| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Żary

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Grabiku

Na podstawie art.58 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz uchwały Nr VII/35/11 Rady Gminy Żary z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Grabiku uchwala się

- I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zespół Szkół w Grabiku, zwany dalej "Zespołem" jest placówką publiczną.

2. Siedzibą Zespołu są obiekty oświatowe położone w Grabiku.

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Żary.

4. Organem sprawującyjm nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

5. Funkcjonowanie Zespołu opiera się w szczególności na następujących aktach prawnych:

1) Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

2) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm)

3) Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 97 poz.674 z późn.zm.)

4) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.z 2001r. Nr 61 poz.624 z późn.zm.).

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Grabiku,

2) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Grabiku.

2. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa , o których mowa w ust. 1, działają na podstawie odrębnych Statutów, o ile statut Zespołu nie stanowi inaczej.

- II NAZWA ZESPOŁU

§ 3. 1. Zespół nosi nazwę "Zespół Szkół w Grabiku".

2. Zespół używa własnej pieczęci o następującej treści:

Zespół Szkół w Grabiku, Grabik 102, 68-200 Żary.

- III CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach prawnych a ponadto:

1) rozwija w jak najpełniejszym zakresie osobowość, talenty oraz sprawność fizyczną uczniów,

2) wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności oraz zapewnia właściwe przygotowanie do dalszego zdobywania kwalifikacji w szkołach ponadgimnazjalnych,

3) kształtuje u dzieci i młodzieży nawyki dbania o własny rozwój intelektualny i fizyczny,

4) rozwija u ucznia szacunek dla człowieka, otaczającej go przyrody, wartości narodowych oraz praw i obowiązków,

5) kształtuje wrażliwość społeczną i postawy prospołeczne,

6) stymuluje zachowania i nawyki prozdrowotne,

7) przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie,

8) zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole oraz w czasie zajęć realizowanych przez szkołę.

§ 5. Dla osiągnięcia celów Zespoł:

1) realizuje programy nauczania w zakresie nie mniejszym niż ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

2) przestrzega ustalonych przez Ministarstwo Edukacji Narodowej jednolitych zasad klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,

3) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) współdziała z rodzicami uczniów w celu stworzenia jednolitego środowiska wychowawczego,

5) dostosowuje treści, formy i metody nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

7) zapewnia uczniom bardzo zdolnym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki w celu umożliwienia ukończenia szkoły w skróconym czasie,

8) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wszelkich zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią, przestrzegając zasad bhp,

9) rozwija zainteresownia uczniów organizując różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, w tym wycieczki o charakterze poznawczym, krajoznawczym i rekreacyjnym.

- IV ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

§ 6. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu

2) Rada Pedagogiczna Zespołu

3) Rada Rodziców Zespołu

4) Samorząd Uczniowski Zespołu

2. Tryb powołania i formy działania organów Zespołu określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

3. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

§ 7. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnatrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w Zespole.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycielii pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3) występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Zespołu, w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami samorządem uczniowskim.

5. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej zespołu oraz organizuje zebrania plenarne rady pedagogicznej, zgodnie z odrędnymi przepisami.

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej Zespołu niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczy.

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna Zespołu jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły podstawowej i gimnazjum,

2) zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) podejmowanie uchwał w sprawie naboru, wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach podziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasdniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora,

6) szkolny zestaw programów nauczania,

4. Ponadto rada pedagogiczna:

1) przygotowuje projekty zmian statutu Zespołu

2) ustala regulamin swojej działalności.

§ 9. 1. Rada Rodziców Zespołu stanowiąca reprezentacje wszystkich rodziców uczniów, w szczególności:

1) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego z postanowieniami niniejszego statutu,

2) może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,

3) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki oraz zajęcia dodatkowe z godzin do dyspozycji dyrektora,

4) w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych żródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określają regulaminy szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Zasady tworzenia rady rodziców Zespołu uchwala ogół rodziców wszystkich uczniów.

§ 10. 1. Samorząd uczniowski zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. Organy samorządu uczniowskiego wybierane są przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd uczniowski Zespołu opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.

§ 11. 1. Organy Zespołu, o których mowa w 6 współdziałają ze sobą zgodnie z wymogami określonymi w innych przepisach oraz rozwiązują spory między sobą.

2. Dyrektor Zespołu określa sposób rozwiązywania problemów zaistniałych między organami.

- V ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 12. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym, określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 13. 1) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Zespołu, opracowany przez dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu.

2) Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych regulują odręne statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

§ 14. Szczegółową organizację pracy Zespołu w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określa dyrektor Zespołu w przydziale czynności pracowników Zespołu.

- VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 15. 1. Do realizacji zadań statutowych w Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Prawa i obowiązki oraz zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy oraz statuty szkół w wymienionych w §2 ust.1

3. Zatrudnieni w Zespole pracownicy nie będący nauczycielami wykonują swoje obowiązki w oparciu o regulamin pracy Zespołu oraz indywidualny zakres czynności opracowany przez dyrektora Zespołu. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

4. W porozumieniu z organem prowadzącym w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Zespołu. Zakres kompetencji, obowiązków i czynności dla wicedyrektora określa dyrektor Zespołu.

- VII ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 16. 1. Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zamieszkujących w obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie, a przy przyjęciu do gimnazjum również świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Dyrektor Zespołu ma prawo przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.

3. Dyrektor Zespołu może zezwolić, zgodnie z obowiązującymi przepisami na:

1) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

2) indywidualny program lub tok nauki uczniowi o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach,

3) wcześniejsze przyjęcie do szkoły, na wniosek rodziców dziecka, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wecześciejszym przyjęciu podejmie dyrektor po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu podejmie dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Szczegółowe zasady rekrutacji okreslają odrębne statuty szkoły podstawowej i gimnazjum.

- VII PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 17. 1. Prawa i obowiązki uczniów określają obowiązujące przepisy oraz statuty szkół wymienionych w §2 ust.1.

2. Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci określają statuty szkół wymienionych w §2 ust.1.

- IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Zespół używa pieczęci urzędowych oraz prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie szkoły i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu, zawierają nazwę Zespołu i nazwę danej szkoły

3. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym statucie obowiązują postanowienia statutów szkół wchodzących w skład Zespołu, wymienionych w §2 ust.1.

§ 19. 1. Statut Zespołu może być nowelizowany poprzez uchwały rady pedagogicznej Zespołu.

2. Treść nowelizacji powinna być przekazana do wiadomości organu prowadzącego.

§ 20. W sprawach nieunormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, akty wykonawcze do tych ustaw, Kodeks Pracy oraz wewnętrzne regulaminy placówki i organów , które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statuterm oraz ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »