| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/10 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.2) ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra uchwalonym uchwałą nr XXVIII/392/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. - z późn. zm.3) uchwala się, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze, obejmujący obszar ograniczony:

1)od wschodu - granicą administracyjną miasta;

2)od południa - ul. Trasa Północna;

3)od zachodu ul. Poznańską i granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze, uchwalonego uchwałą nr XLVI/425/05 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 58 poz. 1181);

4)od północy - terenem lasu.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:

1)nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, zawierający wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;

2)nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;

3)nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych .

3. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą nr XXXVIII/519/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze.

§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zielona Góra;

2)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

3)przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz aktów prawnych organów miasta;

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć obowiązujące przeznaczenie, odnoszące się do minimum 50% powierzchni każdej nieruchomości lub/i powierzchni całkowitej wszystkich budynków planowanych, położonych w jej granicach;

5)przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe i nie może być realizowane bez przeznaczenia podstawowego;

6)funkcjach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania terenu zapewniające możliwość funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

7)usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, z wyłączeniem handlu, niezaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności terenu;

8)uciążliwości - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zjawiska lub stany dokuczliwe dla otoczenia lub utrudniające życie, takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia wody, powietrza i gruntu oraz zanieczyszczenia odpadami;

9)wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr określony jako maksymalny procent, będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków położonych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100%;

10)wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć parametr określony jako minimalny procent terenu, będący ilorazem sumy powierzchni biologicznie czynnych w granicach nieruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 100%;

11)kondygnacji - należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną obiektu;

12)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, w którym dopuszcza się wznoszenie obiektów kubaturowych, przy czym nie dotyczy ona elementów w postaci: zadaszeń, wiat, schodów, podestów, pochylni itp.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1)granica obszaru objętego planem;

2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalne linie zabudowy;

4)symbole przeznaczenia terenów;

5)strefy techniczne.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów

§ 4. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, które przeznacza sie pod:

1)tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U1 , U2 ;

2)tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone na rysunku symbolem PU ;

3)tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P ;

4)tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami Z1 , Z2 ;

5)tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL ;

6)tereny komunikacji - parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem KP ;

7)tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E ;

8)tereny dróg publicznych:

a) głównych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDG ,

b) zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ ,

c) lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL ,

d) dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD .

§ 5. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Dla obszaru objętego planem:

1)nakazuje się zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z ustaleniami rozdziału 12, z zastrzeżeniem, iż nie obowiązuje ona dla obiektów infrastruktury technicznej oraz budynków portierni;

2)zakazuje się:

a) lokalizacji budynków bezpośrednio na granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy,

b) realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych, w tym również od dróg zlokalizowanych poza granicami planu,

c) realizacji obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0m;

3)dopuszcza się w granicach poszczególnych nieruchomości realizację funkcji i obiektów towarzyszących w postaci:

a) komunikacji pieszej,

b) dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych,

c) sieci, urzadzeń i przyłączy infrastruktury technicznej,

d) reklam wolnostojących oraz instalowanych na obiektach, w postaci szyldów, tablic, pylonów itd.,

e) elementów małej architektury,

f) zieleni urządzonej i izolacyjnej.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu odnoszące się do poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej nieruchomości położonej w ich granicach.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1)nakazuje się ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 150, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)zakazuje się:

a) realizacji funkcji wymagających ochrony przed hałasem, a w szczególności zabudowy mieszkaniowej, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, usług zdrowia,

b) realizacji obiektów bez wyposażenia ich w infrastrukturę techniczną, tj. sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne,

c) lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

d) w pasie 50,0m od linii rozgraniczających przestrzenie publiczne, realizacji działalności uciążliwych dla otoczenia oraz inwestycji pogarszających jakość środowiska, a w szczególności związanych ze składowaniem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji, maszyn, paliw, opakowań itp.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się:

1)hermetyzację procesów technologicznych i ograniczenie emisji zanieczyszczeń;

2)stosowanie do celów grzewczych paliw o niskiej zawartości związków siarki oraz technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:

1)nakazuje się:

a) wstępne podczyszczenie wód opadowych przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do zbiornika retencyjnego,

b) zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie, z możliwością ponownego wykorzystania przy realizacji inwestycji,

c) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście;

2)zakazuje się:

a) stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

b) składowania odpadów oraz prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami, mogących mieć negatywny wpływ na wody gruntowe;

3)dopuszcza się:

a) gospodarkę odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach, w związku z istniejącą lub projektowaną działalnością, według odrębnych przepisów obowiązujących w tym zakresie,

b) wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, z zastrzeżeniem przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania.

4. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje się:

1)uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych, w tym placów, dróg i parkingów;

2)instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, tj. separatorów i osadników, w szczególności na terenie baz sprzętowo - transportowych, stacji paliw i magazynów paliw, zakładów usług motoryzacyjnych i innych, w których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.

5. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości krajobrazowych ustala się:

1)ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania terenu;

2)zachowanie w ramach terenów biologicznie czynnych istniejącej zieleni wysokiej, ze szczególnym uwzględnieniem drzew o większej wartości;

3)kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową, wprowadzanie nasadzeń przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłożystości oraz otwarć widokowych.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Osobom prowadzącym roboty budowlane i ziemne, w przypadku odkrycia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, nakazuje się:

1)wstrzymanie wszelkich robót, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2)zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3)niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza się:

1)drogi publiczne główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami KDG , KDZ , KDL i KDD ;

2)tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL ;

3)tereny komunikacji - parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem KP .

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:

1)zakazuje się grodzenia terenów;

2)dopuszcza się:

a) realizację małej architektury,

b) realizację elementów użytkowych i dekoracyjnych, a w szczególności lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek.

§ 10. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępności terenów osobom o różnym stopniu niepełnosprawności poprzez:

1)likwidację barier technicznych i architektonicznych, w tym lokalizowanie elementów małej architektury, użytkowych i dekoracyjnych w ciągach pieszych na ich obrzeżach;

2)realizację przejść pieszych w poziomie jezdni z różnicami poziomów niwelowanymi pochylniami.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)dla wszystkich powstałych w wyniku podziału samodzielnych działek budowlanych należy zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej i do dróg publicznych, w tym również poprzez drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 8,0m;

2)należy uwzględnić istniejące i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci;

3)ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych działek budowlanych:

a) 2000m2 - dla zabudowy usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolami U1 i U2 ,

b) 3000m2 - dla zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem PU oraz zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczonej na rysunku planu symbolem P ;

4)zakazuje się:

a) podziału przestrzeni publicznych wskazanych w §9 ust.1,

b) łączenia działek terenów o różnym przeznaczeniu, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. a, b;

5)dopuszcza się:

a) przyłączanie do nieruchomości przyległych terenów zieleni, oznaczonych na rysunku planu symbolem Z1 ,

b) wydzielanie działek z terenów o różnym przeznaczeniu w celu poszerzenia dróg publicznych,

c) wydzielanie działek o powierzchniach mniejszych, niż ustalone w pkt 3, w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej,

d) wydzielanie działek pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej o wielkości zapewniającej dostęp i obsługę tych urządzeń.

§ 12. W obszarze objętym planem nie wskazuje się terenów podlegających obowiązkowemu scaleniu.

Rozdział 8.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 13. 1. Ustala się następujące strefy techniczne:

1)dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wyznacza się na rysunku planu strefę o szerokości 10,0m, tj. po 5,0m w obie strony od osi linii;

2)dla istniejącej sieci wodociągowej o500 i o800 wyznacza się na rysunku planu strefę o szerokości 11,0m, tj. po 5,5m w obie strony od osi przewodu;

3)dla istniejącej sieci gazowej o160 wyznacza się na rysunku planu strefę o szerokości 3,0m, tj. po 1,5m w obie strony od osi przewodu;

4)dla istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych ustala się pasy eksploatacyjne o szerokości po 4,0m z każdej strony, licząc od zewnętrznej ścianki kanału.

2. Dla istniejących i projektowanych sieci, niewymienionych w ust.1 i niewyznaczonych graficznie na rysunku planu, należy zapewnić pasy eksploatacyjne o szerokościach uzależnionych od średnicy i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi i ustaleniami właściwego dysponenta.

3. W granicach stref i pasów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2:

1)zakazuje się:

a) lokalizacji obiektów kubaturowych,

b) elementow reklamowych wymagających fundamentowania,

c) trwałych nasadzeń;

2)dopuszcza się realizację:

a) komunikacji i infrastruktury technicznej,

b) miejsc parkingowych,

c) zieleni niskiej,

d) elementów małej architektury nietrwale związanej z gruntem.

4. W przypadku likwidacji sieci, wyznaczone na rysunku planu strefy przestają obowiązywać, natomiast w przypadku jej przeniesienia obowiązują strefy w odniesieniu do nowej lokalizacji.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. 1. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący obszar objęty planem stanowią:

1)ul. Trasa Płónocna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG ;

2)drogi publiczne zbiorcze, lokalne i dojazdowe, oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami KDZ , KDL i KDD ;

3)ul. Poznańska, zlokalizowana poza obszarem planu, przylegająca do jego zachodniej granicy.

2. Ustala się ogólne zasady funkcjonowania systemu komunikacji:

1)zakazuje się włączania systemu komunikacji drogowej obsługującej Strefę Aktywności Gospodarczej do drogi ekspresowej S3;

2)zakazuje się realizacji zabudowy w granicach dróg publicznych, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej oraz obiektów służących obsłudze komunikacji, pod warunkiem, że planowane obiekty nie będą kolidowały z ruchem drogowym.

3. W zakresie systemu parkowania ustala się:

1)obowiązek zabezpieczenia w granicach nieruchomości własnej inwestora miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi inwestycji, realizowanych zarówno na poziomie terenu, jak i na poziomach innych, w tym również miejsc dla osób niepełnosprawnych;

2)minimalny wskaźnik ilości miejsc parkingowych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

3)zakaz realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolami KDG i KDZ .

§ 15. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów:

1)trasy projektowanych głównych sieci infrastruktury technicznej należy, w miarę możliwości, prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, z uwzględnieniem umieszczenia w przekroju poprzecznym ulic wszystkich projektowanych docelowo sieci;

2)wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;

3)wzdłuż istniejących i projektowanych przebiegów sieci i przyłączy należy zachować pasy robocze o szerokości uzależnionej od ich typu i średnicy, zgodnie z zapisami §13;

4)przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, a w przypadku jej wystąpienia, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych, po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;

5)dopuszcza się:

a) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej na koszt inwestora, na warunkach ustalonych z gestorem danej sieci, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich,

b) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrębnych i nie wynikają z rysunku planu;

6)zakazuje się projektowania naziemnych sieci uzbrojenia technicznego, z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)obowiązek zagwarantowania pełnego zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowywanej miejskiej sieci wodociągowej;

2)nakazuje się:

a) zapewnienie niezbędnego zapotrzebowania w wodę do celów przeciwpożarowych, poprzez sieć hydrantów zewnętrznych naziemnych, punkty czerpania wody lub zbiorniki wody,

b) zachowanie stref technicznych, zgodnie z ustaleniami § 13.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych, zwanych dalej ściekami:

1)nakazuje się:

a) odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, o ile spełniają one parametry zgodne z przepisami odrębnymi,

b) podczyszczanie ścieków przemysłowych w miejscu wytwarzania, przed ich wprowadzeniem do systemu sieci kanalizacyjnej;

2)zakazuje się wprowadzania ścieków do gruntu;

3)dopuszcza się realizację przepompowni ścieków na terenie własnym inwestora.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1)ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez sieć kanalizacyjną, do zbiornika retencyjnego, po ich wstępnym podczyszczeniu,

b) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych;

2)dopuszcza się użytkowanie wód opadowych do celów technologicznych, w formie zamkniętego obiegu wody.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1)ustala się:

a) minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i ich segregację w miejscu powstania, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

b) usuwanie odpadów zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

c) wyposażenie dróg i terenów pieszych w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;

2)dopuszcza się:

a) realizację wolnostojących pojemników na odpady,

b) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1)ustala się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej;

2)dopuszcza się lokalne i indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny;

3)nakazuje się zachowanie stref technicznych, zgodnie z ustaleniami § 13.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1)ustala się pokrycie zapotrzebowania z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez sukcesywną rozbudowę drugorzędnych sieci cieplnych, w miarę realizacji planowanych do przyłączenia obiektów;

2)dopuszcza się alternatywnie wykorzystanie proekologicznych źródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1)ustala się zasilanie terenów z istniejącej sieci elektroenergetycznej, poprzez rozbudowę sieci niskiego i średniego napięcia;

2)dopuszcza się budowę stacji transformatorowych na wszystkich terenach, przy czym dla obiektów wolnostojących należy zagwarantować teren o min. powierzchni 5,0 na 6,0m z dostępem do dróg publicznych;

3)nakazuje się zachowanie stref technicznych, zgodnie z ustaleniami § 13.

9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych i innych ustala się:

1)dostęp do sieci i urządzeń teletechnicznych, w tym również alarmowych, internetowych, telewizji kablowej, itp.;

2)nakazuje się skablowanie sieci;

3)dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzeń nadawczych, stacji radiowych i centrali telekomunikacyjnych, w granicach działek lub na obiektach.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 16. Na terenie objętym planem, do czasu realizacji przeznaczenia zgodnego z ustaleniami planu:

1)zakazuje się:

a) lokalizacji tymczasowych obiektów kontenerowych, pneumatycznych i targowisk,

b) wykorzystania terenu pod składowanie, gromadzenie odpadów, złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji, maszyn, paliw, opakowań itp.;

2)dopuszcza się:

a) lokalizację miejsc parkingowych na terenach niezainwestowanych, przy czym dopuszczenie to nie zwalnia inwestora z nakazanego planem bilansowania miejsc postojowych w granicach terenu własnego, według ustaleń rozdziału 12,

b) wykorzystanie terenów do ekspozycji produktów wytwarzanych na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej,

c) realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji.

Rozdział 11.
Stawki procentowe

§ 17. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 12.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U1 , U2 , dla których ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe: usługi nieuciążliwe, salony sprzedaży;

2)uzupełniające: obiekty handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000m2, magazyny, stacje obsługi i stacje serwisowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:

1)nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości:

a) 20,0m od strony zbiornika retencyjnego,

b) 20,0m od linii rozgraniczającej teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL ,

c) 15,0m od strony ul. Poznańskiej, ronda Rady Europy i ul. Trasa Północna,

d) 8,0m od pozostałych linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)indywidualne rozwiązania w zakresie bryły budynków i geometrii dachów.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działek objętych inwestycją;

2)minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

a) dla terenu U1 - 5% powierzchni działek objętych inwestycją,

b) dla terenu U2 - 10% powierzchni działek objętych inwestycją;

3)maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla terenu U1 - VI kondygnacji,

b) dla terenu U2 - VIII kondygnacji;

4)minimalna ilość miejsc postojowych:

a) 1 miejsce na 10m2 powierzchni sali konsumpcyjnej, w przypadku usług gastronomii,

b) 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów pozostałych funkcji usługowych, ale nie mniej niż 10 miejsc w granicach nieruchomości.

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem PU , dla których ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe: zabudowa produkcyjna, usługi, obiekty biurowe, handel hurtowy, stacje serwisowe, stacje paliw, bazy sprzętowo - transportowe;

2)uzupełniające: handel detaliczny o powierzchni sprzedaży do 2000m2, obiekty socjalne, składy i magazyny.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1:

1)ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości:

a) 20,0m od strony:

- linii rozgraniczającej teren lasu, oznaczony na rysunku planu symbolem ZL ,

- granicy planu sąsiadującej ze zbiornikiem retencyjnym,

b) 8,0m od strony linii rozgraniczającej teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ ,

c) 10,0m od pozostałych linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)ustala się indywidualne rozwiązania w zakresie bryły budynków i geometrii dachów;

3)nakazuje się lokalizację ekranów akustycznych na terenach sąsiadujących z osiedlem Chynów, w przypadku lokalizacji działalności przekraczającej dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, określony w przepisach odrębnych;

4)zakazuje się na terenie przyległym do zbiornika retencyjnego podejmowania działań, które mogłyby naruszać konstrukcję skarpy tego zbiornika.

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działek objętych inwestycją;

2)minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5% powierzchni działek objętych inwestycją;

3)maksymalna wysokość zabudowy - VIII kondygnacji;

4)minimalna ilość miejsc postojowych:

a) 1 miejsce na 10m2 powierzchni sali konsumpcyjnej, w przypadku usług gastronomii,

b) 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej pozostałych funkcji usługowych, ale nie mniej niż 10 miejsc w granicach nieruchomości,

c) dla terenów o funkcji produkcyjnej nie mniej niż 20 miejsc w granicach nieruchomości.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P , dla których ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe: obiekty produkcyjne, bazy sprzętowo - transportowe, magazyny, składy, handel hurtowy;

2)uzupełniające: obiekty biurowe, socjalne, handel detaliczny o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, usługi, stacje obsługi, stacje serwisowe, stacje paliw.

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się:

1)nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości:

a) 20,0m od strony linii rozgraniczającej teren zieleni, oznaczony symbolem Z2 ,

b) 70,0m od strony zieleni, oznaczonej symbolem Z2 , dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Trasa Północna i ul. Gorzowską,

c) 10,0m od pozostałych linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

2)indywidualne rozwiązania w zakresie bryły budynków i geometrii dachów;

3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1)maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działek objętych inwestycją;

2)minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5% powierzchni działek objętych inwestycją;

3)wysokość zabudowy - zgodnie z potrzebami inwestora;

4)minimalna ilość miejsc postojowych - nie mniej niż 20 miejsc w granicach nieruchomości.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny komunikacji - parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem KP , dla których ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe - miejsca parkingowe w poziomie terenu;

2)uzupełniające - zieleń urządzona i izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1:

1)dopuszcza się:

a) możliwość bilansowania miejsc parkingowych w ramach nieruchomości przyległych,

b) lokalizację jednokondygnacyjnych obiektów portierni o powierzchni zabudowy do 20m2;

2)ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 10% powierzchni nieruchomości;

3)zakazuje się:

a) grodzenia terenów,

b) na terenie przyległym do zbiornika retencyjnego podejmowania działań, które mogłyby naruszać konstrukcję skarpy tego zbiornika.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E , dla których ustala się przeznaczenie:

1)podstawowe - stacje transformatorowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej;

2)uzupełniajęce - zieleń izolacyjna.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się obowiązek zagwarantowania dojazdu dla obsługi technicznej.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, dla których ustala się przeznaczenia:

1)droga główna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDG ;

2)drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ ;

3)drogi lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL ;

4)drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD .

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:

1)chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych;

2)obiektów i urządzeń związanych z funkcją drogową i obsługą ruchu;

3)sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Określa się minimalne szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających:

1)35,0m - dla terenu o symbolu KDG ;

2)25,0 m - dla terenów o symbolu KDZ ;

3)20,0m - dla terenów o symbolu KDL ;

4)15,0m - dla terenów o symbolu KDD .

§ 24. Wyznacza się tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami Z1 i Z2 , dla których:

1)ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną:

a) dla terenów Z1 - 80% powierzchni działki,

b) dla terenu Z2 - 50% powierzchni działki;

2)nakazuje się:

a) na terenach Z1 zagospodarowanie w formie zieleni urządzonej,

b) zachowanie w ramach terenów biologicznie czynnych istniejacej zieleni wysokiej;

3)zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym również tymczasowych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)dopuszcza się:

a) realizację komunikacji kołowej i pieszej na terenie Z2 ,

b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

c) realizację elementów małej architektury i oświetlenia,

d) włączenie terenów Z1 do nieruchomości przyległych, z zachowaniem ustaleń niniejszego paragrafu.

§ 25. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL , dla których:

1)ustala się:

a) obowiązek ochrony istniejącej flory i fauny,

b) prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z planem urządzania lasów;

2)zakazuje się zabudowy, z wyjątkiem dopuszczonej na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 26. W części objętej zakresem niniejszej uchwały tracą moc ustalenia uchwał:

1)nr XLVIII/579/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2002r. Nr 65 poz. 823);

2)nr XI/135/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 98, poz. 1326);

3)nr XXIX/395/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 102, poz. 1508).

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona Góra.

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 z 2007 r. Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz.1043.

3) Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miasta nr III/19/10 z 21 grudnia 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »