| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miasta Żagań

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w zw. z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U.. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2.

Dotacja, o której mowa w § 1 ust 1 może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7 - 13;

15) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3.

1. O dotację, o której mowa w § 1 ust. 1, może się ubiegać podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

2. Podmiot nie może być zaliczany do sektora finansów publicznych.

3. Działalność podmiotu ubiegającego się o dotację nie może być prowadzona w celu osiągnięcia zysku.

4. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Rozliczenie dotacji następuje w roku jej przydzielenia.

5. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

§ 4.

1. Dotacja z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

2. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, łączna kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z kwotami przyznanych na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli wnioskodawca utracił prawo do ubiegania się o dotację.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie dotacji kieruje się do Burmistrza Miasta Żagań.

2. Uzyskanie dotacji w trakcie roku budżetowego uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Żagań o statusie miejskim.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Miasta Żagań, w skład której wchodzą: dwaj przedstawiciele Wydziału Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości (w tym Miejski Konserwator Zabytków) oraz przedstawiciel Wydziału Finansowo - Budżetowego.

2. Stanowisko komisji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Żagań.

§ 7.

1. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

3) harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac albo robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz z projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

5) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki do innych podmiotów,

6) wykaz prac lub robót przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

7) fotograficzną dokumentację zabytku obrazującą jego aktualny stan,

8) dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację.

2. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane do chwili ich uzupełnienia.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

4. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

5. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust 9, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 8.

1. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji komisja uwzględnia w szczególności:

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku,

2) znaczenie historyczne, artystyczne, religijne lub naukowe zabytku dla mieszkańców Miasta Żagań,

3) stan techniczny zabytku,

4) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację lub środków otrzymanych od innych organów na realizację prac lub robót,

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim na dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,

6) dotychczasową współpracę z podmiotem, który otrzymał w przeszłości dotację z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim.

2. Wysokość środków na dotacje na prace lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa Rada Miasta Żagań w uchwale budżetowej.

3. Dotacje przyznaje Rada Miasta Żagań w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Miasta Żagań. W uchwale określa się nazwisko i imię lub nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wy-konanie których przyznano dotację, kwotę przyznanej dotacji oraz maksymalny procentowy udział Gminy Żagań o statusie miejskim w kosztach całkowitych prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację.

4. Od decyzji Rady nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 9.

1. Przekazanie dotacji następuje zgodnie z warunkami umowy podpisanej, określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,

5) zobowiązuje ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

7) zobowiązanie do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku, otrzymanych z innych źródeł,

8) zobowiązanie do wydatkowania środków dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym celowości, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskania najlepszych efektów przy poszanowaniu konkurencyjności rynkowej.

§ 10.

1. Kontrola, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Żagań i polega na:

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno - merytoryczna),

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenia dotacji.

§ 11.

1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, którego dokonają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Żagań.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta Żagań.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 określa w szczególności:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

4. Sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

5. Beneficjent, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta Żagań uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

6. Wzór formularza sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12.

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na zasadach określonych w umowie.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Przewodniczący Rady Miasta Żagań


Daniel Marchewka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »