| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Żary

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1, ust.2 pkt. 1, ust 3, art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 5c pkt 1, art.6 ust. 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dna 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624) oraz art. 8, art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011r. roku zakłada się publiczne przedszkole pod nazwą: Gminne Przedszkole w Grabiku, zwane dalej "Przedszkolem".

§ 2. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3. Siedziba Przedszkola mieści się w Grabiku pod adresem: Grabik 38 68-200 Żary.

§ 4. Przedmiotem działalności Przedszkola jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkole.

§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Przedszkola.

§ 6. Przedszkolu nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr IX/51/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.


Załącznik do Uchwały Nr X/66/11
Rady Gminy Żary
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Statut Gminnego Przedszkola w Grabiku

- Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Grabiku.

2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: Grabik 38 68-200 Żary

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Żary.

4. Na pieczęci używana jest nazwa Przedszkola w pełnym brzmieniu

- Cele i zadania Przedszkola

§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) wspomagania rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

3) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej;

4) sprawowania nad dziećmi opieki odpowiednio do potrzeb oraz możliwości Przedszkola;

5) współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,

2) tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa,

3) wszechstronną edukację oraz tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

4) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych,

5) stwarzanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań,

6) spełnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

7) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

8) sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb jego i rodziny oraz możliwości Przedszkola,

9) współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,

10) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,

11) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

12) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych Przedszkola i domu rodzinnego,

13) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka ze wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie go współodpowiedzialności za własne zachowanie,

14) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz zapewnienie mu możliwości udziału w imprezach, konkursach i przeglądach wewnętrznych, między przedszkolnych, gminnych i ogólnopolskich,

15) wyrównywanie u dziecka różnic rozwojowych i społecznych.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę nauczyciela do momentu odebrania dziecka przez rodziców, w szczególności:

1) podczas zajęć poza terenem Przedszkola liczba osób sprawujących i czuwających nad bezpieczeństwem dzieci nie może być mniejsza niż dwóch opiekunów na 20 dzieci.

2) podczas zajęć dodatkowych (religia, język obcy, gimnastyka korekcyjna) opiekę nad dziećmi nie biorącymi udziału w zajęciach pełni nauczyciel grupy;

3) wychowankowie muszą być ubezpieczeni w wybranym przez rodziców towarzystwie ubezpieczeniowym.

4. Opiekę w czasie przyprowadzana i odbierania dzieci z Przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, upoważnione na piśmie.

5. Organizacja zajęć dodatkowych przedstawia się następująco:

1) zajęcia dodatkowe są organizowane przez Przedszkole na życzenie rodziców i przez nich opłacane;

2) Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe nieodpłatne dla rodziców, finansowe, np. ze środków budżetowych Gminy Żary lub przez sponsorów.

- Organy Przedszkola

§ 3. 1. Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola, zwany dalej "dyrektorem";

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

§ 4. 1. Kompetencje dyrektora są następujące:

1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3) odpowiedzialność za organizację pracy Przedszkola;

4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola;

7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników;

8) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

9) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, oraz pozostałych pracowników;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami Przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku uzasadnionej nieobecności Dyrektora zastępstwo za niego pełni wyznaczony nauczyciel.

§ 5. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele Przedszkola.

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą luba na wniosek rady pedagogicznej.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) opracowanie lub wybór programu wychowania przedszkolnego obowiązującego w Przedszkolu;

2) opracowanie programu rozwoju Przedszkola oraz rocznych planów pracy Przedszkola;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w Przedszkolu;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków Przedszkola;

6) opiniowanie organizacji pracy Przedszkola;

7) opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola;

8) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

9) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

10) zgłaszanie swoich przedstawicieli do

a) komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora,

b) komisji kwalifikującej dzieci do Przedszkola,

c) komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora,

d) komisji rozjemczej;

11) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki;

12) przygotowanie projektu statutu Przedszkola oraz zmian statutu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

3. Kompetencje rady rodziców są następujące:

1) występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora, organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola;

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Przedszkola,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska;

3) opiniowanie:

a) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola

b) zmian statutu Przedszkola,

c) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

4) pomoc w doskonaleniu i poprawie warunków pracy Przedszkola;

5) współdziałanie w realizacji programów wychowania, nauczania oraz zadań opiekuńczych Przedszkola;

6) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w Przedszkolu, rodzinie i środowisku;

7) zgłaszanie swoich przedstawicieli do:

a) komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora,

b) komisji kwalifikującej dzieci do Przedszkola,

c) komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora,

d) komisji rozjemczej.

4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

§ 7. 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i w statucie Przedszkola.

2. Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń;

2) przedstawianie przez dyrektora na zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej informacji o sytuacji Przedszkola;

3) zapoznawanie przez dyrektora organów Przedszkola z zarządzeniami organów prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny

4) wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji i zarządzeń dyrektora oraz organów prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Spory między organami Przedszkola rozstrzygane są przez komisję rozjemczą powołaną przez dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor - spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego na wniosek zainteresowanych stron;

5. Rozstrzygnięcie komisji rozjemczej lub organów prowadzącego i nadzoru są ostateczne.

- Organizacja pracy Przedszkola

§ 8. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 20 dzieci.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od ich potrzeb oraz realizacji założeń programowych.

§ 9. 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego z listy Ministra Edukacji Narodowej oraz programów własnych nauczycieli przygotowanych w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zatwierdzonych przez dyrektora, radę pedagogiczną i zaopiniowanych pozytywnie przez radę rodziców w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

1) poznawanie i rozumienie siebie i świata;

2) nabywanie umiejętności poprzez działanie;

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;

4) budowanie systemu wartości.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć wynikających z realizacji programu oraz zajęć dodatkowych, np. zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 lat - około 30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 10. 1. Przedszkole jest dwuoddziałowe

2. Zmiany w zakresie liczby oddziałów w Przedszkolu, liczby oraz wieku przyjmowanych dzieci mogą nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

§ 11. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

1) dzienny czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę dzieci, okres przerwy wakacyjnej;

2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin ponadwymiarowych

§ 12. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów): 6.30 - 8.15 - Inspirowanie dzieci do różnorodnych zabaw (zabawy dowolne, twórcze, konstrukcyjne), włączanie dzieci do udziału w pracach porządkowych. Praca zespołowa lub indywidualna wynikająca z potrzeb dzieci oraz wyrównawczo- kompensacyjna. 8.15- 8.30 - Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. 8.30- 9.00 - Mycie rąk, śniadanie, mycie zębów. 9.00-10.30 - Zajęcia programowe, realizacja zadań edukacyjnych zaproponowanych przez nauczyciela. 10.30-11.15 -Pobyt na powietrzu, prawidłowa organizacja zabaw terenowych, inspirowanieróżnej działalności dzieci, kierowanie obserwacją przyrodniczą, zabawy ruchowe. 11.15-12.00 - Mycie rąk, obiad, mycie zębów. 12.00-14.00 - zajęcia dodatkowe, leżakowanie w grupach młodszych. Realizacja zajęć edukacyjnych w grupie dzieci sześcioletnich, praca wyrównawczo-kompensacyjna. 14.00-14.40 - Zabawa ruchowa, mycie rąk, podwieczorek, mycie zębów. 14.40-16.00 - Rozchodzenie sie dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, indywidualna praca wyrównawcza. W okresie wiosenno-letnim gry i zabawy w ogrodzie.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Szczegółowy rozkład dnia poszczególnych oddziałów znajduje się w dziennikach zajęć.

4. Bezpłatne świadczenia są udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku od godziny 8:00 do godziny 13:00.

§ 13. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 3.

2. Przedszkole jest czynne co najmniej 9,5 godziny dziennie, tj. od godziny 6.30 do godziny 16.00. W związku z potrzebami rodziców czas pracy Przedszkola może być zmieniony za zgodą organu prowadzącego.

3. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Przedszkola ustala corocznie organ prowadzący:

1) w okresie wakacji Przedszkole jest czynne w okresach wyznaczonych przez organ prowadzący

2) dopuszcza się możliwość wyłączenia przez organ prowadzący Przedszkola z pracy w czasie wakacji ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych oraz likwidacji poważniejszych awarii;

3) wakacyjny harmonogram pracy Przedszkola jest wcześniej podawany do wiadomości rodziców;

4) dopuszcza się możliwość łączenia grup w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, ferii zimowych, świątecznych

4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustalane są przez organ prowadzący.

5. Warunki korzystania z żywienia w stołówce przedszkolnej przez dzieci i pracowników, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z innych świadczeń Przedszkola ustalane są odrębnie przez dyrektora, w przypadku zajęć dodatkowych w porozumieniu z ich organizatorami.

- Zadania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola

§ 14. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli (pomocy nauczyciela) zależnie od czasu pracy oddziału oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 15. 1. Do zadań nauczycieli należy:

1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, poprzez:

a) ) informowanie rodziców o zadaniach wynikających z planów miesięcznych w danym oddziale,

b) prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców,

c) udzielanie rodzicom bieżącej, rzetelnej informacji na temat ich dziecka jego zachowania i rozwoju;

d) udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jej jakość, poprzez

a) rytmiczne i integralne realizowanie programu wychowania w przedszkolu,

b) realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych z zakresu wychowania zdrowotnego, społeczno-moralnego, umysłowego i artystyczno-technicznego,

c) tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,

d) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowanie się dobrem dzieci, szanowanie ich godności osobistej,

e) umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez tworzenie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych, dostosowywanie treści do możliwości percepcyjnych dziecka oraz stosowanie różnorodnych form i metod pracy,

f) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym przygotowywać je do efektywnego korzystania z nauki w szkole,

g) otaczanie szczególną troską dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi wymagającego oddziaływań stymulacyjno-kompensacyjnych oraz zaspokajanie potrzeb dziecka wyróżniającego się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a w szczególności:

a) poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego,

b) systematyczne prowadzenie obserwacji,

c) wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ustalenia kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej i stymulacyjno-kompensacyjnej,

d) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, systematyczne dokumentowanie obserwacji w formie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola i zapisanej w księdze protokołów rady pedagogicznej,

e) współpracę ze specjalistami oraz instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie przedszkola określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem, troskę o jego zdrowie i bezpieczeństwo,

b) kształtowanie czynnych postaw dziecka wobec bezpieczeństwa własnego i innych,

c) przekazywanie dziecku wiedzy o tym, co zagraża zdrowiu,

d) kształtowanie czynnych postaw w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia,

e) przekazywanie właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

f) kształtowanie prawidłowej postawy ciała,

g) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa;

5) tworzenie warunków wspierających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań poprzez:

a) dbanie o wszechstronny rozwój,

b) kierowanie rozwojem osobowości dziecka traktowanej jako rezultat wielostronnego i intensywnego uczenia dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata,

c) aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych,

d) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,

e) wyrównywanie szans edukacyjnych, inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,

f) utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie Przedszkola.

§ 16. 1. W Przedszkolu tworzy się następujące administracyjne i obsługowe stanowiska pracy:

1) samodzielny referent do spraw finansowo-gospodarczych

2) kucharz

3) pomoc kucharza;

4) pomoc nauczyciela

5) woźna;

2. Zadania pracowników, o których mowa w ust. 1, są następujące:

1) samodzielny referent do spraw finansowo-gospodarczych wykonuje prace związane z całością spraw finansowo-gospodarczych w przedszkolu. Do jego obowiązków należy w szczególności:

a) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

b) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich i dobrych źródeł zaopatrzenia,

c) przestrzeganie i stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

d) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu,

e) nadzorowanie sporządzania posiłków, przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci,

f) układanie dekadowych jadłospisów, obliczanie kaloryczności,

g) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) prowadzenie spisów majątkowych, ilościowych i ksiąg inwentaryzacyjnych,

i) uczestniczenie w naradach roboczych pracowników administracyjno-obsługowych i w razie potrzeby - w zebraniach ogólnych pracowników przedszkola, grupowych, rady przedszkola,

j) wykonywanie innych czynności polecanych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu,

k) przestrzeganie przepisów HACCP, przestrzeganie regulaminu pracy przedszkola

2) kucharz obowiązany jest:

a) przyrządzać punktualnie zdrowe, smaczne i higienicznie wykonane posiłki,

b) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,

c) prowadzić magazyn podręczny,

d) dbać o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny,

e) współudział w ustalaniu jadłospisów,

f) codziennie pobierać i przechowywać próbki posiłków wydawanych do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) organizować i nadzorować pracę innych pracowników kuchni,

h) dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny,

i) wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola;

3) pomoc kucharza obowiązana jest:

a) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

b) utrzymywać czystość zgodnie z przepisami HACCP w pomieszczeniach kuchennych oraz sprzętu i naczyń kuchennych,

c) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,

d) dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

e) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola,

f) przestrzegać regulaminu pracy przedszkola;

4) do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela oraz innych wynikających z rozkładu dnia,

b) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci oraz udzielanie im pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu się,

c) utrzymywanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz w stanie używalności powierzony sprzęt,

d) wykonywanie innych czynności poleconych przez nauczyciela i dyrektora wynikających z organizacji pracy

e) dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

f) przestrzeganie przepisów HACCP;

5) woźna obowiązana jest:

a) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach, zgodnie z przepisami HACCP,

b) utrzymywać w stanie czystości i używalności powierzony sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,

c) dbać o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale,

d) estetycznie wydawać posiłki zgodnie z normami i wymogami higieny i bezpieczeństwa,

e) myć naczynia zgodnie z zaleceniami SANEPID-u,

f) wykonywać prace pomocnicze przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

g) pomagać nauczycielowi danego oddziału w spełnianiu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

h) ) pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby,

i) uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci

j) przygotowywać salę do posiłków oraz punktualnie podawać posiłki dzieciom danego oddziału,

k) przygotowywać salę do odpoczynku dzieci, dbać o higieniczne warunki wypoczynku, rozkładać i składać leżaki

l) pielęgnować zieleń w ogrodzie przedszkolnym oraz dbać o sprzęt terenowy,

m) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora,

n) przestrzegać regulaminu pracy przedszkola;

6) Ponadto w czasie pełnienia dyżuru w szatni woźna zobowiązana jest:

a) czuwać nad bezpieczeństwem podczas przychodzenia i wychodzenia dzieci z przedszkola,

b) nie dopuszczać do odbierania dzieci przez osoby pełnoletnie i nieupoważnione na piśmie,

c) wykazywać wysoką kulturę w kontaktach z dziećmi i rodzicami,

d) dbać o estetykę pomieszczeń szatni i holu,

e) dbać o higienę osobista i estetyczny wygląd.

- Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

§ 17. Wychowanek Przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym

4) edukacji w środowisku rówieśniczym;

5) reprezentowania przedszkola na zewnątrz z poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach itp.;

6) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7) indywidualizacji w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

8) odpoczynku (snu), czasu wolnego, rozrywki i zabawy;

9) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników Przedszkola

§ 18. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) niezgłoszenia się do Przedszkola w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności;

2) braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

3) nieuzasadnionego uchylania się od uiszczania przez rodziców (prawnych opiekunów) opłat za żywienie i inne świadczenia udzielane przez Przedszkole;

4) nieprzestrzegania przez rodziców statutu Przedszkola.

§ 19. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania dyrektorowi Przedszkola, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola;

2) udziału w zajęciach i uroczystościach otwartych;

3) uzyskiwania wpływu na decyzje dotyczące pracy Przedszkola poprzez reprezentującą ich Radę rodziców.

§ 20. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci a w szczególności :

1) dyrektor Przedszkola zapoznaje rodziców z zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola na pierwszym, w danym roku szkolnym, ogólnym zebraniu z rodzicami i uwzględnia ewentualne propozycje przedstawione przez rodziców;

2) rodzice mają prawo wglądu do planu pracy Przedszkola, który znajduje się u dyrektora przedszkola;

3) Przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców;

4) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania z rodzicami: ogólne, grupowe i indywidualne;

5) spotkania ogólne i grupowe nie powinny być organizowane rzadziej niż raz na kwartał, natomiast indywidualne - w zależności od potrzeb.

- Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola

§ 21. 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz odroczone od obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Żary, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zastrzeżeniem pkt. 2:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci 6-letnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

b) dzieci 5-letnie mające prawo do przygotowania przedszkolnego,

c) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

d) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełno sprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

e) dzieci z rodzin zastępczych;

f) dzieci rodziców pracujących zawodowo;

g) dzieci uczęszczające w ubiegłych latach do przedszkola oraz ich rodzeństwo

h) dzieci rodziców, którzy nie pracują zawodowo;

2) warunkiem niezbędnym przyjęcia dziecka do Przedszkola jest zamieszkanie na terenie Gminy Żary.

4. Dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Żary mogą być przyjmowane do przedszkola po zakończeniu rekrutacji dzieci z Gminy Żary pod warunkiem podpisania przez gminę, której są mieszkańcami, porozumienia z Gminą Żary o refundacji kosztów edukacji tych dzieci w Przedszkolu.

5. Rekrutacja dzieci na dany rok szkolny odbywa się, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, według następującego harmonogramu:

a) wydawanie przez Przedszkole i przyjmowanie od rodziców wypełnionych kart zgłoszenia dziecka do przedszkola - miesiąc marzec,

b) dokonywanie kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny - miesiąc kwiecień,

c) powiadomienie rodziców o wynikach rekrutacji w formie wywieszonej na tablicy ogłoszeń imiennej listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola - do 30 kwietnia,

d) rozpatrywanie odwołań rodziców - miesiąc maj danego roku.

6. Rekrutacji dzieci do Przedszkola dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora, na podstawie kart zgłoszeń złożonych w wyznaczonym terminie:

1) w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz dwóch przedstawicieli rady rodziców;

2) praca komisji kwalifikacyjnej jest protokołowana a dokumentacja rekrutacji przechowywana, zgodnie z odrębnymi przepisami

3) szczegółowe zasady i terminy przyjmowania dzieci do Przedszkola określa regulamin.

- Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Przedszkole jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy, w szczególności ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.

3. Podstawą działalności finansowej Przedszkola jest plan finansowy sporządzany przez dyrektora na każdy rok budżetowy.

4. Kontrolę w zakresie finansowym i administracyjnym nad Przedszkolem sprawuje organ prowadzący.

5. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żarach.

§ 23. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Statut Przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

3. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym w ustawie o systemie oświaty.

4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »