| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy

Na podstawie art. 7 ust. l, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz. 1591 ze zm.), art. 81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2003r Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:

a) wpisanym do rejestru zabytków;

b) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy Otyń.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § l uchwały.

2. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie robót, o których mowa w § l ust. 3 w przypadku:

a) jeżeli stan techniczny zabytku wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych;

b) jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub robót budowlanych.

3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Otyń i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty

§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku o przyznanie dotacji

2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dołącza się :

a) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków;

b) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót;

d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr l do uchwały.

4. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w uchwale. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu o czym wnioskodawcy będą powiadamiani pisemnie w ciągu dwóch tygodni,

5. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Otyń względem możliwości finansowych Gminy i zasadności wykonania wnioskowanych prac lub robót budowlanych

6. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Wójt Gminy Otyń wnioskuje do Rady Gminy o przyznanie dotacji dla wnioskodawcy.

7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Gminy w drodze Uchwały, w której określa : dane podmiotu dotowanego, prace lub roboty na wykonanie, których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 4. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje:

1) do dnia 31 lipca - wnioski na rok 2011

2) do dnia 30 września - wnioski na kolejne lata

3) w każdym czasie - w przypadku zaistnienia okoliczności , o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały

§ 5. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:

1) opis i zakres prac lub robót, termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji

4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

6) termin złożenia sprawozdania z wykonania prac lub robót.

§ 6. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w transzach, w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.

§ 7. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.

2. Podstawą rozliczenia dotacji jest:

1) komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przez właściwych merytorycznie wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy wytypowanych przez Wójta Gminy Otyń.

2) sprawozdanie podmiotu dotowanego z wykonania prac lub robót , zawierające w szczególności:

a) opis zrealizowanych prac lub robót

b) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady poniesione z dotacji, ze środków własnych, z innych źródeł,

c) zestawienie rachunków, faktur ze wskazaniem numeru i daty wystawienia, nazwy wydatku / w tym ze środków dotacji/ , daty zapłaty.

§ 8. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli i ocenie , przede wszystkim w zakresie:

a) stanu realizacji prac lub robót,

b) efektywności i jakości wykonania prac lub robót,

c) zgodności wydatkowania dotacji z celem na jaki została przeznaczona,

d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawnych i postanowieniach umowy.

2. Kontrolę prawidłowości wykonania dotowanych prac lub robót , w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych sprawują upoważnieni przez Wójta Gminy Otyń pracownicy Urzędu Gminy.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1 osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji , które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac lub robót oraz żądać udzielenia ustnych lub pisemnych informacji dotyczących wykonywanych prac lub robót.

§ 9. Brak treści

1. Wójt Gminy Otyń prowadzi rejestr udzielonych dotacji.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera dla każdej udzielonej dotacji:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę , siedzibę i adres jednostki organizacyjnej , której przyznano dotację

b) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania

c) zakres prac, na który udzielono dotację

d) datę zawarcia umowy

e) wysokość przyznanej dotacji

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VI/42/2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 27 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »