonywania dotowanego zadania.

2. Pod pojęciem "organizacja pozarządowa" na potrzeby niniejszej uchwały należy rozumieć podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku .

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) "Burmistrzu"- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

2) "Gminie"- należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Wleń

3) "dotacji"- należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

§ 2. Środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu Gminy.

Rozdział 2.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 3. 1. Burmistrz występując z inicjatywą zlecenia realizacji zadań publicznych innych niż wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) umieszcza listę tych zadań z Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń - określając:

1) formę zlecenia zadania

2) rodzaj zadania

3) termin realizacji zadania

4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot dotowany

5) termin składania ofert

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania ofert.

§ 4. 1. Oferta organizacji pozarządowej o udzielenie dotacji powinna zawierać szczególności:

1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem

2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

4) wysokość oczekiwanej kwoty dotacji

5) termin i miejsce realizacji zadania

6) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania

7) wyciąg z rejestru właściwego dla danego podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

2. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.

3. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

§ 5. Przy wyborze podmiotu dotowanego należy kierować się gwarancją właściwego wykonania zadania oraz wielkością wnioskowanej dotacji na realizację zadania.

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się w szczególności:

1) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania

2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez dany podmiot

4) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w latach poprzednich, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości realizowanego zadania oraz prawidłowości i terminowości rozliczenia z otrzymanej dotacji.

§ 7. 1. Listę dotowanych podmiotów Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń, określając:

1) nazwę podmiotu dotowanego

2) zadanie zlecone do realizacji

3) wysokość przyznanej dotacji

4) termin realizacji zadania.

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotację.

§ 8. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem dotowanym.

§ 9. Umowa dotacyjna zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron

2) określenie czasu na jaki zostaje zawarta

3) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i terminy jego wykonania

4) określenie wysokości dotacji, jaką Gmina przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu realizacji umowy oraz termin i tryb płatności

5) określenie trybów i terminów przekazywania dotacji

6) określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej części dotacji

7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w zakresie objętym umową oraz tryb tej kontroli

8) postanowienia o karach umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

9) określenia warunków wypowiedzenia umowy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 10. Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od ostatniego dnia realizacji zadania lub kolejnego etapu zadania.

§ 11. Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się :

1) sprawozdanie ( częściowe/ końcowe) z wykonania zadania publicznego

2) oryginały bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów księgowych: faktur, rachunków, list płac, delegacji lub innych dowodów spełniających wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

3) oświadczenie podmiotu dotowanego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, o wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem

4) inne dokumenty urzędowe lub prywatne dowodzące należytej realizacji powierzonego zadania.

§ 12. Niewykorzystana przez podmiot dotowany część dotacji podlega zwrotowi w terminie wynikającym odpowiednio z art. 251 ust. 1 lub art. 251 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 13. W umowie zamieszcza się postanowienie, że jeżeli dotacja nie zostanie rozliczona lub przedstawione przez podmiot dotowany rozliczenie nie zostanie przyjęte przez Burmistrza to przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 14. W terminie do 31 lipca danego roku budżetowego i do 31 marca roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń umieszcza się informację o udzielonych dotacjach i sposobie ich wykorzystania.

Rozdział 4.
Sposób kontroli realizacji dotowanego zadania

§ 15. Do kontroli realizacji dotowanego zadania i sposobu wykorzystania dotacji uprawniony jest Burmistrz.

§ 16. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Burmistrza.

§ 17. Kontrola, o której mowa w § 16 polega na:

1) sprawdzeniu pod względem merytorycznym realizacji ( wykonania) zadania objętego dotacją, zgodności ze złożonym wnioskiem i warunkami określonymi w umowie

2) sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym oryginałów dokumentów związanych z realizacją zadania.

§ 18. Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, by oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w klauzulę potwierdzającą ten fakt.

§ 19. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujących nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji polegających w szczególności na:

1) niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie realizowanego zadania

2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów, a przedstawionym do rozliczenia zestawieniem faktur/ rachunków

3) ujęciem w rozliczeniu wydatków sfinansowanych z innych środków

4) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a przekazana do czasu rozliczenia kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 12 uchwały.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 20. Informacje, o których mowa w § 3, 7 i 14 umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń powinny być wywieszone przez okres co najmniej 14 dni.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 22. Traci moc uchwała Nr 214/XLII/06 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń


Katarzyna Kotołowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »