reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienia nr 1/2011 Wójta Gminy Miłkowice; Zarządu Powiatu Legnickiego

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice

Na podstawie art. 6, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), uchwała Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, Nr XII/89/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 września 2011r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych, zawarto pomiędzy:

Zarządem Powiatu Legnickiego, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez:

Pana Jarosława Humennego - Starostę Legnickiego,

Panią Lilię Walasek - Wicestarostę Legnickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego - Pana Tadeusza Rasały

a Wójtem Gminy Miłkowice - Panem Waldemarem Kwaśnym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miłkowice - Pani Renaty Matusiewicz-Dziuby

porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przyjmuje zadanie Zarządu Powiatu w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Miłkowice wymienionych w załączniku nr 1 do porozumienia.

§ 2.

Zadanie, o którym mowa w §1, obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania przy zachowaniu standardów przewidzianych w "Planie zimowego utrzymania dróg", stanowiącym załącznik nr 2 do porozumienia.

§ 3.

1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli merytorycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg wymienionych w §1.

§ 4.

Na realizację powyższego zadania Przekazujący przeznaczył ryczałt w kwocie 39 375,00 zł (trzydzieści dziewięc tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) płatny w następujących terminach i wysokościach:

I - do dnia 15 stycznia 2012 r. - 40%,

II - do dnia 15 lutego 2012 r. - 25%,

III - do dnia 15 marca 2012 r. - 25%

IV - do dnia 15 kwietnia 2012 r. - 10%.

§ 5.

W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych na terenie gminy, skutkujących ogłoszeniem przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej, Przejmujący może wystąpić do Przekazującego o zwiększenie kwoty wymienionej w §4.

§ 6.

1. Wydatkowanie środków, o których mowa w §4, odbywać się może wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

2. Niewłaściwe wykonanie przedmiotu porozumienia stanowić będzie podstawę do rozwiązania porozumienia w drodze jednostronnej czynności dokonanej przez Przekazującego oraz zwrotu środków finansowych przekazanych na zimowe utrzymanie dróg przez Przyjmującego proporcjonalnie do okresu, od którego porozumienie przestanie obowiązywać.

3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu w terminie do 30 kwietnia 2012r. Środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg Przyjmujący zwraca Przekazującemu. Rozliczenia dotacji należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do porozumienia.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 15 listopada 2011r. do dnia 15 kwietnia 2012 r

§ 8.

Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego porozumienia objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością przez zarządcę dróg.

§ 9.

Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Porozumienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Legnicki


Jarosław Humenny


Wicestarosta Legnicki


Lilia Walasek

Wójt Gminy Miłkowice


Waldemar Kwaśny


Skarbnik Powiatu


Tadeusz Rasała


Skarbnik Gminy Miłkowice


Renata Matusiewicz-Dziuba

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2011
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 - ewidencja drog

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1/2011
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice
z dnia 18 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 -zasady klasyfikacji


Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 1/2011
pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miłkowice
z dnia 18 października 2011 r.

Zasady prawidłowego rozliczenia dotacji przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg

1) Dotacja przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg ma być rozliczona do 30 kwietnia 2012r.

2) Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup materiałów i środków niezbędnych do realizacji w/w zadania oraz na świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych i chodników usytuowanych w granicach administracyjnych gminy objętych Porozumieniem.

3) Dotacja musi być rozliczona potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur, rachunków, not księgowych, dowodami potwierdzającymi ich zapłatę oraz kopiami umów-zleceń wykonania usługi, o której mowa w porozumieniu.

4) Dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych muszą stanowić klarowne i jednoznaczne rozliczenie przyznanej dotacji oraz muszą być szczegółowo opisane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym przez upoważnione osoby.

5) Dokumenty finansowe mogą być wystawiane z datą wejścia w życie uchwał rad gmin o przejęciu zadań publicznych dotyczących zimowego utrzymania dróg.

6) Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji należy składać w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama