| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 31 marca 2011r.

z wykonania budzetu gminy Bobrowice za 2010 rok

Budżet gminy Bobrowice na rok 2010 uchwalono w dniu 21 grudnia 2009 roku Uchwałą NR XXVI/209/09 w wysokości:

- dochody - 12 007 663,00 zł

- wydatki - 17 881 789,00 zł

- przychody - 5 874 126,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/227/10 z dnia 25 lutego 2010 roku; Nr XXVIII/235/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku i Nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr XXX/256/10 z dn.10 września 2010 roku, Nr XXXI/267/10 z dn.8 listopada 2010 roku, Nr III/8/10 z dn.30 grudnia 2010 roki oraz Zarządzeniem Nr 3/10z dnia 15 lutego 2010 roku, Nr 5/10 z dnia 25 lutego 2010 roku, Nr 12/10 z dnia 10 maja 2010 roku, Nr 14/10 z dnia 24 maja 2010 roku, Nr 28/10 i 28/10/a z dnia 30 czerwca 2010 roku, 28/1//10 z dnia 2 lipca 2010 roku, Nr 31/10 z dnia 23 lipca 2010 roku, Nr 33/10 z dnia 30 lipca 2010 roku, Nr 35/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Nr 40/10 z dnia 10 września 2010 roku, Nr 45/10 z dnia 29 września 2010 roku, Nr 48/10 z dnia 15 października 2010 roku, Nr 50/10 z dnia 29 października 2010 roku, Nr 54/10 z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr 55/10 z dnia 29 listopada 2010 roku, nr 59/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku, Nr 62 i63/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Wójta Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone. Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2010 wynosi:

- dochody - 10 736 800,00 zł

- wydatki - 15 375 663,00 zł

- przychody - 4 638 863,00 zł

- rozchody - 0,00 zł

Na planowanie dochody w wysokości 10 736 800,00 zł; wykonano - 11 040 511,49 zł tj. 102,8 % , a na planowane wydatki w wysokości 15 375 663,00 zł wykonano 12 512 512,44 zł tj. 81,4 %. Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2010 w kwocie 4 638 863,00 zł rok 2010 zakończono deficytem w kwocie - 1 472 000,95 zł. Na koniec 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 2 428 077,68 zł - kredyt inwestycyjny w BGK o/Zielona Góra na kwotę - 1 950 407,10 zł. Kredyt płatny miesięcznie począwszy od 31 stycznia 2011 roku, I rata w wysokości 19 037,10 zł, następne 103 raty po 18 935,00 zł płatne do końca każdego miesiąca .Ostateczny termin spłaty 31 lipca 2019 roku. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na realizację Budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska realizowanej z udziałem EFRROW w wysokości - 477 670,58 zł . W roku 2011 pozostała do wykorzystania kwota - 829 001,42 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów po zmianach na rok 2010 wynosi - 10 736 800,00 zł ; wykonanie - 11 040 511,49 zł tj. 102,8 %. z tego: - dochody bieżące - plan - 10 540 080,00 zł ; wykonanie - 10 878 861,12 zł tj. 98,54% - dochody majątkowe plan -196 720,00 zł ; wykonanie - 161 650,37 zł tj. 1,47% Realizacja dochodów w rozbiciu na:

I. DOCHODY WŁASNE: Plan - 5 097 307,00 zł ; wykonanie - 5 372 560,96 zł tj. 105,4 % w tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan - 3.700.000,00 zł wykonanie - 3 937 273,07 zł tj. 106,4%

- osoby prawne 3 690 774,39 zł

- osoby fizyczne 246 498,68 zł

2. Podatek rolny: plan: - 89 000,00 zł ; wykonanie - 94 164,14 zł; tj. 105,81% w tym:

- osoby prawne 23 045,11 zł

- osoby fizyczne 71 119,09 zł

3. Podatek leśny: plan - 237 900,00 zł; wykonanie - 238 646,80 zł; tj. 100,3% w tym:

- osoby prawne 236 709,00 zł

- osoby fizyczne 1 937,80 zł

4. Podatek od środków transportowych: plan - 47 000,00 zł; wykonanie - 40 300,46 zł; tj. 85,7 %

- osoby prawne 18 104,00 zł

- osoby fizyczne 22 196,46 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - 46 000,00 zł; wykonanie - 67 515,26 zł; tj. 146,8 %

- osoby prawne 5 310,00 zł

- osoby fizyczne 62 205,26 zł

6. Wpływy z karty podatkowej: plan - 1 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,0 %

7. Wpływy z opłaty targowej: plan - 2 000,00 zł; wykonanie - 2 350,00 zł; tj. 117,5%

8. Podatek od spadków i darowizn: plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 3 036,00 zł, tj. 75,9 %

9. Wpływy z różnych opłat: plan - 16 020,00 zł; wykonanie - 19 028,16 zł, tj. 118,8 %

10.Odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe: plan - 3 800,00 zł; wykonanie - 7 915,73 zł; tj. 208,3% w tym:

- osoby prawne 4 546,40 zł

- osoby fizyczne 3 370,33 zł

11. Wpływy z innych opłat: plan - 158 600,00 zł; wykonanie - 174 978,29 zł; tj. 110,3 % w tym:

- opłata skarbowa 5 642,00 zł

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 60 693,69 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 108 642,60 zł

12. Pozostałe dochody: plan - 791 987,00 zł; wykonanie - 787 353,05 zł; tj. 99,4% w tym:

- wpływy z usług - woda 197 548,80 zł

- wieczyste użytkowanie 20 386,98 zł

- dzierżawa, najem 149 253,07 zł

- sprzedaż składników majątkowych i wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 53 117,34 zł

- wpływy z usług - cmentarze 12 487,80 zł

- różne opłaty i usługi 194,75 zł

- świadczenia alimentacyjne 8 873,29 zł

- odpłatność za żywienie i czesne w Przedszkolach 42 436,70 zł

- wpływy z usług - ścieki 143 818,86 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 10 077,18 zł

- odsetki od lokat i rachunków bieżących 58 598,74 zł

- wpływy z lat ubiegłych 52 075,25 zł

- wpł. zwr. dotacji wykorz. niezgodnie z przeznaczeniem 3 072,40 zł

- wpł. odsetek od dotacji wykorz. niezgodn. z przeznaczeniem 633,94 zł

- wpływy z usług z pozostałej działalności w Szkołach 25 019,53 zł

- nagroda z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wyróżnienie wniosku , który został wyróżniony w konkursie Świetlica-praca-staż -socjoterapia w środowisku gminnym na kwotę 8 500,00 zł

- 058 i 059 1 258,42 zł

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Plan - 1 132 451,00 zł; wykonanie - 1 171 099,76 zł; tj. 103,4 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 917 250,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 253 849,76 zł

III. DOTACJE CELOWE Plan - 1 520 454,00 zł; wykonanie - 1 510 448,74 zł; tj. 99,3 % w tym:

1. Zadania zlecone: plan - 1 143 692,00 zł; wykonanie - 1 142 024,86 zł; tj. 99,9% w tym:

- podatek akcyzowy od paliw 126 675,95 zł

- administracja państwowa 37 800,00 zł

- rejestry wyborców 543,00 zł

- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 9 636,00 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 937 403,91 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 900,00 zł

- Spis rolny 8 876,00 zł

- Wybory do Rady Gminy 18 190,00 zł

2. Zadania własne: plan- 376 762,00 zł; wykonanie - 368 423,88 zł;tj.97,8 % w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze 83 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 312,85 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej 50 100,00 zł

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 16 500,00 zł

- stypendia szkolne dla uczniów 18 493,00 zł

- środki z Kuratorium na realizację programu Radosna Szkoła na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 5 988,00 zł

- Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2010 roku- "Wyprawka szkolna" - 7 430,50 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 99 474,69 zł

- otrzymano środki na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ZSS w Dychowie w wysokości - 10 000,00 zł

- realizacja programu finansowanego z udziałem środków europejskich przez GOPS - Otrzymane środki krajowe w wysokości - 3 525,83 zł - Środki z Unii Europejskiej - 66 599,01 zł

V. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN Z INYCH ŹRÓDEŁ Plan - 108 720,00 zł; wykonanie - 108 533,03 zł tj. 99,8% w tym:

- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej w m. Bobrowice 117,53 zł

- otrzymana refundacja za poniesione wydatki przy remoncie Świetlicy w Bronkowie ze środków PROW - rozliczenie I etapu inwestycji w wysokości - 108 415,50 zł

VI. SUBWENCJE Plan - 2 877 868,00 zł wykonanie - 2 877 868,00 zł tj. 100,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 317 628,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 560 240,00 zł

W 2010 roku dochody zrealizowano w wysokości - 11 040 511,49 zł co stanowi - 102,8 % w stosunku do planowanych dochodów rocznych. W /w dochody zostały zrealizowane proporcjonalnie do okresu ich realizacji. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę- 60 693,69 zł , natomiast wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 60 681,69 zł / Informacja z wykonania w załączeniu/. Najniższy procent wykonania dochodów osiągnięto z tytułu:

1. Wpływy z usług (cmentarz) - 83,81 %

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 21,70%

3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 97,35 % - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH: Plan - 15 375 663,00 zł; wykonanie - 12 512 512,44 zł; tj. 81,4%

1. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono łącznie - 8 976 288,95 zł W tym na :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono łącznie - 5 565 999,37 zł z czego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 999 204,95 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 566 794,42 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 938 583,41 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 372 739,96 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 78 351,77 zł

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 78 351,77 zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 20 614,44 zł

2. Na wydatki majątkowe budżetu przeznaczono łącznie kwotę - 3 536 223,49 zł w tym:

1) na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono - 3 536 223,49 zł Z czego: Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 469 553,40 zł

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan - 4 273 208,00 zł; wykonanie - 2 217 052,90 zł tj. 51,9 % z tego:

1.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan - 4 126 731,00 zł; wykonanie - 2 074 546,09 zł; tj. 50,3 % w tym:

- wykonanie studni głębinowej nr 3a w Bobrowicach w tym opłacono wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej - 5 850,16 zł

- budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska - 2 029 745,93 zł

- przebudowa ASUW w Przychowie - 16 000,00 zł

- wykonanie studni głębinowej nr 3 w Dychowie - 22 950,00 zł

2.Izby rolnicze Plan - 2 800,00 zł; wykonanie - 2 248,32 zł: tj. 80,3 % Do Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano zgodnie z przepisami 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości - 2 248,32 zł.

3.Pozostała działalność Plan - 143 677,00 zł; wykonanie - 140 258,49 zł: tj. 97,6% Na zadanie polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosła kwotę - 124 192,13 zł, a koszty obsługi skalkulowane na poziomie 2% zamknęły się kwotą -2 483,82 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Koszty łapania i przewóz pięciu bezpańskich psów do schroniska wyniosły kwotę - 13 582,54 zł.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 283 880,00 zł; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 235 348,10 zł; co daje 82,90 %. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 109 119,19 zł. Na wydatki związane z ekwiwalentem na narzędzia wydano kwotę 1 080,00 zł. Pozostałe wydatki na poszczególnych wodociągach kształtowały się następująco:

1) wodociąg Bobrowice 36 087,39 zł w tym:

- materiały do obsługi i konserwacji 2 621,23 zł

- energia 10 416,63 zł

- badanie analiz wody 580,00 zł

- wywóz odpadów, czyszczenie kanalizacji 1 576,70

- usługi telekomunikacyjne 472,06 zł

- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 9 751,19 zł

- podróże służbowe krajowe 726,03 zł

- remont studzienki kanaliz. i czyszczenie studni głębinowej 9 943,55 zł

2) wodociąg Bronków 16 280,11 zł w tym:

- zakup materiałów do obsługi i konserwacji 446,41 zł

- energia 5 057,88 zł

- wyk. układu sterowania w układzie technologicznym 4 261,38 zł

- badania wody surowej 2 075,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 53,36 zł

- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn 3 839,65 zł

- podróże służbowe 546,43 zł

3) wodociąg Dychów 20 024,12 zł w tym:

- zakup materiałów do obsługi i konserwacji 1 523,82 zł

- energia 9 186,98 zł

- przegląd i regulowanie urządzeń 902,00 zł

- analiza próbek wody 1 301,45 zł

- badanie wody surowej i regeneracja wodomierzy 1 820,00 zł

- usługi telekomunikacyjne 731,58 zł

- podróże służbowe krajowe 901,67 zł

- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 3 656,62 zł

4) wodociąg Janiszowice 44 756,39 zł w tym:

- materiały do obsługi i konserwacji 2 121,22 zł

- energia 25 265,13 zł

- wyk. układu sterowania w układzie technologicznym 964,51zł

- badanie wody surowej, wymiana licznika, wywóz nieczystości 7 303,74 zł

- usługi telekomunikacyjne 972,24 zł

- podróże służbowe 568,60 zł

- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia 5 410,95 zł

- analiza próbek wody 2 150,00 zł

5) wodociąg Wełmice 3 232,77 zł w tym:

- energia 2 796,57 zł

- materiały do obsługi i konserwacji 97,80 zł

- opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych 338,40 zł

6) wodociąg Prądocinek 4 768,13 zł w tym:

- zakup materiałów i usług do obsługi i konserwacji 844,84 zł

- zużycie wody 3 923,29 zł

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 118 500,00 zł;
z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 113 596,33 zł; co daje 95,9%.
Wydatki bieżące poniesiono na : zakup znaku drogowego oraz jego przewóz na kwotę 511,32 zł oraz na zakup kruszywa i żużlu na kwotę - 1 525,08 zł; na odśnieżanie dróg w okresie zimowym na kwotę -30 130,95 zł , dokonanie wycinki drzew przy drogach na terenie wsi Bobrowice, Dychów na kwotę - 6 313,00 zł, na remont bieżący dróg gminnych: w Janiszowicach, Bobrowicach, Dychowie, Żarkowie, Kołatce na kwotę - 72 284,48 zł oraz opłaty związane z ubezpieczeniem dróg w wysokości - 2 000,00 zł, koszenie poboczy i transport kruszywa - 831,50 zł

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan - 390 910,00 zł; wykonanie - 322 329,03 zł; tj. 82,5% z tego:
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 390 910,00 zł ; wykonanie - 322 329,03 zł; tj. 82,5 % w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 296,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62 270,08 zł w tym:
- materiały do bieżącej obsługi budynków komunalnych oraz zakup węgla do budynku nr 169 w Bobrowicach 14 364,22 zł
- olej opałowy - budynek Nr 6 i 64 w Dychowie 41 215,22 zł
- zakup łat na ławki na stadion w Dychowie 2 196,00 zł
- zakup siatki 163,65 zł
- zakup zbiornika na nieczystości płynne do budynku w Dachowie 2 074,00 zł
- zakup materiałów na wymianę komina w Kukadle 2 256,99 zł
- energia 4 202,75 zł
- wykonano ekspertyzę budynku 104 w Bobrowicach 109,80 zł
- rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej 935,07 zł - podziały działek, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, wtórniki map i wyrysy 19 042,63 zł
- remonty budynków komunalnych 112 489,01 zł
w tym wykonano:
- remont pomieszczeń po byłym posterunku policji na kwotę - 9 597,98 zł
- remont kotłowni w Dychowie oraz wymiana komina na budynku apteki w Bobrowicach - 9 635,31 zł
- wymiana okien i drzwi w budynku apteki - 1 658,00 zł
- wymiana okien w budynku nr 29 w Wełnicach 2 005,25 zł
- remont w budynku nr 9 w Kukadle - 3 350,00 zł
- bieżące remonty na budynkach gminnych - 15 775,00 zł
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz dokumentacja projektowa elewacji Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach - 15 969,48 zł
- częściowa zapłata za remont dachu na budynku nr 6 w Dychowie 54 497,99 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych i opłaty sądowe - 4 156,66 zł
- podróże służbowe 611,44 zł
Wydatki majątkowe: 105 149,94 zł
Wykonano
- dokument. techniczną dróg wewnętrznych przy budynku w Wełmicach 3 800,30 zł
- elewację Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach - 90 026,36 zł
- zakupiono przyczepkę samochodową - 2 600,00 zł
- dokonano docieplenia budynku w Wełmicach, częściowo wykonano klatkę schodową w budynku - 8 723,28 zł.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan - 54 510,00 zł; wykonanie - 49 362,38 zł; tj. 90,6%
Łączny plan wydatków na utrzymanie cmentarzy zamknął się kwotą 54 010,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 49 162,38 zł, co daje 91,0%.
Poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na które wydano kwotę - 30 330,23 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych, wydano kwotę - 18 832,15 zł. Kwota ta została wydatkowana na opłacenie wywozu i składowania nieczystości, opłaty za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne i.t.p.
Łączny plan wydatków na utrzymanie działu: Plan zagospodarowania przestrzennego zamknął się kwotą- 500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 200,00 zł , co stanowi 40,0 %. Z tych środków zapłacono dietę członkom komisji Urbanistyczno - Architektonicznej .

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan - 1 742 764,00 zł; wykonanie - 1 536 670,96 zł; tj. 88,20 % w tym:
1. Urzędy Wojewódzkie
Plan - 46 508,00 zł; wykonanie - 41 380,48 zł; tj. 89,0%
a) Zadania zlecone
Plan - 37 800,00 zł; wykonanie - 37 800,00 zł; tj. 100,0% Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 29 808,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na : materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych, usługi pocztowe, szkolenie pracownika oraz zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 6 731,18 zł. Środki te wydatkowano również na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 260,00 zł
b) zadania własne:
Plan - 8 708,00 zł; wykonanie - 3 580,48 zł; tj. 14,12%
W okresie sprawozdawczym z zadań własnych opłacono część wynagrodzenia pracownika w kwocie- 3 358,66 zł, delegacje na kwotę - 193,98 zł oraz z tych środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Zakładowych na kwotę 27,84 zł
2. Rady gmin
Plan - 75 950,00 zł; wykonanie - 62 389,94 zł; tj. 82,15 % Wydatki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wypłatę diet i ryczałty Przewodniczącego, radnych i członków komisji Rady Gminy w wysokości 49 278,33 zł oraz na bieżące wydatki związane z obsługą rady i szkolenia radnych w kwocie 13 111,61 zł.
3.Urzędy gmin
Plan - 1 483 380,00 zł; wykonanie - 1 303 772,17 zł; tj. 87,9 %
Łączny plan wydatków całego rozdziału zamknął się kwotą 1 483 380,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na działalność Urzędu Gminy kwotę 1 303 772,17 zł co daje 87,9%. Poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 1 011 235,88 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 4 733,60 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono kwotę - 10 006,00 zł. Ze środków tych opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe oraz materiały biurowe i śr. czystości na kwotę 68 653,33 zł. Opłacono między innymi wydatki związane z obsługą prawną urzędu, nadzór ZETO, prace informatyczne, serwis komputerowy, utrzymanie konta BIP i SIGID, opłata energii elektrycznej, prowizję bankową, udział pracowników w szkoleniach na kwotę 113 594,89 zł. Kwotę 19 503,51 zł wydano na zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych oraz abonament za LEX i konto e-mail. Na podróże służbowe wydano kwotę 23 881,17 zł. Podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy wynosi 18 182,59 zł na koniec grudnia b.r. Na bieżące remonty, tłumaczenia i opłaty sądowe wydano kwotę- 1 535,60 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpis w wysokości - 29 207,33zł. Wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami w wysokości - 3 238,27 zł
4. Pozostała działalność
Plan - 9 650,00 zł; wykonanie - 8 332,79 zł; tj. 86,4%
W bieżącym roku Wójt ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia gimnazjum w kwocie 350,00 zł. Z wydatków tych opłacono również składki na rzecz stowarzyszeń 7 982,79 zł.
5. Promocja gminy
Plan - 118 400,00 zł; wykonanie - 111 799,58 zł; tj. 94,4%
Jak co roku zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze do Kalska, wynajęcie autokaru kosztowało - 710,00 zł. Wydatki na nagrody w postaci książek dla najlepszych uczniów, jasełka, pasowanie na ucznia i świadczenie usług promocyjnych przez UKS "Energetyk" w Dychowie wyniosły 3 904,15 zł, dla Klubu Sportowego BÓBR w Bobrowicach kwotę - 9 000,00 zł. Wydano kwotę 5 592,48 zł na zakup proporczyków, breloczków i flag. Dofinansowano Dzień Dziecka w sołectwach na terenie gminy na kwotę 4 680,08 zł. Przygotowano i przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się w Bronkowie dnia 15.05.2010r. na ten cel wydano 5 572,83 zł. W dniach 11-13 czerwca 2010 roku odbył się w Dychowie Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej połączony z Festynem Gminnym. Wzięli w nim udział przedstawiciele i sportowcy z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej i francuskiej - koszt imprezy wyniósł 29 432,18 zł. W dniu 18 lutego została podpisana umowa z wydawcą miesięcznika "Powiatowe Wieści" - STATUS PRESS Zenon Jagieluk z/s w Markowicach 5, 66-620 Gubin na wykup jednej strony powierzchni reklamowej dla gminy na terenie Powiatu Krośnieńskiego w gazecie "Powiatowe Wieści". Opłata za wydawaną gazetkę gminną za Cały rok wyniosła 11 550,00 zł. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Bobrowicach i Dychowie wg programu autorskiego "Bezpieczna Droga do Szkoły" przez pana Turowskiego Jerzego za kwotę - 1 000,00 zł. W sierpniu odbyły się Dożynki gminne. Na ten cel wydano kwotę - 27 959,97 zł Gmina partycypowała w części wykonania sztandaru dla Koła Łowieckiego Odyniec - za umieszczenie na sztandarze "Herbu Gminy Bobrowice" -za kwotę - 1 000,00 zł. Dofinansowano imprezy integracyjne PZN, zawody wędkarskie w Bobrowicach i Dychowie, podziękowano osobom, które przygotowały wieniec dożynkowy, który został zakwalifikowany na konkurs wieńców wojewódzkich oraz zorganizowano wyjazd na dożynki wojewódzkie, turniej siatkówki w Przychowie na kwotę - 3 807,80 zł. Na placu w Bobrowicach i Dychowie został zorganizowany sylwester , część wydatków została poniesiona w roku 2010 na kwotę - 1 912,09 zł. Podpisano umowę licencyjną na udostępnienie systemu informacyjnego "Samorządowy Informator SMS i świadczenie e- usług przy pomocy telefonów komórkowych. Program ten informuje o ewentualnym zagrożeniu na terenie gminy, na ten cel wydano kwotę - 5 678,00 zł.
6. Spis rolny
Plan - 8 876,00 zł; wykonanie - 8 876,00 zł; tj. 100,0%
W tym :
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 8 378,97 zł
- wydatki rzeczowe/podróże służbowe i zakupy tonera / - 497,03 zł

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan - 29 439,00 zł; wykonanie - 28 369,00 zł; tj. 96,4%
w tym:
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 543,00 zł; wykonanie 543,00 zł; tj. 100,0 %
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543,00 zł
2. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Plan - 9 636,00 zł; wykonanie - 9 636,00 zł; tj. 100,0%
w tym:
- podróże służbowe i pozostałe usługi 863,77 zł - zakup materiałów 2 536,94 zł
- wypłata diet 4 320,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 915,29 zł
3. Wybory do Rady Gminy Plan - 19 260,00 zł; wykonanie - 18 190,00 zł; tj. 94,4%
W tym :
- wypłaty diet - 10 230,00 zł
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń - 4 855,16 zł
- zakup materiałów i pozostałych usług - 1 793,10 zł
- podróże służbowe - 1 311,74 zł

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan - 174 400,00 zł; wykonanie - 157 589,88 zł; tj. 90,4 %
w tym:
1. Komendy Powiatowe Policji
Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 5 000,00 zł; tj. 100,0% Gmina w Bobrowicach uczestniczy w pokryciu części wydatków bieżących na zakup paliwa do pojazdu używanego przez Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na podstawie porozumienia z dnia 06 kwietnia bieżącego roku Gmina przekazała na ten cel kwotę 5 000,00 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne Plan - 165 400,00 zł; wykonanie - 151 273,63 zł; tj. 91,5%
Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Pożarnych na terenie Gminy to przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę samochodów w wysokości - 13 168,98 zł, opłata energii, badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodów i strażaków w wysokości 15 270,97 zł; opłaty związane z wywozem i składowaniem odpadów, badania techniczne samochodów na kwotę - 4 827,39 zł, zakup części zamiennych do samochodów, opon , paliwa, 4 apteczki, uzupełnienie we wszystkich OSP mundurów strażackich, węży ssawnych, aparatu ASIVENIN w wysokości 54 817,52 zł . Dodatkowo zakupiono sprzęt strażacki w tym : prostownik, sprężarkę, latarkę VULCAN ATEX , prądownicę GALAXY 500 z nasadą do O S P w Bobrowicach na kwotę - 5 296,55 zł oraz prądownicę GALAXY 500 z nasadą do OSP w Bronkowie za kwotę - 847,44 zł. OSP w Bobrowicach we własnym zakresie dokonała modernizacji samochodu marki Lublin , części zamienne do samochodu zakupiono na kwotę - 4 461,16 zł. W OSP w Strużce została wymieniona brama garażowa. Koszty wymiany wyniosły - 11 700,00 zł, oraz wylano posadzkę w remizie, materiały na jej wylanie kosztowały 3 503,11 zł. Poniesiono koszty na zakup 2 ton węgla dla OSP w Strużce i Bobrowic Na kwotę-3 861,05 zł. Na terenie gminy były organizowane zawody sportowo- pożarnicze w Bronkowie oraz konkursy z wiedzy strażackiej. Na ten cel poniesiono wydatki na kwotę 3 852,46 zł. Za wyjazdy na interwencje wypłacono kwotę - 11 471,20 zł
Wydatki majątkowe - 18 195,80 zł
- zakupiono i zamontowano komin w remizie OSP w Bobrowicach oraz zakupiono piec do centralnego ogrzewania
3.Obrona Cywilna
Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 1 316,25 zł; tj. 32,9 % Środki te przeznaczono na zakup materiałów, delegację i szkolenie.

Dz. 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan - 20 000,00 zł, wykonanie - 15 658,76 zł, tj. 78,3 %
w tym:
1. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżet.
Plan - 20 000,00 zł; wykonanie - 15 658,76 zł; tj. 78,3%.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 893,45 zł
- koszty postępow. sądowego i prokuratorskiego 2 765,31 zł

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan - 35 000,00 zł; wykonanie - 20 614,44 zł; tj. 58,9 %
W roku 2010 zapłacono odsetki od uzyskanego kredytu na Budowę ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Tarnawa Krośnieńska, Kukadło, Żarków, w wysokości - 18 647,02 zł oraz prowizję i odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych na realizacje wyżej wymienionego zadania realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa Obszarów Wiejskich w wysokości - 1 967,42 zł

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan - 78 557,00 zł; wykonanie - 00,00 zł; tj. 0,00%
w tym:
1. Rezerwy ogólne i celowe
Plan - 78 557,00 zł; wykonanie - 0,00 zł ; tj. 0,00 %

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan - 4 663 687,00 zł; wykonanie - 4 498 610,82 zł; tj. 96,5%
w tym:
1. Szkoły Podstawowe
Plan - 3 252 900,00 zł; wykonanie - 3 169 721,86 zł; tj. 97,45 %
Z tego:
a) Dotacje
Plan - 1 735 390,00 zł; wykonanie - 1 735 230,99 zł; tj. 100,0%
w tym:
- Zakład Budżetowy w Bobrowicach 1 127 156,82 zł
- Zakład Budżetowy w Dychowie 608 074,17 zł
W załączeniu informacja z wykonania przychodów i wydatków przez zakłady budżetowe ZSS w Dychowie i Bobrowicach./ załącznik nr 3 i 4/
b) Szkoły podstawowe
Plan - 992 510,00 zł; wykonanie - 914 781,41 zł tj. 92,2%
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
W załączeniu wykonanie za II półrocze 2010 roku. /załącznik nr 5 i 6/.
c)
Wydatki majątkowe
Plan - 525 000,00 zł; wykonanie - 519 709,46 zł, tj. 99,0%
-wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem poddasza oraz wykonano nową instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej w budynku Przedszkola przy ZSS w Dychowie -139 800,46 zł;
- rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Bobrowicach - 110 404, 37 zł. Dnia 30 grudnia podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2010. Uchwała dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Bobrowicach, które zostanie zakończone do 30 .06.2011 roku w kwocie 269 504,63 zł.
2.Przedszkola
Plan - 671 480,00 zł; wykonanie - 612 505,16zł; tj. 91,2%
w tym:
1) Przedszkole w Bobrowicach 382 425,25 zł
wg załączonej informacji /załącznik nr 7/
2) Przedszkole przy ZSS w Dychowie 146 609,05 zł
Wg załączonej informacji
Wydatki majątkowe:
Plan - 85 000,00 zł; wykonanie - 83 470,86 zł tj. 98,2%
Za powyższą kwotę wykonano ocieplenie i elewacje budynku przedszkola w Bobrowicach.
3. Gimnazja
Plan - 480 447,00 zł; wykonanie - 478 589,85 zł tj. 99,6 %
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
W załączeniu wykonanie za II półrocze 2010 roku.
4. Dowożenie uczniów do szkół
Plan - 170 240,00 zł; wykonanie - 156 335,34 zł; tj. 91,8 %
- wynagrodzenia bezosobowe 4 633,85 zł
- dowóz uczniów - usługi PKS 151 701,49 zł
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 6 465,00 zł; wykonanie - 6445,00 zł tj. 99,7%
6. Pozostała działalność
Plan - 82 155,00 zł; wykonanie - 75 013,61 zł tj. 91,3%
W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostki budżetowe w Uchwale nr XXIX/244/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
W załączeniu wykonanie za II półrocze 2010 roku.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA
Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 82 000,00 zł, z w okresie sprawozdawczym wykorzystano 76 747,39 zł; co daje, 93,6 %
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 65 800,00 zł; wykonanie - 65 481,69 zł; tj. 99,5 %
2. Zwalczanie narkomanii
Plan - 5 200,00 zł; wykonanie - 5 200,00 zł; tj. 100,0%
Informacja w załączniku nr 1 i 2.
3.Programy polityki zdrowotnej
Plan -11 000,00 zł; wykonanie - 6 065,70 zł; tj. 55,15 %
Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 listopada 2009 r. na realizację projektu powszechnego szczepienia dziewcząt - uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych zostało objętych szczepieniem wirusowi HPV raka szyjki macicy 7 dziewcząt zamieszkujących na terenie Gminy Bobrowice. Szczepienia prowadzone i dokonywane są przez Powiat Żarski. Gmina na ten cel przekazała kwotę 1 983,30 zł w 2009 roku. W bieżącym roku zapłacona została druga część na kolejne dwie dawki wysokości 991,70zł. Całkowity koszt szczepień wyniósł -2 975,00 zł. Z Powiatem Krośnieńskim również zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego" Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014", na ten cel została przelana dotacja celowa w kwocie 7.000,00 zł. Programem szczepień profilaktycznych zostały objęte uczennice klas I gimnazjum (14 dziewcząt). Z końcem roku powiat zwrócił część dotacji w wysokości - 2 170,00 zł Jesieniom w Gminie był mamobus, opłata związana z podłączeniem instalacji elektrycznej wyniosła 244,00 zł.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA
Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 1 626 718,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 1 551 085,25 zł, co daje 95,4%
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan - 3 000,00 zł; wykonanie - 2 160,22 zł; tj. 72,0%
w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe - 1 785,00 zł
- delegacja i szkolenie - 375,22 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Plan - 1 006 883,00 zł; wykonanie - 994 743,79 zł; tj. 98,8 %
w tym:
a) Zadania zlecone 937.403,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.078,57 zł
- wypłacono zasiłki 892.030,53 zł
- składki ZUS od wypłaconych zasiłków 17.233,38 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 865,00 zł
- podróże służbowe 243,14 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 1.500,00 zł
- szkolenia 609,00 zł
- zakup materiałów 844,29 zł
b) Zadania własne 57.339,88 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.315,72 zł
- wynagrodzenie bezosobowe, ekwiwalent na materiały biurowe 420,00 zł
- prowizja bankowa 2.510,78 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 317,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 348,30 zł
- zakup programu komputerowego 2.263,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.833,72 zł
- zakup materiałów i podróże służbowe 3.327,91 zł
- usługi zdrowotne 296,70 zł
W okresie sprawozdawczym została zwrócona dotacja na świadczenia rodzinne pobrana niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2009, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych 3 706,24 zł Wydatki majątkowe Zakupiono kserokopiarkę 14 000,00zł
3.Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan - 10 213,00 zł; wykonanie - 10 212,85 zł; tj. 100,0%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 212,85zł
4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan - 183 000,00 zł; wykonanie - 167 463,78 zł; tj. 91,5 %
W tym opłacono zasiłki dla osób które brały udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwocie - 8 226,93 zł
5.Dodatki mieszkaniowe
Plan - 17 000,00 zł; wykonanie - 10 338,97 zł; tj. 60,8 %
6.Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Plan - 99 596,00 zł; wykonanie - 99 474,69 zł; tj. 99,9%
w tym: opłacono zasiłki stałe
7.Ośrodki pomocy społecznej
Plan - 170 526,00 zł; wykonanie - 146 238,75 zł; tj. 85,8%
w tym:
a) Zadania własne dotowane 50.100,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.600,00 zł
- prowizja bankowa i usługi pozostałe 500,00 zł
b) Zadania własne 96.138,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.419,46 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i podróże służbowe 5.032,01zł
- odpis na ZFŚS 2.095,68 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 8.508,27 zł
- prowizja bankowa i usługi pozostałe 1.275,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.505,73 zł
- usługi zdrowotne 301,70 zł
8. Usługi opiekuńcze
Plan - 120 000,00 zł; wykonanie - 103 952,20 zł; tj. 86,6%
- usługi opiekuńcze 22 001,44 zł - pobyt w Domu Pomocy Społecznej 81 950,76 zł
9. Pozostała działalność
Plan - 16 500,00 zł; wykonanie - 16 500,00 zł; tj. 100,0 % - dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 16 500,00 zł

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan - 74 180,00 zł; wykonanie - 70 200,06 zł; tj. 94,6%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, , priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt od dnia 01 maja do 31 grudnia 2010 r. Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz nabycie nowych umiejętności osób bezrobotnych na terenie Gminy Bobrowice. W programie brało udział 10 osób bezrobotnych. W roku 2010 poniesiono koszty w wysokości 70 200,06 zł w tym koszty niekwalifikowane w wysokości - 75,22 zł. Ze środków tych zakupiono: zakupiono laptop i projektor, opracowano ulotki promocyjne, tablice informacyjne oraz zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla uczestników projektu.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 665 550,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 581 478,60 zł, co daje 87,4%. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie wydano kwotę - 329 835,27 zł. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 70 069,06 zł. Ze środków tych opłacono ekwiwalent za narzędzia w kwocie - 720,00 zł
1. Na Kanalizację w Bobrowicach na bieżące wydatki wydano kwotę - 95 593,05 zł, w tym na usługi remontowe polegające na:
a) wymianie szafki sterowniczej Głównej Przepompowni w Bobrowicach, elektryczne prace remontowo-naprawcze w przepompowni ścieków PG na kanalizacji sanitarnej w Bobrowicach na kwotę - 6501,68 zł /netto/
b) demontażu i montażu pomp zatapialnych, piaskowanie elementów skorodowanych i malowanie farbami antykorozyjnymi, ręczne czyszczenie studni, wymianę szczątków, uchwytów i mocowań pomp, łańcuchów, kabli oraz prowadnic odpowiednio w przepompowniach ścieków Nr : PG, PS-1,PS-2,PS 3, PS 4,PS 7, Pd1, Pd-2 i Pd3 na kwotę - 24 184,99 zł /netto/
c) remont pompy sciekowej na kwotę - 15 782,86 zł
2) Na Oczyszczalni ścieków w Bronkowie na bieżące utrzymanie wydano kwotę 58 988,21 zł
3) Bieżące utrzymanie Oczyszczalni ścieków w Dychowie wyniosło kwotę 104 464,95 zł. W oczyszczalni wykonano rurociągi ssawne oraz remont mieszadła na kwotę - 7 794,16 zł
Gospodarka odpadami
Plan - 15 200,00 zł; wykonanie - 8 117,58 zł; tj. 53,4 %
Wydano środki na wywóz nieczystości , i aktualizację programu G O M iG-odpady, oraz zakup papieru ksero
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan - 270 000,00 zł; wykonanie - 243 317,84 zł; tj. 90,1 %
- energia 163 610,36 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego 79 707,48 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan - 7 250,00 zł; wykonanie - 207,91 zł tj.2,9% Środki te zostały wydane na akcję "sprzątanie świata", która była prowdazona przez szkoły podstawowe.

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan - 931 990,00 zł; wykonanie - 917 965,97 zł; tj. 98,5%
w tym:
1. Świetlice wiejskie
Plan - 788 500,00 zł; wykonanie - 785 055,87 zł; tj. 99,6 %
- zakup materiałów na bieżącą obsługę świetlic 510,26 zł
- zakup lodówki i kuchenki elektrycznej do świetlicy w Wełmicach oraz sprzętu grającego do miejscowości Przychów na kwotę 5 594,45 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Bronkowie 21 784,25 zł
- zakup sprzętu sportowego do Dębów i Tarnawy Krośnieńskiej 2 138,51 zł
- energia 8 500,73 zł
- wywóz nieczystości i rozlicz. wody i ścieków 1 100,19 zł
- wykonanie remontu świetlicy w Janiszowicach 50 866,59 zł
Wydatki inwestycyjne 694 560,89 zł
- realizacja przebudowy świetlicy w Bronkowie II Etap 672 295,35 zł
- ze środków Urzędu poniesiono niezbędne koszty związane z projektem budowy świetlicy w Dachowie na kwotę 15 499,42 zł
- zakup dwóch Toalet CLIP CLOP przenośnych z wyposażeniem do Janiszowic i Przychowa 6 766,12 zł
2. Biblioteki
Plan - 143 490,00 zł; wykonanie - 132 910,10 zł; tj. 92,6 %
- według załączonej informacji / załącznik nr 8/

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan - 97 600,00 zł; wykonanie - 91 424,19 zł; tj. 93,7%
w tym:
Obiekty sportowe
Plan - 33 600,00 zł; wykonanie - 29 875,97zł; tj. 88,9 %
W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany bramy na stadionie w Dychowie, za kwotę 3 545,46 zł.
Zakupiono trawę na boiska, paliwo do kosiarki, środki czystości za kwotę 1 722,83 zł, dokonano demontażu ławek na stadionie w Dychowie na to wydano kwotę - 399,70 zł.
Wydatki na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i konserwacja systemu alarmowego oraz wałowanie boisk wyniosły 6 641,53 zł.
Wydatki majątkowe: 17 566,45zł
Zakupiono Toalety CLIP CLOP przenośnej z wyposażeniem na boisko w Bronkowie na kwotę 3 383,06 zł
- rozpoczęcie budowy wiaty na stadionie w Dychowie 14 183,39 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan - 64 000,00 zł; wykonanie - 61 548,22 zł; tj. 96,2%
z tego:
- dotacja dla LKS "Bóbr" w Bobrowicach 18 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego "Energetyk" 18 000,00 zł
- dotacja dla UKS "SOKÓŁ" w Bobrowicach 11 548,22 zł
- dotacja dla UKS "ENERGETYK" w Dychowie 14 000,00 zł.
W 2010 roku wydatki zrealizowano w wysokości 81,4 % planowanych wydatków rocznych. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu wposzczególnych działach.
Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy ozamówieniach publicznych. Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanychmożliwości finansowych.

Wójt Gminy


Marek Babul

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010ROK

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010ROK

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMO USTAWAMI W ROKU 2010

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2010

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.PDF

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik6.PDF

Wykonanie przychodów i wydatków Samorządowych Zakładów Budżetowych za 2010 rok

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik7.PDF

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice za 2010r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik8.PDF

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

Załącznik Nr 8a do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik8a.pdf

Wykonanie wydatków za 2010 na programy i projekty realizowane ze środków ,o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik9.PDF

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik10.PDF

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik11.PDF

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za rok 2010

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik12.PDF

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik13.PDF

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik14.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowych - Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za okres od 01.07.2010r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik15.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowych - Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach za 2010r.

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik16.PDF

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na 31 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Bobrowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik17.PDF

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »