| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23, poz 220; Nr 62, poz 558; Nr 113, poz 984; Nr 214, poz 1806; z 2003 roku Nr 80, poz 717; Nr 162, poz 1568, z 2002 roku Nr 153, poz. 1271, z 2004 roku Nr 102, poz 1055; Nr 116, poz 1203, z 2002 roku Nr 214 poz. 1806; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, z 2005 roku Nr 175, poz 1457, z 2006 roku Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 157, poz 1241, z 2010 roku Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106 poz 675, z 2011 roku Nr 40, poz 230) oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 37 ust 2 i 3, art. 68 ust . 1 pkt. 7 i ust 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2010 roku Nr 102 poz 651 z późniejszymi zmianami z 2010 roku Nr 106, poz 675 ,Nr 143, poz 963, Nr 155 poz 1043, Nr 197 poz 1307, Nr 200, poz 1323 z 2011 roku Nr 64, poz 341) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzciel na rzecz najemcy z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

2. Podstawą ustalenia ceny przedmiotu sprzedaży przedmiotu o którym mowa w ust. 1 jest wartość nieruchomości określona w opinii rzeczoznawcy majątkowego.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, o której mowa w § 1 w zależności od wyników rokowań pomiędzy gminą a kupującym w jednej z następujących wysokości:

1) 60% wartości lokalu w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny jak i w budynkach wielorodzinnych

2) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega podwyższeniu o 10% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny kupna lokalu mieszkalnego

3) bonifikata o której mowa w pkt. 1 ulega obniżeniu o 10% w przypadku rozłożenia ceny kupna lokalu mieszkalnego na roczne raty płatne do 31 marca każdego roku w okresie do 5 lat, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

§ 3. 1. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych, których najemca zainteresowany kupnem nie zalega z płatnościami wynikającymi ze stosunku najmu.

2. Kupujący zobowiązany jest do wpłaty całości ceny kupna bądź ustalonej w protokole uzgodnień raty najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

3. Kupujący oprócz ustalonej wartości nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z wyceną nieruchomości, uzyskaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej i koszty notarialne. Na poczet wyceny kupujący wpłaca na mocy porozumienia zawartego pomiędzy nim a gminą kwotę 500 zł celem zabezpieczenia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, kwota ta zaliczana jest na poczet ceny kupna i nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się kupującego z nabycia lokalu, z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 4. Nie udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości:

1) w zakresie budynków oddanych do użytku nie dalej jak 10 lat przed dniem złożenia wniosku

2) w zakresie budynków w których remont objął 50% i więcej konstrukcji budynku nie dalej jak 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup

3) w zakresie budynków w których stosunek najmu został zawarty mniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup

§ 5. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości:

1) 15% jej wartości dla gruntów związanych z budownictwem mieszkaniowym, oświatowym, sakralnym, obronnym i przeznaczonym na cele charytatywne

2) 25% jej wartości dla gruntów pozostałych

§ 6. Tracą moc zapisy uchwały Nr VII/59/99 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie: zasad zbywania nieruchomości komunalnych z tym, że do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »