| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.11493 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej "Zespołem", podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie określone w obowiązującym na terenie Miasta Nowa Sól Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Prezydent Miasta Nowej Soli występuje do:

1)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli,

2)Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli,

3)Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli,

4)Instytucji oświatowych z terenu miasta,

5)Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli,

6)Sądu Rejonowego w Nowej Soli,

7)Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli,

8)Organizacji pozarządowych działających na terenie miasta na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- o wytypowanie swoich przedstawicieli do Zespołu.

2. Prezydent Miasta może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu także do innych podmiotów niż wymienione w ust.1 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zespół powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta, spośród osób pisemnie zgłoszonych przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 i wyznacza termin pierwszego posiedzenia.

4. Kandydaci na członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, powinni wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w pracach Zespołu.

5. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Prezydentem Miasta a podmiotami wymienionymi w ust.1 lub ust. 2.

6. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o odwołanie.

7. W uzasadnionych przypadkach o odwołanie członka Zespołu może także zwrócić się do Prezydenta Miasta Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, instytucja, organizacja lub podmiot, którego członek jest przedstawicielem.

8. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, powołane osoby spośród siebie wybierają Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej "Przewodniczącym Zespołu", wiceprzewodniczącego i sekretarza, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

1)Kandydujący do tych funkcji uprzednio wyrażają zgodę na kandydowanie.

2)O wyborze zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta.

2. Funkcja Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub Sekretarza ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z jej pełnienia, w przypadku Przewodniczącego Zespołu Prezydentowi Miasta, a pozostałych członków zespołu Przewodniczącemu Zespołu.

3. Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą zostać odwołani ze swoich funkcji przez Zespół w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w przypadku:

1)uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Zespołu,

2)uzasadnionego pisemnego wniosku Prezydenta Miasta.

4. O odwołaniu Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub Sekretarza zostaje pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta.

5. Odwołanie Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub Sekretarza skutkuje koniecznością nowego wyboru osób pełniących te funkcje, spośród członków Zespołu, na tym samym posiedzeniu.

6. Przewodniczący Zespołu pełni swe obowiązki do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

2. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzona jest na posiedzeniach zespołu.

1)Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący w zależności od potrzeb.

2)Przewodniczący Zespołu określa porządek posiedzenia i kieruje pracami Zespołu.

3)Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

4)W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

5)W razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

6)Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby niebędące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność.

7)Przewodniczący Zespołu lub wiceprzewodniczący zawiadamia członków zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

8)W zależności od zaistniałej potrzeby, Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie bez zachowania trybu i terminu wskazanego w punkcie 7.

- Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia zespołu może również nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta oraz na pisemny wniosek członka Zespołu. W tym przypadku zwołanie posiedzenia następuje przez Przewodniczącego Zespołu w możliwie najkrótszym czasie po rozpatrzeniu wniosku.

§ 5. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie, przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje wnioski dotyczące porządku posiedzenia.

2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem posiedzenia.

3. Przewodniczący Zespołu prowadzi obrady według przyjętego przez Zespół porządku posiedzenia.

4. W szczególnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, obrady w sprawie, poprzedza jej zreferowanie przez wyznaczonego członka Zespołu.

5. Dyskusję podczas obrad prowadzi Przewodniczący posiedzenia udzielając głosu poszczególnym jego członkom.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu mają charakter zamknięty lub otwarty. W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby nie będące członkami Zespołu.

2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą członkowie Zespołu.

3. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniach Zespołu przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego mogą występować w roli ekspertów i specjalistów, z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.

§ 7. 1. Głosowanie na posiedzeniach Zespołu odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

2. Postanowienia Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

3. Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska i apele w sprawach należących do zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które są przyjmowane w formie adnotacji zawartych w protokole posiedzenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

4. Odnotowanie sprawy do protokołu zarządza Przewodniczący posiedzenia.

5. Uchwałę podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 8. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który zawiera:

a) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,

b) imiona i nazwiska członków Zespołu obecnych na posiedzeniu,

c) imiona i nazwiska osób zabierających głos i referentów spraw,

d) podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będące przedmiotem posiedzenia,

e) tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działańdo podjęcia, ewentualne sprawozdania z realizacji podjętych wcześniej ustaleń.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z jego treścią w siedzibie Zespołu i wnieść ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami obecnych na posiedzeniu osób.

§ 9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu i grup roboczych zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli, w zakresie:

1)przekazywania członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia,

2)przygotowania posiedzeń Zespołu i grup roboczych oraz materiałów niezbędnych do udziału w posiedzeniach,

3)prowadzenia jednolitej bazy danych dotyczących pracy Zespołu i grup roboczych,

4)wysyłania korespondencji.

§ 10. 1. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zgodnie z art. 9a ust. 11 - 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2010r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w §2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. W celu utworzenia grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.

4. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Grupa robocza swoje zadania wymienione w art. 9b ust.3 wyżej cytowanej ustawy, realizuje na posiedzeniach grupy, jednocześnie do porządku posiedzenia grupy roboczej przyjmuje się odpowiednio zapisy dotyczące posiedzeń Zespołu.

6. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

7. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy nie rzadziej niż w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego.

§ 11. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach własnych obowiązków służbowych i zawodowych.

§ 12. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

§ 13. Wyniki ustaleń Zespołu i grupy roboczej kieruje się za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół.

§ 14. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności za każdy rok kalendarzowy i przedkłada go Prezydentowi do końca lutego następnego roku.

§ 15. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta.

2. Prezydent Miasta może żądać w każdej chwili wszelkich dokumentów związanych z działalnością Zespołu.

3. Prezydent Miasta może wydawać wiążące zalecenia dotyczące pracy Zespołu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »