| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXXXIX/379/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm1) ) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażmi, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;

2) posiadać środki techniczne do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w tym również zbierania selektywnego, umożliwiającego odbiór zebranych odpadów jak też odpadów zebranych selektywnie zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz;

3) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbierania odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale wymienionej w pkt. 2,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych;

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie:

a) ilość poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru Gminy Międzyrzecz,

b) na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie, z obszaru Gminy Międzyrzecz;

6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami;

7) zapewniać mycie i dezynfekcję posiadanego sprzętu technicznego i środków transportu służących do zbierania i odbioru odpadów komunalnych, z częstotliwością zapewniającą należyty stan higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niż raz na rok.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumantami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;

2) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust.1 pkt 2-6, wraz z ich opisem technicznym określającym ich podstawowe cechy.

§ 3. Miejscem odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest - zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;

2) posiadać specjalistyczne środki transportu w postaci pojazdów asenizacyjnych, spełniających techniczne oraz sanitarno-porządkowe wymagania przewidziane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);

3) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami;

4) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie:

a) ilość poszczególnych rodzajów odebranych ścieków komunalnych z obszaru Gminy Międzyrzecz,

b) na indywidualnych kontach ilości ścieków zebranych, z obszaru Gminy Międzyrzecz;

5) zapewnić mycie i dezynfekcję posiadanego sprzętu technicznego i środków transportu służących do zbierania i odbioru ścieków komunalnych, z częstotliwością zapewniającą należyty stan higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niż raz na rok;

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;

2) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-3, wraz z ich opisem technicznym określającym ich podstawowe cechy.

§ 5. Wymagania dla przedsiębiorców określone uchwałą podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rada Miejska
Komisarz Rządowy


Marian Sierpatowski

1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006, Nr 144 poz. 1042, Dz. U. z 2005, Nr 180 poz. 1495, Dz. U. z 2008, Nr 223 poz. 1464, Dz. U. z 2009, Nr 18 poz.97, Dz. U. z 2009, Nr 79 poz. 666, Dz. U. z 2009, Nr 92 poz. 753, Dz. U. 2009, Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 Nr 47, poz. 278.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »