| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nowa Sól

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, ust. 3 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól na zwrot części kosztów poniesionych na wybudowane w 2011 r. przydomowe oczyszczalnie ścieków, które określa przedmiotowa uchwała.

§ 2. O dotacje celowe z budżetu Gminy Nowa Sól mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo ochrony środowiska a w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

e) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 3. Wielkość środków przeznaczonych na dotację za wykonane przedsięwzięcie będzie określone w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Dotacja będzie przyznana według kolejności wpływu wniosków w każdym roku budżetowym na udzielenie dofinansowania wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stosownie do wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

§ 5. Dotacja udzielana jest jednorazowo i dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montaż i wynosi 50% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 2.000,00 zł. W przypadku wybudowania wspólnej oczyszczalni przez współwłaścicieli i właścicieli nieruchomości sąsiadujących łączna kwota przyznanej dotacji nie może przekraczać kwoty 2.000 zł.

§ 6. Do korzystania z dotacji za wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są uprawnieni mieszkańcy Gminy Nowa Sól, których budynki położone są w rejonach uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na którym nastąpi budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem jest, gdy budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa i nieuzasadniona ekonomicznie.

§ 7. Z wnioskiem o dotację mogą wystąpić podmioty, którzy uzyskali:

1) Pozytywną opinię Starostwa na zgłoszenie zamiaru budowy oczyszczalni przydomowej o wydajności poniżej 7, 5 m3 na dobę

2) Wybudowali oczyszczalnię.

3) Zgłosili organowi ochrony środowiska przystąpienie do eksploatacji wprowadzania ścieków do wód lub ziemi w ilości poniżej 7, 5 m3 na dobę.

4) Protokół odbioru potwierdzony przez pracownika Urzędu Gminy o zakończeniu realizacji zadania.

§ 8. Dotacja przyznawana jest na podstawie oryginału przedłożonej faktury lub innego równoważnego dowodu zapłaty na zakup materiału lub budowy i protokołu odbioru.

§ 9. W celu rozliczenia dotacji celowej Gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 10. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszego regulaminu, zawarta zostanie z właścicielem nieruchomości umowa na dofinansowanie wybudowanej oczyszczalni określająca w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi i tryb jej płatności,

3) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do 31 grudnia roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej

6) Zasady zwrotu dotacji oraz naliczania odsetek w przypadkach określonych w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Wójt Gminy określa wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 12. Traci moc uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól osobom fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Ogrodniczuk


Uzasadnienie

Założeniem gminy jest rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz budowa nowej. Jednakże, w przypadku zabudowy rozproszonej, ze względów technicznych i terenowo-prawnych, budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa i nieuzasadniona ekonomicznie. Dlatego też, konieczna jest budowa na tych terenach przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasadne jest wspieranie przez gminę przedsięwzięć, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja udzielana byłaby osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Sól, na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacyjną tj. tam gdzie nie istnieje możliwość przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz gdzie nie jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej. Maksymalna kwota dotacji, jaką może otrzymać osoba wnioskująca określona została na 50% udokumentowanych fakturą, poniesionych kosztów jednakże nie więcej niż 2.000 zł. Biorą pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »