| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/380/2010 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 13 lipca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130; poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124 ) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje:
Rozdział 1
PRZEPISY WSTĘPNE
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/232/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn oraz uchwały nr XXX/254/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009 r. i po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn przyjętego uchwałą Nr XL/349/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 05 marca 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn, zwany dalej planem miejscowym.
2. Zakres opracowania planu miejscowego przedstawiono na załączniku Nr 1 
3. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie części obszarów o funkcji rolniczej pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz określenie ustaleń dla istniejącego zagospodarowania terenów. Pomiędzy elektrowniami wiatrowymi teren będzie użytkowany w sposób dotychczasowy.
4. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) załączniki graficzne:
a) rysunek planu miejscowego w skali 1: 5 000 - załącznik nr 1;
b) rysunki terenów funkcjonalnych w skali 1:2000 - załączniki nr 2, 3 i 4;
2) wyrys studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn - załącznik nr 5;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubiszyn o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem miejscowym - załącznik nr 6 ;
4) rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubiszyn o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie planu miejscowego, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 7 .
Rozdział 2
PRZEPISY OGÓLNE
§ 2. Zasady konstrukcji planu miejscowego.
1. Ustalenia tekstu planu miejscowego składają się z:
1) przepisów wstępnych;
2) przepisów ogólnych;
3) przepisów szczegółowych dla terenów funkcjonalnych;
4) przepisów końcowych;
2. Dla poszczególnych terenów funkcjonalnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.
§ 3. 1. Na obszarze objętym planem określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania a także warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, w przypadku sprzedaży;
2. Ustalenia planu miejscowego obejmują następujące przeznaczenia terenów i ich symbole:
1) R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z drogami eksploatacyjnymi, liniami kablowymi, trafostacjami i złączami;
2) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eksploatacyjnych elektrowni;
3) RM - tereny zabudowy zagrodowej;
4) MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) ZL - lasy;
6) RN - istniejący rurociąg przesyłu ropy naftowej;
7) E- teren elektroenergetycznej stacji przesyłowej;
8) KDD - tereny dróg publicznych, kl. dojazdowej;
3. Ustalenia planu miejscowego obejmują następujące oznaczenia graficzne:
1) symbole cyfrowe terenów funkcjonalnych;
2) symbole przeznaczenia terenów;
3) granica obszaru objętego planem w skali 1:5000;
4) granica obszarów objętych planem w skali 1:2000;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
7) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne;
8) istniejący rurociąg przesyłu ropy naftowy wraz ze strefą bezpieczeństwa;
9) lasy istniejące;
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte określenie:
1) linia rozgraniczająca - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy ( dla elektrowni wiatrowej ) - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar na którym dopuszcza się posadowienie wieży elektrowni wiatrowej, przy czym oś tej wieży nie może wykroczyć poza wyznaczony linią obszar, natomiast zewnętrzna krawędź fundamentu wieży elektrowni może się znaleźć poza tą linią w maksymalnej odległości 10,0 m;
3) droga eksploatacyjna - droga realizowana na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej;
4) strefa bezpieczeństwa ( przesyłu ropy naftowej rurociągu naftowego ) - obszar terenu wyznaczony po obu stronach osi rurociągu, w którym obowiązują przepisy szczegółowe dot. zabudowy i ochrony sieci.
§ 5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1. Obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi; .
2. Po zakończeniu prac inwestycyjnych teren przywrócić do stanu, umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych dotyczących zagospodarowania i użytkowania;.
3. Zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu; .
4. Zakaz zmiany konfiguracji terenu - zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób;.
5. Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru.
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują.
§ 7. Ustalenia dotyczące wielkości działek, zasad, warunków łączenia i podziału nieruchomości: dopuszcza się podziały geodezyjne działek zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego oraz zasad obsługi komunikacyjnej.
1. Obsługę komunikacyjną terenów należy zapewnić w oparciu o istniejący system dróg.
2. Podstawowy układ drogowy stanowią drogi wewnętrzne, gminne, powiatowe i krajowe.
3. W obrębie systemu drogowego dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych.
5. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem miejscowym z istniejącej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD oraz z dróg wewnętrznych i planowanych dróg eksploatacyjnych .
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej oraz zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
1. W obrębie terenów objętych planem miejscowym dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.
2. Zachowuje się występujące w granicach opracowania planu miejscowego sieci. Dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenia rozwiązań zamiennych infrastruktury technicznej na warunkach zarządcy sieci. Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować pogorszenia działania istniejącej i projektowanej sieci oraz są zobligowane do zapewnienia właściwej, zgodnej z ustaleniami planu obsługi terenów i funkcji ustalonych w planie miejscowym.
3. Dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, rozdzielni elektroenergetycznych oraz dróg związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych.
4. Sieci infrastruktury technicznej obsługujące elektrownie wiatrowe należy prowadzić zgodnie z wymogami technologicznymi związanymi z obsługą elektrowni w pasach drogowych (na podstawie przepisów odrębnych ), w ich sąsiedztwie oraz w obrębie terenów rolniczych . Linie kablowe elektroenergetyczne i z nimi związane inne przewody oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne mogą być prowadzone w obrębie terenów rolniczych z zachowaniem uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych i ustaleń planu.
5. Elektrownie należy połączyć między sobą i z projektowanymi stacjami elektroenergetycznymi - kablową siecią elektroenergetyczną średnich napięć.
6. Odpady powstałe w procesie eksploatacji należy gromadzić i segregować oraz wywozić na zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko odpadów.
7. Zachowuje się występujące w granicach opracowania planu miejscowego urządzenia melioracyjne, w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami należy je przebudować zachowując drożność całego systemu.
8. Przez tereny w granicach opracowania przebiegają rurociągi przesyłu ropy naftowej O820 i O530 wraz z linią kablową światłowodową obowiązują następujące ustalenia:
1) zagospodarowanie strefy bezpieczeństwa zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi zagospodarowania i użytkowania strefy bezpieczeństwa dalekosiężnych rurociągów przesyłowych ropy naftowej;
2) ustala się strefę bezpieczeństwa 20m na każdą stronę rurociągu ropy naftowej;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - występują zgodnie z przepisami odrębnymi; .
9. Przez tereny w granicach opracowania przebiegają istniejące linie elektroenergetycznej sieci przesyłowej 400kV i 220kV. ; Obowiązują następujące ustalenia:
1) zagospodarowanie terenów przylegających do linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych linii 400kV, 220kV i 110kV.
§ 10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego urządzania i użytkowania terenów:
1. Dopuszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe poszerzenia dróg dla celów transportowych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ludności: - wykonywanie obiektów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Ustalenia dotyczące zabezpieczenia lotniczego.
1. Przeszkody lotnicze o wysokości powyżej 100m podlegają zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Wszystkie obiekty o wysokości równej i większej niż 50,0 m nad poziom terenu, podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.
3. Inwestor zobowiązany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odrębnymi do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanym terminie rozpoczęcia budowy i planowanego terminu powstania przeszkody lotniczej wraz z podaniem dokładnych współrzędnych geograficznych urządzeń powołując się na numer ewidencyjny przeszkody lotniczej, odpowiedni dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym oraz oznakowane jej zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW FUNKCJONALNYCH
§ 13. Dla terenów funkcjonalnych o łącznej powierzchni 103,87 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami R/EW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie terenów rolniczych; .
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) obszary lokalizacji do 16 wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogami eksploatacyjnymi, placami montażowymi, liniami kablowymi oraz urządzeniami towarzyszącymi;
2) poza wydzieloną lokalizacją elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą, użytkowanie wyłącznie rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
3) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa nie odbijająca światła;
4) zakaz umieszczania reklam na wieży i na śmigle elektrowni wiatrowej; dopuszcza się umieszczanie reklam w formie oznaczenia nazwy i symbolu producenta, właściciela lub inwestora wyłącznie na gondolach elektrowni;
5) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego nocnego oraz dziennego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) dopuszcza się instalację urządzeń niezbędnych do właściwej eksploatacji elektrowni na terenie inwestycji oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym w tym linii kablowych sterowania, sygnalizacji, przesyłu danych i automatyki oraz stacji transformatorowych i rozdzielni SN;
7) należy zachować normatywną odległość wież elektrowni od istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia lub je skablować na warunkach zarządcy sieci ;
8) strefa bezpieczeństwa dla istniejących rurociągów naftowych wynosi 20 m na każą stronę od jego osi;
9) odległość wież elektrowni od istniejących dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu KDZ - min. 53 m;
10) pomiędzy wieżami dopuszcza się położenie linii kablowych podziemnych związanych z eksploatacją elektrowni, połączonych ze stacją elektroenergetyczną zgodnie z warunkami przyłączenia;
11) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nastąpi na etapie sporządzania projektów budowlanych.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) maksymalna wysokość wieży ponad poziom terenu - 110 m,
3) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 165,0 m ponad poziomem terenu,
4) maksymalna powierzchnia zabudowy do 2000m2 dla jednej wieży wraz z placem manewrowym;
4. Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych o szerokości do 6,0 m do każdej z wież i placów manewrowych.
5. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów funkcjonalnych z istniejących dróg oraz przez drogi eksploatacyjne.
6. Przez teren w granicach opracowania przebiegają 2 rurociągi przesyłu ropy naftowej O820 i O530 wraz z linią kablową światłowodową; obowiązują ustalenia zgodne z § 9 ustaleń planu.
7. Przez teren w granicach opracowania przebiegają istniejące linie elektroenergetycznej sieci przesyłowej 400kV i 220kV; obowiązują ustalenia zgodne ze stosownymi punktami § 9 ustaleń planu.
8. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
§ 14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem R o łącznej powierzchni 535,29 ha, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i dróg eksploatacyjnych elektrowni.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi;
b) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg związanych z użytkowaniem terenów rolniczych i dróg eksploatacyjnych;
d) zachowuje się tereny w dotychczasowym użytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energetycznymi napowietrznymi i rurociągami przesyłu ropy naftowej.
3. Zachowuje się istniejącą obsługę komunikacyjną.
4. Dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych do elektrowni wiatrowych.
5. Dopuszcza się wykonanie zjazdów oraz tymczasowe poszerzenia dróg wewnętrznych dla celów transportowych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dopuszcza się lokalizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury, rozdzielni elektroenergetycznych SN oraz dróg eksploatacyjnych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów branżowych.
7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej do zachowania z możliwością ich rozbudowy i modernizacji na warunkach zarządcy sieci.
8. Przez teren w granicach opracowania przebiegają 2 rurociągi przesyłu ropy naftowej O820 i O530 wraz z linią kablową światłowodową; obowiązują ustalenia zgodne ze stosownymi punktami § 9 ustaleń planu.
9. Przez teren w granicach opracowania przebiegają istniejące linie elektroenergetycznej sieci przesyłowej 400kV i 220kV . Obowiązują ustalenia zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 9.
10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
§ 15. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem RM o łącznej pow. 15,07 ha ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zachowanie oraz rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej,
2) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
4) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40 % pow. działki.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się budowę i rozbudowę budynków parterowych do wysokości do 4,5m.
2) dopuszcza się wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, do 9,5 m, w tym dach wysoki.
4. Zachowuje się istniejącą obsługę komunikacyjną; .
5. Obsługa w infrastrukturę techniczną z istniejących i projektowanej sieci, pozostałe uwarunkowania zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 9.
6. W przypadku wystąpienia kolizji linii napowietrznej 15 kV z istniejąca czy nowoprojektowaną zabudową zagrodową dopuszcza się możliwość przebudowy linii na warunkach zarządcy sieci.
7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
§ 16. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem MW o łącznej pow. 0,55 ha ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zachowuje się zabudowę zrealizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi
2) dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy o 10% ;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
4) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 40 % pow. działki.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się budowę i rozbudowę budynków parterowych do wysokości do 3,5m.
4. Zachowuje się istniejącą obsługę komunikacyjną;
5. Obsługa w infrastrukturę techniczną z istniejących i projektowanej sieci; , pozostałe uwarunkowania zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 9.
6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
§ 17. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL łącznej pow. 3,17 ha;
1. Przeznaczenie terenu - lasy.
2. Zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasu.
3. Obsługa komunikacyjna z przyległych dróg.
4. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
§ 18. Na terenach o łącznej pow. 8,76 ha oznaczonych na rysunkach planu symbolem E ustala się:
1. Przeznaczenie terenu: - teren elektroenergetycznej stacji przesyłowej;
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu:
1) stacja elektroenergetyczna przesyłowa NN/WN/SN;
2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczegółowymi;
3) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki,
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 5 %.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy - wynikające z uwarunkowań technologicznych.
4. Obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej.
5. Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 9 i wynikające z uwarunkowań technologicznych.
6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20,0 %.
§ 19. Na terenie o łącznej pow. 2,45 ha oznaczonym na rysunkach planu symbolem KDD, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu - istniejąca droga gminna klasy dojazdowej do zachowania i dalszego użytkowania.
2. Zachowuje się istniejące linie rozgraniczające.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: istniejące; dopuszcza się włączenie dróg eksploatacyjnych oraz prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Drzewostan zadrzewień przydrożnych tworzących szpalery - do zachowania;
5. Przez teren opracowania przebiegają 2 rurociągi przesyłu ropy naftowej O820 i O530 wraz z linią kablową światłowodową;. Obowiązują ustalenia zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 9.
6. Przez teren w granicach opracowania przebiegają istniejące linie elektroenergetycznej sieci przesyłowej 400kV i 220kV; obowiązują ustalenia zgodne z ustaleniami planu zawartymi w § 9 .
7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 20. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, nie stanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze pod fundamenty wież, drogi i place eksploatacyjne oraz stacje elektroenergetyczne. Dla jednego zwartego kompleksu użytków rolnych powierzchnia zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze nie przekroczy dla klasy R III - 0,5 ha i w związku z tym nie wymagają one uzyskania zgody właściwego ministra zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiszyn.
Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Leśniewski
UZASADNIENIE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w Gminie Lubiszyn został zainicjowany Uchwałą Nr XXVIII/232/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma wiatrowa- Baczyna" dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice. Obszar planu obejmuje teren o powierzchni 674,7737 ha położony w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie części obszarów o funkcji rolniczej pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz określenie ustaleń dla istniejącego zagospodarowania terenów. Pomiędzy elektrowniami wiatrowymi teren będzie użytkowany w sposób dotychczasowy. Projekt planu został uzgodniony i uzyskał opinie stosownie do ustaleń art. 11 pkt. 5-8 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227). Na potrzeby planu zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko. W dniach od 04 czerwca 2010 r. do 25 czerwca 2010 r. projekt planu został wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu. W dniu 18 czerwca 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. W ustawowym terminie, tj. do dnia 9 lipca 2010 r., do projektu planu wniesiono jedną uwagę. Integralną częścią uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w Gminie Lubiszyn są załączniki: 1) rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000; 2) rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000; 3) rysunek terenów funkcjonalnych R/EW w skali 1:2000 4) rysunek terenów funkcjonalnych R/EW w skali 1:2000 5) rysunek terenów funkcjonalnych RM w skali 1: 2000 6) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubiszyn w skali 1:10 000; 7) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 8) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu są zgodne z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn" Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn jest dokumentem określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej. Kierunki rozwoju gminy określone w planie stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu miejscowego
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Rysunki terenów funcjonalnych 1
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Rysunki terenów funkcjonalnych 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Rysunki terenów funkcjonalnych 3
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Wyrys i wypis studium uwarunkowań Gm.Lubiszyn
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie roazpatrzenia uwag
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubiszyn O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI SIŁOWNI WIATROWYCH W OBRĘBIE LUBNO, WYSOKA I MARWICE W GMINIE LUBISZYN Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Lubiszyn rozstrzyga co następuje: Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w Gminie Lubiszyn, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04 czerwca 2010 r. do 25 czerwca w wyznaczonym terminie do dnia 09 lipca 2010 r. wniesiono jedną uwagę zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną część dokumentacji prac planistycznych . Uwaga została rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia składania uwag.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLV/380/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubiszyn O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w Gminie Lubiszyn. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Lubiszyn rozstrzyga co następuje: Z ustaleń zawartych w planie oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągnie za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków pozabudżetowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »