| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 13 lipca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) ), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 - z późn. zm.2) ), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonym uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. uchwala się, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze, obejmujący obszar o powierzchni 17,7ha, ograniczony:

1) od południa - granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalonego uchwałą nr XXIX/271/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 86, poz. 1301);

2) od wschodu - ul. Stefana Batorego i terenem zabudowy mieszkaniowej;

3) od pólnocy - terenem osiedla Na Olimpie;

4) od zachodu i od południowego - zachodu - terenem zieleni i nieużytków.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest:

1) rysunek planu, w skali 1:1000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra , stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 ;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 .

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą nr XXXII/449/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących obszaru objętego niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra;

2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym lub/i cyfrowym;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć obowiązujące przeznaczenie, odnoszące się do min. 70% powierzchni każdej działki budowlanej lub/i powierzchni całkowitej wszystkich budynków planowanych, położonych w granicach tej działki;

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu, w tym tereny i obiekty służące działalności z zakresu:

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2 ,

b) gastronomii,

c) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,

d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,

e) ubezpieczeń i finansów,

f) sportu i rekreacji,

g) projektowania i pracy twórczej,

h) drobnych usług takich, jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, itp.;

8) uciążliwości - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zjawiska ograniczające możliwości funkcjonowania terenu o określonym przeznaczeniu takie, jak hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza i gruntu oraz zanieczyszczenia odpadami;

9) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć dostępne bez ograniczeń dla ogółu, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny dróg;

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, określony jako maksymalny procent terenu, będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach działki budowlanej, do jej powierzchni, przemnożony przez 100%;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć parametr, określony jako minimalny dopuszczalny procent terenu, będacy ilorazem sumy wszystkich terenów biologicznie czynnych położonych w granicach działki danego terenu do powierzchni tej działki w granicach przedmiotowego terenu, przemnożony przez 100%;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, w którym dopuszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych, uwzględniając możliwość przekroczenia tej linii elementem budynku, takim jak: schody, podesty, pochylnie, na odległość nie więcej niż 1,0m;

13) dominancie - należy przez to rozumieć część budynku wyróżniającą się wysokością do 6,5m ponad przyjętą dla całości oraz powierzchniowo nieprzekraczającą 10% całości budynku.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol przeznaczenia terenów;

5) strefa zieleni izolacyjnej.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

Rozdział 2.
Przepisy obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 4. Ustala się kategorie przeznaczenia terenów :

1) rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 , oznaczonego na rysunku planu symbolem UC ;

2) zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolami U1 , U2 , U3 ;

3) drogi publicznej zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolami KDZ1 i KDZ2 ;

4) drogi publicznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD ;

5) parkingu, oznaczonego na rysunku planu symbolem KP .

§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) nakazuje się:

a) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) zapewnienie dostępności terenu osobom o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez:

- likwidację barier technicznych i architektonicznych, w tym stosowanie, jako uzupełnienie schodów - pochylni, platform, podjazdów,

- realizację przejść pieszych w poziomie jezdni z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami,

c) lokalizację placów przeładunku towaru poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;

2) zakazuje się:

a) grodzenia terenów od strony dróg publicznych,

b) stosowania ogrodzenia z przęseł betonowych w granicach działek budowlanych,

c) lokalizacji wolnostojących: garaży, budynków gospodarczych, pomocniczych;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację elementów reklamowych:

- w tym banerów, pylonów, tablic i plansz informacyjnych, na samonośnych urządzeniach konstrukcyjnych w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu, z wyłączeniem terenów określonych w § 20 ust. 1,

- na elewacjach budynków,

b) realizację parkingów oraz zadaszonych miejsc parkingowych,

c) lokalizację elementów małej architektury,

d) realizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych,

e) lokalizację sieci, urządzeń i przyłączy infrastruktury technicznej,

f) lokalizację wiat, namiotów i zadaszeń dla sezonowej sprzedaży towarów,

g) realizację zieleni urządzonej, dekoracyjnej i izolacyjnej.

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego , zgodnie z którymi zakazuje się:

1) inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) funkcji mieszkaniowych oraz tych, dla których przekroczone są określone poziomy hałasu; zakaz nie dotyczy terenu oznaczonego w planie symbolem U1 ;

3) realizacji obiektów bez wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną, tj. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych;

4) lokalizacji inwestycji związanych ze składowaniem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji, maszyn, paliw itp.

2. Nakazuje się ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 150, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej zawartości związków siarki, w tym stosowanie dla pokrycia potrzeb cieplnych obiektów, energii elektrycznej oraz paliw "ekologicznie czystych" (gaz, energia elektryczna, sieć cieplna, lekki olej opałowy) z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do atmosfery.

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dla terenu oznaczonego w planie symbolem U1 obowiązujący dopuszczalny poziom hałasu, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkalno - usługowe.

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się:

1) przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji na obszarach wyznaczonych w planie, obowiązek zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi organicznej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie zagospodarowanie jej dla urządzenia powierzchni biologicznie czynnych;

2) przy trasowaniu i projektowaniu dróg nakazuje się każdorazowo uwzględnić, w zależności od możliwości wynikającej z szerokości w liniach rozgraniczających drogi, utworzenie pasa zieleni towarzyszącej pomiędzy chodnikiem a jezdnią, w postaci szpaleru drzew, żywopłotu lub pasa trawnika.

§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej , zgodnie z którymi, nakazuje się osobom prowadzącym roboty budowlane i ziemne, w przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku:

1) wstrzymanie wszelkich robót, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra.

§ 8. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych :

1) wskazuje się przestrzenie publiczne w planie w postaci dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD , KDZ1 i KDZ2 ;

2) nakazuje się kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób określony w § 12 ust. 2.

§ 9. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny:

1) górnicze;

2) narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

3) zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) wydzielane działki muszą posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

2) funkcja wydzielanych działek musi być zgodna z przeznaczeniem podstawowym danego terenu;

3) ustala się:

a) dla terenów oznaczonych symbolem U2 min. powierzchnię nowowydzielanych działek 1000m2 i min. szerokości frontu działki przylegającego do drogi publicznej 30m,

b) dla terenów oznaczonych symbolem U3 min. powierzchnię nowowydzielanych działek 1000m2 bez wskazywania minimalnego frontu działki;

4) wydzielanie nowych działek odbywa się wyłącznie w ramach danego terenu;

5) zakazuje się podziału:

a) terenów oznaczonych w planie symbolem UC ,

b) terenu wewnątrz linii rozgraniczających drogi publiczne KDD , KDZ1 i KDZ2 ;

6) dopuszcza się:

a) łączenie działek,

b) podział inny niż w pkt 3 dla polepszenia warunków zagospodarowania działki przyległej z zachowaniem pozostałych ustaleń planu,

c) wydzielenie działek dla lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej wyłącznie w terenach UC , U2 i U3 , bez uwzględnienia ustaleń pkt 3,

d) wydzielanie działek pod niewyznaczone na rysunku planu, drogi wewnętrzne o min. szerokości 6,0m.

2. W obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające obowiązkowemu scaleniu.

§ 11. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy :

1) dla strefy zieleni izolacyjnej, wyznaczonej graficznie na rysunku planu, w obszarze której:

a) nakazuje się:

- realizację różnych form zieleni, przy czym zieleń średnia lub wysoka ma stanowić 70% całości programu zieleni dla strefy w danym terenie,

- lokalizację ekranów akustycznych na terenach przyległych do granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej poza planem, w przypadku realizacji działalności przekaraczającej dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, określony w przepisach odrębnych,

b) zakazuje się lokalizacji:

- wszelkich obiektów kubaturowych, w tym również obiektów urządzeń infrastruktury technicznej,

- ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, jezdnych i innych przestrzeni komunikacyjnych, z zastrzeżeniem lit. c tiret pierwsze,

- wszelkich samonośnych elementow reklamowych, z zastrzeżeniem lit. c tiret trzecie,

c) dopuszcza się:

- realizację wyłącznie ciągów pieszych prowadzonych prostopadle do kierunku strefy zieleni izolacyjnej dla połączenia systemu pieszego terenów położonych poza planem i w jego granicach,

- lokalizację przebiegów sieci infrastruktury technicznej prowadzonych prostopadle do kierunku strefy zieleni izolacyjnej, z dopuszczeniem odchylenia o 25o ,

- lokalizację reklam w strefie zieleni izloacyjnej, pod warunkiem, iż jest umieszczana na przęsłach elementów akustycznych i nie powoduje pomniejszenia parametrów ochrony akustycznej;

2) dla istniejących i projektowanych sieci, niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, przyjmuje sie pasy eksploatacyjne, w obszarze których:

a) nakazuje się zapewnienie szerokości pasów eksploatacyjnych o szerokości uzależnionej od średnicy i typu sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami właściwego dysponenta sieci,

b) zakazuje się:

- lokalizacji obiektów kubaturowych,

- realizacji elementów reklamowych, wymagających fundamentowania,

- trwałych nasadzeń,

c) dopuszcza się realizację:

- funkcji komunikacyjnych,

- miejsc parkingowych,

- zieleni niskiej,

- elementów małej architektury, nietrwale związanej z gruntem.

§ 12. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej , zgodnie z ust. 2-12.

2. W zakresie komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez:

a) drogi publiczne zbiorcze oznaczone w planie symbolami KDZ1 i KDZ2 ,

b) drogę publiczną dojazdową, oznaczoną w planie symbolem KDD ;

2) połączenie z istniejącym układem drogowym poprzez drogę publiczną zbiorczą KDZ2 z ul. Stefana Batorego zlokalizowaną poza planem;

3) obsługa komunikacyjna terenu U1 - poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną poza planem, dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez teren U2 wyłącznie dla funkcji usługowych lokalizowanych w terenie U1 ;

4) nakazuje się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDZ1 realizację pasa zieleni wysokiej w formie szpaleru drzew wzdłuż granicy opracowania;

5) zakazuje się zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi publiczne, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji, pod warunkiem, że planowana infrastruktura nie koliduje z ruchem drogowym i pieszym oraz lokalizowana jest w projektowanych pasach zieleni.

3. W zakresie systemu parkowania:

1) nakazuje się realizację miejsc parkingowych dla obsługi inwestycji, z uwzględnienim minimalnych wskaźników miejsc parkingowych zgodnej z ustaleniami szczegółowymi danego terenu;

2) dopuszcza się:

a) lokalizowanie parkingów w poziomie terenu i na poziomach innych,

b) bilansowanie miejsc parkingowych dla różnych inwestycji lokalizowanych na terenach U2 i U3 w granicach terenów U2 i U3 ;

3) zakazuje się lokalizacji parkingów w liniach rozgraniczających drogi publiczne;

4. Dla wszystkich rodzajów infrastruktury technicznej, tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicznych i inżynierskich oraz urządzeń i instalacji, dla których nie wyznaczono samodzielnych terenów w rozumieniu § 2 pkt 4:

1) nakazuje się:

a) realizować elementy infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy czym dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury techniczej na innym terenie własnym inwestora, pod warunkiem, że nie kolidują one z pozostałymi ustaleniami planu,

b) budowę, przebudowę i remonty systemów infrastruktury technicznej prowadzić wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem zagospodarowania danego terenu,

c) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami przebudować zgodnie z wydanymi przez właściciela sieci warunkami przebudowy;

2) dopuszcza się:

a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej na warunkach ustalonych z operatorem danej sieci, o ile nie narusza to struktury sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

b) realizację infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie wynikają z rysunku planu;

3) zakazuje się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego za wyjątkiem przyłączy o chakterze czasowym;

4) wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować strefy techniczne i pasy eksploatacyjne, o których mowa w §11 pkt 2 lit. a;

5) zamierzone na terenie inwestycje wymagają uzgodnienia lokalizacji obiektów i tras sieci z właściwymi operatorami.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) obowiązek zagwarantowania pełnego zapotrzebowania z miejskiej sieci wodociągowej;

2) nakazuje się zagwarantowanie zapotrzebowania w wodę do celów przeciwpożarowych, m.in. poprzez sieć hydrantów zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody lub zbiorniki wody.

6. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych:

1) nakazuje się odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni ścieków dla miasta Zielona Góra, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz aktami prawnymi organów miasta;

2) zakazuje się budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków, zbiorniów bezodpływowych.

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów i obiektów o funkcji usługowej, do sieci kanalizacji deszczowej i/lub do gruntu, po ich wstępnym podczyszczeniu,

b) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;

2) dopuszcza się odrowadzanie wód opadowych do gruntu po ich wstępnym podczyszczeniu.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się:

a) zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej,

b) rozbudowę sieci niskiego ciśnienia;

2) dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie terenów objętych planem z rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia;

2) dopuszcza się:

a) budowę stacji transformatorowych na terenach przestrzeni publicznych, na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a,

b) budowę stacji transformatorowych w formie obiektów wolnostojących lub w wydzielonych pomieszczeniach, zlokalizowanych w obiektach o innym przeznaczeniu.

10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się:

a) usuwanie odpadów z uwzględnieniem ich segregacji w miejscu powstania oraz postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi oraz aktami prawnymi organów miasta,

b) wyposażenie dróg i terenów pieszych w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;

2) dopuszcza się lokalizowanie:

a) wolnostojących pojemników na odpady,

b) miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się pokrycie zapotrzebowania z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez sukcesywną rozbudowę drugorzędnych sieci cieplnych na obszarze planu w miarę realizacji planowanych do przyłączenia obiektów;

2) dopuszcza się, w uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach, funkcjonowanie indywidulanych źródeł ciepła i lokalnych systemów ciepłowniczych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

12. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych i innych:

1) ustala się dostęp do sieci i urządzeń teletechnicznych, w tym również alarmowych, internetowych, telewizji kablowej, itp.;

2) nakazuje się skablowanie sieci;

3) dopuszcza sie lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym na urządzeniach masztowych, wyłącznie na terenach U2 i UC położonych po zachodniej stronie drogi KDD , przy czym wysokość masztu musi być mniejsza niż 50,0m.

§ 13. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu do czasu stopniowego wprowadzenia nowego zainwestowania zgodnie z ustaleniami planu;

2) do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu, dopuszcza się na terenach niezainwestowanych lokalizację miejsc parkingowych; dopuszczenie nie zwalnia inwestora z nakazanego planem bilansowania miejsc postojowych w granicach terenu własnego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o palnowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w wysokości 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe

§ 15. 1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem UC , dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ,

b) tereny usług: zabudowa usługowa nieuciążliwa, salony sprzedaży, itp.;

2) uzupełniające: składy, magazyny.

2. Dla terenu określa się parametry i wskaźnki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni terenu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni terenu;

3) maksymalna wysokość budynków - nie większa niż 10,0m;

4) nakazuje się organizację miejsc postojowych na terenie własnym inwestora:

a) przyjmując minimalny wskaźnik 1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni sprzedaży,

b) uwzględniając miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych;

3. Dla terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) dachy płaskie z dopuszczeniem świetlików, elementów szklanych, itp.;

2) zakazuje się lokalizacji warsztatów napraw, stacji paliw, wulkanizacji, terenowych komisów samochodowych;

3) dopuszcza się lokalizcję dominant, attyk i maskownic o wysokości do 6,5m;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych w granicy działki budowlanej oraz w zbliżeniu do niej.

§ 16. 1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem U1, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) tereny usług: zabudowa usługowa nieuciążliwa, handel hurtowy;

2) tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej.

2. Dla terenu określa się parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna wysokość budynków - dwie kondygnacje nadziemne, ale nie wyżej niż 10,0m;

4) nakazuje się organizację miejsc postojowych na terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskaźnik:

a) w przypadku usług 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej,

b) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

c) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych;

3. Dla terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) dachy indywidualne;

2) zakazuje się:

a) lokalizacji funkcji uciążliwych,

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) realizacji usług związanych z motoryzacją, transportem, stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, warsztatów napraw;

3) dopuszcza się:

a) bilansowanie miejsc postojowych dla funkcji usługowych na terenie U2 , z zastrzeżeniem, iż nie naruszy to programu parkingowego inwestycji terenu U2 ,

b) lokalizację budynków na granicy działki budowlanej oraz w zbliżeniu do niej.

§ 17. 1. Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem U2 , dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny usług: zabudowa usługowa nieuciążliwa;

2) uzupełniające - magazyny, składy.

2. Dla terenu określa się parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna wysokość budynku trzy kondygnacje nadziemne, ale nie wyżej niż 15,0m;

4) nakazuje się organizację miejsc postojowych na terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskaźnik:

a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,

b) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych.

3. Dla terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) dachy indywidualne;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) budynków na granicy działki budowlanej oraz w zbliżeniu do niej,

b) wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych,

c) warsztatów napraw, wulkanizacji, stacji paliw, terenowych komisów samochodowych;

3) dopuszcza się likwidację strefy zieleni izolacyjnej w momencie realizacji przy granicy planu funkcji usługowej zamiast funkcji mieszkaniowej.

§ 18. 1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem U3, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny usług: zabudowa usługowa nieuciążliwa.

2. Dla terenu określa się parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni działki budowlanej;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25% powierzchni działki budowlanej;

3) maksymalna wysokość budynku trzy kondygnacje nadziemne, ale nie wyżej niż 15,0m;

4) nakazuje się organizację miejsc postojowych na terenie własnym inwestora przyjmując minimalny wskaźnik:

a) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług,

b) w przypadku usług gastronomii 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych.

3. Dla terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) dachy indywidualne;

2) zakazuje się lokalizacji:

a) budynków na granicy działki budowlanej oraz w zbliżeniu do niej,

b) wolnostojących budynków gospodarczych, pomocniczych,

c) stacji paliw;

3) dopuszcza sie usługi motoryzacyjne, typu: myjnia samochodowa, usługi naprawcze, serwisowe.

§ 19. 1. Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KP , dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe: parking.

2. Dla terenu określa się parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy 10% powierzchni terenu;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 5% powierzchni terenu;

3) maksymalna wysokość obiektów jedna kondygnacja nadziemna, ale nie wyżej niż 5,0m.

3. Dla terenu obowiązują nastepujące ustalenia:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) stacji napraw serwisów samochodowych,

b) myjni samochodowych,

c) stacji paliw,

d) funkcji usługowych;

2) dopuszcza się:

a) zmianę przeznaczenia terenu w części lub całości dla poszerzenia pasa drogowego drogi KDZ 2 ,

b) zagospodarowanie terenu w całości jako teren zieleni,

c) grodzenie terenu.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami KDD , KDZ1 i KDZ2 , dla których ustala się przeznaczenie podstawowe odpowiednio: drogi publiczne dojazdowe, drogi publiczne zbiorcze.

2. Ustala się szerokości w liniach rozgraniczających:

1) drogi zbiorczej KDZ1 - minimum 20,0m;

2) drogi zbiorczej KDZ2 - minimum 20,0m;

3) drogi dojazdowej KDD - 12,0m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 21. Tracą moc dotychczasowe ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonej Góry, uchwalonej uchwałą nr XXIX/214/96 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 października 1996r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 19, poz. 10), wyłącznie dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona Góra.

Przewodniczący Rady


Adam Urbaniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Rysunek planu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU CENTRUM USŁUGOWEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXII/877/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 13 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »