| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żary

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lubanicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14a ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubanicach.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2011r.


Załącznik do Uchwały Nr X/65/11
Rady Gminy Żary
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej

§ 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubanicach , zwany dalej "Punktem Przedszkolnym".

2. Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Lubanicach, Lubanice 20.

3. Działalność punktu finansowana jest z budżetu Szkoły Podstawowej w Lubanicach.

4. Pracodawcą dla osób zatrudnionych w punkcie przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanicach.

5. Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego jest Gmina Żary

§ 2. 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Celem punktu przedszkolnego jest:

a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, rówieśników innych ludzi i otaczającego świata,

c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia "gotowości szkolnej"

d) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości

e) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,

f) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

b) umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

e) budowanie systemu wartości,

f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,

h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

j) wykorzystanie w pracy wychowawczo-dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy,

k) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.

2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,

b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,

c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,

d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.

3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

d) rozwijanie samodzielności dziecka;

§ 3. 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego oraz termin przerwy urlopowej są ustalane corocznie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach, w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Opiekę nad dziećmi sprawuje, co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez pomoc nauczyciela.

4. Organizację roku pracy Punktu Przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach.

5. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi od 3 do5 godzin.

6. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin może być wydłużony.

§ 4. 1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3-4 lat z terenu Gminy Żary, z pierwszeństwem dla dzieci Lubanic, Łukaw, Surowej.

2. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział złożony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.

1) Do punktu przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności:

a) dzieci samotnych matek (ojców),

b) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

c) dzieci z rodzin zastępczych,

d) dzieci 4 letnie

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanicach od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.

4. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.

5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących do 25 dzieci.

§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

f) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

g) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

h) korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 6. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

a) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi,

b) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę opracowanych przez nauczyciela wraz z dziećmi,

c) włączania się do prac porządkowych w sali po zajęciach lub zabawie,

d) zgłaszania potrzeby opuszczania sali nauczycielowi sprawującemu nad nimi opiekę,

e) bawienia się tylko w miejscach i obszarach wyznaczonych przez nauczyciela,

f) nie opuszczania budynku szkoły, boiska i placu zabaw samowolnie bez opieki osoby dorosłej,

g) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w punkcie przedszkolnym

h) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,

i) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia punktu przedszkolnego

j) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek

§ 7. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

a) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z punktu przedszkolnego,

b) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby,

c) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,

d) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne,

f) współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

§ 8. 1. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

§ 9. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:

a) dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 1 miesiąc bez stosownego usprawiedliwienia,

b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),

c) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez dwa okresy rozliczeniowe,

d) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

f) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanicach, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 10. 1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego,

c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

d) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

e) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki).

§ 11. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:

a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego lub przez osoby przez nich upoważnione na piśmie na początku każdego roku szkolnego,

b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione,

c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.,

d) dzieci należy przyprowadzać nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, a odbierać nie później niż o godzinie zakończenia zajęć,

e) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

§ 12. 1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkola prowadzone jest, co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.

2. Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), złożone w formie oświadczenia, w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, może być prowadzone nauczanie religii.

3. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15minut dla dzieci 3-4 letnich.

5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy Żary.

§ 13. 1. Zadania nauczyciela:

1) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:

a) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

d) organizowanie zebrań z rodzicami,

e) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi.

2) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość:

a) realizuje przyjęty program wychowania przedszkolnego , stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

b) sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

c) opracowuje dzienny rozkład zajęć i go przestrzega,

d) systematycznie diagnozuje zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności wykorzystując własne narzędzia badawcze,

e) uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,

f) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych,

3) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć,

4) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i opiekę zdrowotną,

5) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego,

6) korzysta z pomocy rodziców/ opiekunów w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;

7) dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, w danym roku szkolnym, w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »