| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wymiarki

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) i w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.:Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) uchwala się:

§ 1. W uchwale nr X/77/2008 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach (Dz.Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 23, poz.529) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 pkt. 1 dodaje się ppkt 11 i 12 o następującym brzmieniu : " § 3 pkt.1 ppkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ppkt.12) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie" ppkt.13) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2. w § 5 po pkt.6 dodaje się pkt.7,8 , 9 i 10 o następującym brzmieniu : "§ 5 pkt.7) realizacji projektów społecznych (socjalnych) finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych, pkt 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pkt 9) obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, pkt.10) organizacji prac społecznie użytecznych "

3. w § 6 po pkt.9 dodaje się pkt.10, 11, 12,13,14,15 I 16 o następującym brzmieniu : "§ 6 pkt.10) sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, pkt.11) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej, w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów, 12) opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, 13) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej 14) organizację działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, 15) opracowanie i realizacja planu w zakresie potrzeb wykonywania prac społecznie użytecznych 16) organizacji prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu "

4. w § 8 po pkt.4 dodaje się pkt.5 o następującym brzmieniu : "§ 8 pkt.5. W celu realizacji zadań statutowych kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od 01 stycznia 2012r.


Uzasadnienie

Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej podyktowana jest między innymi nałożeniem dodatkowych zadań oraz wprowadzeniem w życie szeregu ustaw: • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadziła nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie, z którą nałożono na gminę obowiązek tworzenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, koordynacja tych działań należy do OPS. • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami) wprowadza od 1 stycznia 2012 obowiązek na Gminę organizowania form wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które realizował będzie OPS. Ponadto Ośrodek koordynuje zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie prac społecznie użytecznych, które dotychczas nie były ujęte w Statucie .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »