| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Trzebiel

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Trzebiel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Trzebiel udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Gmina Trzebiel może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

5. Wnoszenie wkładów i obejmowanie udziałów lub akcji w zamian za wkłady niepieniężne następuje po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Trzebiel.

§ 3. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio do wnoszenia wkładów w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, które następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów przez Gminę Trzebiel następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta do zbywania udziałów w spółkach.

2. Udziały są zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie;

2) przetargu publicznego;

3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

3. Udziały mogą być także zbywane na rzecz spółki, w której Gmina Trzebiel je posiada, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych.

4. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku ogólnopolskim.

5. Rada Gminy Trzebiel może wyrazić zgodę na zastosowanie innego trybu niż wymieniony w ust. 1 i 2, jeżeli taki tryb przewidują przepisy prawa.

§ 6. 1. Czynności związane z wnoszeniem, cofaniem oraz zbywaniem udziałów, wykonuje Wójt Gminy Trzebiel.

2. Zbycie udziałów w spółkach przez Wójta Gminy Trzebiel w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2 może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady Gminy Trzebiel.

§ 7. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Wójt informuje Radę Gminy Trzebiel na jej najbliższej sesji następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów, a także do jakiej spółki zostały wniesione, z jakiej spółki zostały cofnięte lub komu zostały zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia dla Gminy powstaną z tego tytułu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala zasady na mocy których Wójt wnosi, cofa oraz zbywa udziały i akcje. Konstrukcja przepisu wskazuje na konieczność ustalenia zasad postępowania, jakimi kierować się będzie Wójt w zakresie wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Zaznacza się, iż środki finansowe na cele związane z obrotem udziałami i akcjami przyznaje, określając ich wysokość Rada Gminy w uchwale budżetowej, tym samym wyrażając swoją opinie w tym zakresie. Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, w tym uchwalę budżetową a według art. 30 ust. 2 pkt 3, do zadań Wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Powołany przepis ustanawia zasadę, zgodnie z którą kompetencja do podejmowania wszelakiego rodzaju decyzji w zakresie gospodarowania mieniem gminnym należy do organu wykonawczego Gminy, natomiast Rada Gminy może w tej kwestii wypowiadać się wyłącznie w przypadkach przewidzianych wyraźnym przepisem prawa. Uprawnienie Rady Gminy określone w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym polega na określeniu zbioru ogólnych zasad postępowania Wójta w zakresie obrotu udziałami i akcjami. Projekt uchwały zakłada zasadę współdziałania organów Gminy w zakresie obrotu udziałami i akcjami, w której Rada Gminy nakłada na Wójta konkretny tryb działania oraz obowiązek sprawozdawczy. Projekt uchwały przedkłada się w związku z przystąpieniem do spółki pod nazwą Zakład Gospodarowania Odpadów sp. z o.o.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »