| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Żary

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji zwanych dalej "konsultacjami".

2. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),

2) organizacjacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) Gminie- rozumie się przez to Gminę Żary

4) Wójcie- rozumie się Wójta Gminy Żary,

5) urzędzie-rozumie się przez to Urząd Gminy Żary,

6) BIP- rozumie się Biuetyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żarach znajdujący się pod adresem http://www.bip.gminazary.pl/

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) efektywności,

5) uczciwej konkurencji,

6) jawności.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Żary.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust.1, w sprawie poddanej konsultacjom.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Żary.

§ 4. Konsultacje zarządza wójt.

§ 5. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji wójt określa w szczególności przedmiot, formę, czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, ich zakres oraz wyznacza pracownika urzędu odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie.

2. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich otwartych spotkań,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

4. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie i terminie konsultacji, temat konsultacji i wynik konsultacji.

6. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, w protokole umieszcza się dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia i opinie, a także dołącza się listę obecności.

7. Protkół z przeprowadzonych konsultacji wójt przedstawia Radzie Gminy Żary załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je w BIP.

8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestnioczących w nich podmiotów, o których mowa w § 3 ust.1 uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »