| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 28 kwietnia 2011r.

ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 oraz Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ze zmianami), realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny zajęć, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia, ustalonym w drodze zarządzenia dyrektora przedszkola.

3. Dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) zadeklarowali pobyt w przedszkolu w wymiarze ponad 5 godzin, zajęcia podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego trwają w godz. 830 - 1330.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 są odpłatne.

2. Świadczeniami wykraczającymi poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne:

1) zajęcia warsztatowe plastyczne, teatralne i sportowe;

2) zajęcia wspomagające harmonijny rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny dziecka;

3) zabawy literacko - czytelnicze;

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie gminy.

§ 3. Ustala się odpłatność za jedną godzinę świadczeń przedszkoli wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określonego w § 1, w wysokości kwoty równej 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkola świadczenia, określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

§ 5. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIII/152/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie;

2) Uchwała Nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Grochala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »