| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bojadła

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należnościach - należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym;

2) ulgach - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części;

3) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności;

4) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5) organie uprawnionym - należy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej uchwale, uprawnione do udzielania ulg;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 3,1. Należności mogą być na wniosek dłużnika umarzane w całości lub w części, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności jeżeli:

1) dłużnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze względu na trudną sytuację finansową nie jest w stanie spłacić należności, a jej wyegzekwowanie może zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłużnika;

2) dłużnik prowadzący działalność gospodarczą znalazł się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeżeniem, że nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie z tym dniem.

3. Jeżeli dłużnik nie dokonał zapłaty odroczonej należności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ uprawniony wyznacza termin spłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci moc i należność staje się wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia następującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

5. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone na wniosek dłużnika tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4,1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. Do umarzania z urzędu należności stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.

§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są :

1) Wójt do wysokości 10- krotnej stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych,

2) dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza 1.500 zł.

§ 6,1. Udzielanie ulg następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłużnikiem.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie oświadczenia woli organu uprawnionego.

3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawę odpisu w księgach rachunkowych.

§ 7,1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności dłużnik składa organowi uprawnionemu.

2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa w

§ 3 ust.1.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłużnik:

1) osoba fizyczna - składa informację o sytuacji majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.

4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i może wezwać dłużnika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrębnego powiadomienia.

§ 8,1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) mogą stanowić pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.) - określone w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały.

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:

1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia;

3) sprawozdania finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.

§ 9. Przepisy § 3 - 8 stosuje się odpowiednio do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/173/10 dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 23 czerwca 2010r. Nr 58, poz.794).

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Szwajkowska

Załącznik do Uchwały Nr III/11/10
Rady Gminy Bojadła
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »