| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Siedlisko

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c pkt. 1 i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Siedlisko.

§ 2. 1. Występujące w uchwale określenia:

1) "podstawa programowa" używa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.)

2) "rodzina", "chód na osobę w rodzinie", " kryterium dochodowe na osobę w rodzinie" używa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.)

3) "dziecko" używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) "dyrektorze" należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Siedlisko

2) "rodzicu" należy przez to rozumieć jednego lub oboje rodziców albo prawnych opiekunów dziecka wspólnie z nim mieszkających i gospodarujących.

§ 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko zwane dalej "przedszkolem" , obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 4. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególności elementy:

1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i po za przedszkolem,

2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3) zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.

2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala się opłatę w wysokości 0,90 zł.

3. Za czas nie wykorzystania przez dzieci świadczeń określonych w ust. 2 pobrana opłata podlega zwrotowi.

§ 5. 1. Opłata o której mowa w § 4 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »