| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek prowadzony jest w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 3 mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 10.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp.

2. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. Celem żłobka jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem oraz dbanie o jego prawidłowy rozwój umysłowo-fizyczny.

§ 5. Do podstawowych zadań żłobka należy:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zapewnienie pielęgnacji i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zbliżonych do domowych;

2) przygotowywanie dzieci do pobytu w przedszkolu poprzez umożliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz potrzeb rodziców /opiekunów prawnych poprzez dostosowanie godzin pracy żłobka;

4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu wspieranie ich w opiece i wychowywaniu dzieci;

5) zapewnienie właściwego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych odpowiednich do wieku dziecka;

6) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higienicznych życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;

7) kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników.

8) sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez rozwijanie umiejętności rozwojowych i intelektualnych dzieci, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności;

9) kształtowanie umiejętności funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawcze skierowane na dziecko oraz uwzględniające rodzaj niepełnosprawności.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§ 6. 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci:

1) od 20 tygodnia życia do 3 lat;

2) zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku miejskim "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka".

3. "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" składa się w okresie od 1 do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

4. Wzór "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" określa regulamin organizacyjny żłobka, nadawany przez dyrektora żłobka.

5. W przypadku, gdy liczba miejsc w żłobku jest mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie, o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.

6. W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje data złożenia "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka".

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:

1) rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym;

2) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;

3) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;

4) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);

5) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku;

6) z rodzin zastępczych.

§ 7. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w żłobku konieczne jest przedłożenie przez rodziców/opiekunów prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

2. Zaświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż tydzień przed przyjęciem dziecka do żłobka.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku:

1) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku;

2) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty za pobyt za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku w wysokości ustalonej poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następującym po okresie rozliczeniowym.

3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LIII/871/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Krystyna Sibińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »