| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.62.2011 Rady Gminy w Łagowie

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniawy

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241 , Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) uchwala się, co następuje:

Statut Sołectwa Sieniawa

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Sieniawa

2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na terenie sołectwa.

3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Łagów i działa w ramach jej osobowości prawnej.

4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

b) uchwały nr VI/44/2003 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Łagów (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r. Nr 83 poz. 1219 ze zm. Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2007 r. Nr 13, poz. 185, Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 139, poz. 1973, Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 9, poz. 263)

c) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość Sieniawa, Sieniawa-Kopalnia, Wielopole.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy między innymi poprzez:

a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,

§ 4. 1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy, dotyczących mieszkańców Sołectwa i jego obszaru,

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy w sprawach dotyczących sołectwa,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących mieszkańców Sołectwa i jego obszaru.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, sportowej na terenie sołectwa,

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,

7) podejmowanie innych czynności i działań zgodnych z prawem.

Rozdział 3.
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 5. 1. Organami Sołectwa są:

a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,

b) wykonawczym - Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 6. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy Łagów.

2. Wybory sołtysa zarządza Rada Gminy w terminie do sześciu miesięcy od pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.

3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem określonym w uchwale Zebrania

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) śmierci,

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.

§ 7. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 4, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

a) wybór i odwołanie sołtysa,

b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,

e) uchwalanie rocznych planów finansowo - rzeczowych sołectwa w ramach budżetu gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi z wpływów określonych Statutem,

f) uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

h) prace społecznie-użyteczne

i) przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego porządku i estetyki wsi,

j) organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej i środowiska,

k) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,

l) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, przy czym zebranie sprawozdawcze zwoływane jest do 31 marca każdego roku.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,

c) na wniosek Rady Gminy, Wójta.

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Termin Zebrania Wiejskiego w ust. 2 pkt b, c wynosi 14 dni. W informacji podać inicjatora zebrania.

4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zebrania. Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne - bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2 lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu przez Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Wójta.

§ 9. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Gminy Łagów, Wójt Łagowa i wyznaczone przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.

2. Do głosowania są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale w nim zamieszkujący, posiadający czynne prawo wyborcze.

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo do:

a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Łagów,

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do tych projektów,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa w ust. 3d.

4. Mieszkańców niespełniających warunków ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

§ 10. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 8 ust. 3 i 4.

2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.

3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

§ 11. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.

2. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje o:

a) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,

b) udzielaniu głosu poza kolejnością,

c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go "do porządku" i gdy przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,

d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami i zgłoszonymi projektami uchwał,

3. Przewodniczący obrad nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 12. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 13. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:

a) miejscowość i datę zebrania,

b) porządek obrad,

c) stwierdzenie ważności zebrania,

d) zapis przebiegu dyskusji,

e) treść podjętych uchwał,

f) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.

h) Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni.

§ 14. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Łagów.

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,

b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi sołectwa,

c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,

d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,

e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,

f) zapewnienie stałej łączności pomiędzy mieszkańcami sołectwa a organami Gminy Łagów oraz informowanie mieszkańców o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,

h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,

i) sporządzanie sprawozdań z działalności Sołectwa i przedkładanie go na Zebraniu Wiejskim najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy,

j) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

k) kierowanie akcją pomocy w Sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta,

l) wykonywanie innych zadań wynikających ze spraw bieżących Sołectwa, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o problemach Sołectwa oraz jego potrzebach odpowiednio do Wójta oraz Rady Gminy,

ł) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, doręczania pism w postępowaniu podatkowym, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, przekazywanie informacji o wymiarze podatku od nieruchomości i rolnym.

m) organizacja wykonania uchwał i ustaleń Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, w tym występowanie wobec organów Gminy Łagów oraz instytucji, organizacji i osób fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa objętych niniejszym Statutem,

b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,

c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania Wiejskiego,

§ 15. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka składa się z od 4 do 6 członków, o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom sołtys.

3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub poszczególnym jej członkom wykonanie czynności w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.

5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał z inicjatywy:

a) sołtysa,

b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.

6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.

7. Rada Sołecka może:

a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,

b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,

c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.

Rozdział 4.
Sołecka Ordynacja Wyborcza

§ 16. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Gminy w terminie do sześciu miesięcy od I sesji nowo wybranej Rady Gminy.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

§ 17. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa stale w nim zamieszkujących, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. W przypadkach spornych lub niejasnych o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie, prowadzonego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).

3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zebrania. Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera Wójt, Sekretarz lub upoważniona przez niego osoba.

2. Zebranie Wiejskie:

a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania może też zaproponować Wójt lub Sekretarz, przy akceptacji Zebrania.

b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.

c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.

3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o jednakowej ilości głosów.

5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko osobom do tego uprawnionym.

6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę, a o sposobie głosowania decyduje zebranie. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów.

§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów dla dokonania wyboru Sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi być obecny na Zebraniu Wiejskim i wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.

4. Komisja skrutacyjna zamyka listy kandydatów na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk i odebraniu od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie.

5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 20. 1. Głosowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Wójta z widocznymi na niej nazwiskami kandydatów.

2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na którego oddaje głos.

3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:

a) skład Komisji Skrutacyjnej,

b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,

c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,

d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,

e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

4. Druki protokołów głosowania dla Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza Wójt.

§ 21. 1. Odwołanie lub ustąpienie sołtysa, członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny zebrania. Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta.

3. O odwołanie mogą występować:

a) Wójt,

b) Rada Gminy,

c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu.

5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.

6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu odwołania lub ustąpienia sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Wójt, ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania, w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania. Termin nie może przekroczyć 1 miesiąca.

§ 22. 1. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada Gminy.

Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa

§ 23. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania i zarządzania przez Radę Gminy.

2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1, Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.

3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.

4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone mienie na realizację zadań statutowych.

5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać powierzone mienie tylko za zgodą Wójta.

6. Dochody, o których mowa w ust. 5 przekazywane są do budżetu Gminy Łagów.

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Gminy.

§ 24. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.

§ 25. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Łagów.

§ 26. W przypadku wyrażenia przez Radę Gminy zgody na wyodrębnienie w danym roku budżetowym funduszu sołeckiego, zasady tworzenia funduszu i gospodarki nim określa ustawa o funduszu sołeckim.

Rozdział 6.
Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 27. Nadzór wewnętrzny nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 28. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

2. Wójt na bieżąco poprzez Urząd Gminy, a Rada Gminy okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.

3. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.

4. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje o tym Radę Gminy.

5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.

§ 29. Brak treści

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa, a także uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 30. Organy nadzoru sygnalizują sołectwu nieprawidłowości stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru wewnętrznego oraz podejmują działania przewidziane prawem w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 31. Uprawnienia organów nadzoru wewnętrznego nie naruszają obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością organów samorządu gminnego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 32. Sołectwo używa pieczęci:

1) nagłówkowej " Sołectwo Sieniawa Gmina Łagów "

§ 33. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym do jego uchwalenia.

2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Wójt.

§ 34. W sprawach nie uregulowanych w Statucie Sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Łagów oraz inne uchwały i zarządzenia organów Gminy.

§ 35. Traci moc uchwała Nr VII/50/2003 Rady Gminy Łagów z dnia 29 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw - jednostek pomocniczych Gminy Łagów (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r. Nr 111 poz. 1914) w zakresie załącznika Nr 9 Sołectwo Sieniawa.

§ 36. Sołtys udostępnia treść statutu do publicznego wglądu.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VIII.62.2011
Rady Gminy Łagów
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

sieniawa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »