| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Wymiarki

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki

Na podstawie art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25,poz.150 tj. ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

2. Dotacja celowa na inwestycje określone w ust. 1 będzie udzielana w celu:

1) osiągnięcia poprawy stanu środowiska i zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska;

2) osiągnięcia zgodności z polityką ekologiczną Państwa;

3) realizacji Gminnego programu gospodarki ściekowej.

3. Wysokość środków przeznaczanych na dotację celową jest ustalana corocznie w budżecie gminy.

§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielana:

1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom;

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wymienione w § 2 ust.1, dla których w Gminnym programie gospodarki ściekowej dla Gminy Wymiarki przyjętego Uchwałą Rady Gminy Wymiarki Nr XI/80/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. nie zaplanowano budowy kanalizacji kanalizacji sanitarnej.

§ 3. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% kosztów budowy wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 2000,-zł.

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadanie określone w § 1 ust. 1 składają pisemny wniosek.

2. Wniosek o dotację celową składa się do Wójta Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja. Wniosek o dotację celową na rok 2011 składa się do 31 maja 2011r.

3. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

§ 5. 1. Udzielanie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zostanie przyznana i termin jej wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin i wykorzystanie dotacji celowej nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

2. Dotacja zostanie przekazana po przedstawieniu:

1) imiennych faktur lub rachunków na realizację inwestycji;

2) certyfikatu lub aprobaty technicznej na zamontowane urządzenia;

3) zgłoszenia do eksploatacji wykonanej budowli.

3. W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. Wójt Gminy określa wzory: wniosków, umów i protokółów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 7. Traci moc uchwała Nr III/14/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »