| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedury konsultacji w zakresie:

1. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Bytom Odrzański z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt.1.

3. innych przypadków przewidzianych ustawą.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego oraz programów, o których mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wymienione w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje Gminę Bytom Odrzański.

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w formie zarządzenia, w którym określa:

1. przedmiot konsultacji,

2. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3. formę konsultacji,

4. osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1. wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2. udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania,

3. wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje mogą mieć formę:

1. bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy Bytom Odrzański działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1,

2. publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bytom Odrzański oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim treści aktu będącego przedmiotem konsultacji oraz przyjmowanie opinii i uwag od uprawnionych podmiotów w wyznaczonym terminie.

§ 6. 1. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję o uwzględnieniu, bądź odrzuceniu propozycji i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji przez uprawnione podmioty.

2. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom Odrzański oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

§ 7. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »